دریافت خسارت آتش سوزی فروشگاه

بیمه نامه آتش سوزی – غیر صنعتی

دریافت خسارت آتش سوزی فروشگاه از طریق داوری

دریافت خسارت از طریق داوری

نوع بیمه نامه:

آتش سوزی – غیر صنعتی

موضوع بیمه نامه:

موجودی فروشگاه لوازم نوزاد  (سیسمونی )

پوشش ها:

آتش سوزی – صاعقه – انفجار – زلزله -آتشفشان -سیل و طغیان

نوع حادثه:

آتش سوزی مشکوک به عمد

سقف تعهدات بیمه گر: ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دلایل عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه:
عمدی بودن آتش سوزی توسط شخص یا اشخاص ثالث

نتایج حاصله پس از ارائه خدمات مشاوره:

دریافت خسارت به مبلغ هشتصدوسی وسه میلیون ریال در وجه بیمه گذار.

شرح موضوع:

  • بیمه گذار در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۰ اقدام به خرید یک فقره بیمه نامه آتش سوزی غیر صنعتی از یک شرکت بیمه با موجودی دو میلیارد ریال نموده است و فروشگاه مزبور در تاریخ ۹۶/۲/۱۰ دچار حریق می گردد.
  • علت آتش سوزی طبق گزارش آتش نشانی (به احتمال زیاد اتصالی برق ) اعلام می شود.
  • بیمه گذار بلافاصله بعد از اطلاع از آتش سوزی به بیمه گر اعلام وفروشگاه توسط موسسه ارزیابی خسارت بیمه ای به در خواست شرکت بیمه گر مورد ارزیابی قرار گرفته

و مقدار خسارت در حدود ۸۰۰ میلیون ریال اعلام ولی با توجه به شرط خصوصی مندرج در بیمه نامه در خصوص عدم تعهد بیمه گر در خسارات عمدی و

  • بر اساس نظریه کارشناسی منی بر عمدی بودن آتش سوزی غیر قابل پرداخت وغیر قابل رسیدگی اعلام میگردد.
  • بیمه گذار با مراجعه به دادگاه خواستار احقاق حق خود بوده که دادگاه نیز بیمه گذار را محق به در یافت خسارت نمی داند!!!!!!!!
  • بیمه گذار با مراجعه به گروه کارشناسی آفرینش خواستار رسیدگی به پرونده خود می شود که بعد از مشاوره و مراجعه مجدد به دادگاه تقاضای رسیدگی به موضوع از طریق داوری می نماید.
  • اعضا هیات داوری انتخاب و جلسات داوری برگزار و بعد از بررسی بیمه نامه و شرایط عمومی و خصوصی آن ، رای یه نقع ییمه گذار صادر می گردد . 
ما حصل رسیدگی و صدور رای داوران:
شرکت بیمه ملزم به پرداخت مبلغ هشتصد و سی و سه میلیون ریال به نفع بیمه گذار می گردد.

دریافت خسارت از طریق داوری