دریافت خسارت از محل الحاقیه بیمه نامه باربری وارداتی با صدور رأی سازشی

بیمه نامه باربری وارداتی

بیمه نامه باربری وارداتی

بیمه نامه باربری وارداتی

ذینفع :بانک …

 موضوع : عدم پرداخت خسارت طبق الحاقیه

دلیل عدم پرداخت : 

 1. صدور بیمه نامه پس از حمل بار
 2. صدور الحاقیه پس از رسیدن محموله به مقصد
 3. اعلام دیر هنگام خسارت به بیمه گر

شرح پرونده : 

 • شرکت …  در تاریخ ۹۷/۵/۲۵  بیمه نامه باربری وارداتی جهت حمل محموله شیمیایی با ذینفعی بانک … با کلوز A  انستیتو بیمه گران لندن با سرمایه ۱،۷۷۴،۱۳۵،۸۵۶ ریال خریداری می نماید.
 • با توجه به نوسانات نرخ ارز وافزایش قیمت محموله بیمه گذار از بیمه گر درخواست صدور الحاقیه افزایشی می نماید
 • در تاریخ ۹۷/۶/۴ الحاقیه صادر می گردد.
 • بیمه گذار در تاریخ ۹۷/۱/۸  اعلام خسارت می نماید وکارشناسان بیمه گر ضمن بررسی موضوع با پرداخت ۶۴% خسارت وارده به مبلغ ۱،۱۱۷،۷۰۵،۵۹۰ ریال در وجه ذینفع بیمه نامه موافقت می نماید.
 • بیمه گذار با توجه به افزایش نرخ برابری ارز و وجود الحاقیه تقاضای محاسبه وپرداخت خسارت به ارزش روز را می نماید.
 • بیمه گر با توجه به تاریخ وقوع حادثه و تاریخ صدور الحاقیه از قبول پرداخت خسارت به ارزش روز خودداری می نماید.
 • شرکت شیمیایی به گروه آفرینش مراجعه کرده ودر خواست ارائه راهکار می نماید.
 • بعد از مشاوره ومعرفی یکی از کارشناسان گروه آفرینش به عنوان داور از شرکت بیمه درخواست معرفی داور می شود .

نتیجه نهایی : 

گروه داوری تشکیل وبعد از نشست های منعدد با پرداخت خسارت به شرح زیر موافقت می گردد.

شرکت بیمه گر متعهد گردید علاوه بر پرداخت مبلغ تعیین شده قبلی مبلغ ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل الحاقیه صادره در وجه ذینفع بیمه نامه پرداخت نماید.