دریافت خسارت آتش سوزی فروشگاه از طریق داوری

بیمه نامه آتش سوزی صنعتی

بیمه نامه آتش سوزی – غیر صنعتی

دریافت خسارت آتش سوزی فروشگاه از طریق داوری

نوع بیمه نامه: آتش سوزی – غیر صنعتی

موضوع بیمه نامه: موجودی فروشگاه لوازم نوزاد  (سیسمونی )

پوشش ها: آتش سوزی – صاعقه – انفجار – زلزله -آتشفشان -سیل و طغیان

نوع حادثه: آتش سوزی مشکوک به عمد

سقف تعهدات بیمه گر: ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دلایل عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه: عمدی بودن آتش سوزی توسط شخص یا اشخاص ثالث

نتایج حاصله پس از ارائه خدمات مشاوره: دریافت خسارت به مبلغ هشتصدوسی وسه میلیون ریال در وجه بیمه گذار.

شرح موضوع:

  • بیمه گذار در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۰ اقدام به خرید یک فقره بیمه نامه آتش سوزی غیر صنعتی از یک شرکت بیمه با موجودی دو میلیارد ریال نموده است.
  • فروشگاه مزبور در تاریخ ۹۶/۲/۱۰ دچار حریق می گردد.
  • علت آتش سوزی طبق گزارش آتش نشانی (به احتمال زیاد اتصالی برق ) اعلام می شود.
  • بیمه گذار بلافاصله بعد از اطلاع از آتش سوزی به بیمه گر اعلام وفروشگاه توسط موسسه ارزیابی خسارت بیمه ای به در خواست شرکت بیمه گر مورد ارزیابی قرار گرفته ومقدار خسارت در حدود ۸۰۰ میلیون ریال اعلام ولی با توجه به شرط خصوصی مندرج در بیمه نامه در خصوص عدم تعهد بیمه گر در خسارات عمدی وبر اساس نظریه کارشناسی منی بر عمدی بودن آتش سوزی غیر قابل پرداخت وغیر قابل رسیدگی اعلام میگردد.
  • بیمه گذار با مراجعه به دادگاه خواستار احقاق حق خود بوده که دادگاه نیز بیمه گذار را محق به در یافت خسارت نمی داند!!!!!!!!
  • بیمه گذار با مراجعه به گروه کارشناسی آفرینش خواستار رسیدگی به پرونده خود می شود که بعد از مشاوره ومراجعه مجدد به دادگاه تقاضای رسیدگی به موضوع از طریق داوری می نماید.
  • اعضا هیات داوری انتخاب می گردند.

ما حصل رسیدگی و صدور رای داوران:

شرکت بیمه ملزم به پرداخت مبلغ هشتصد و سی و سه میلیون ریال به نفع بیمه گذار می گردد.