دریافت خسارت بیمه آتش سوزی

آموزش و نکات شرایط عمومی بیمه های آتش سوزی  :

در بیمه نامه  آتش سوزی خسارت مستقیم به مورد بیمه را که ناشی از آتش سوزی – صاعقه  و انفجار در مکان و محل مورد بیمه باشد

به شرح مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارده به بیمه گذار نسبت به مال بیمه شده جبران خواهد نمود.
زیان حاصله از وقفه در کار و تولید و زیان ناشی از افزایش هزینه تعمیر ، بازسازی و تأسیس مجدد بیمه نمی باشد.
در صورتیکه بهای اموال بیمه شده بطور محسوس از ارزش مورد بیمه کمتر شود، بیمه گذار موظف است موضوع را بدون تأخیر به اطلاع بیمه گر برساند.

1- وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه: بیمه گذار موظف است:

۱- حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید.
۲- حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه , فهرست اشیاء نجات داده شده , محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال دارد.
۳- برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه , کلیه اقدامات لازم را بعمل آورد.
۴-  بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آن که تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.
5- ضمن همه گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد
6- حداکثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه , فهرست اموال از بین رفته و

آسیب دیده و در صورت صورت درخواست بیمه گر بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه در اختیار بیمه گر قرار دهد.

 2- ارزیابی خسارت :

در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط بتناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

قیمت واقعی مورد بیمه در زمان بروز خسارت بر این اساس که بیمه را نباید وسیله انتفاع قرارداد , محاسبه خواهد شد.

در صورتیکه مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد بیمه گر و بیمه گذار حق دارند درخواست تعیین میزان خسارت وارده را بوسیله هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس به شرح زیر بنمایند:

الف – هر یک از طرفین یک نفر کارشناس انتخاب و کتبا” بطرف دیگر معرفی مینماید. کارشناسان منتخب متفقا” نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمود.
در صورتیکه یکی از طرفین کارشناس منتخب خود را در مدت ۱۴ روز از تاریخ اعلام طرف دیگر انتخاب ننماید و یا

کارشناسان منتخب در تعیین کارشناس سوم ظرف مدت یک ماه از تاریخ آخرین انتخاب و اعلام به توافق نرسند

درخواست تعیین کارشناس یا کارشناسان تعیین نشده به دادگاه ذیصلاح تقدیم خواهد شد.
ب – هر یک از طرفین میتواند در صورتیکه کارشناس سوم نسبت خویشاوندی با طرف دیگر داشته باشد کارشناس مزبور را رد نماید.
ج – هر یک از طرفین حق الزحمه کارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه کارشناس سوم بالمناصفه بعهده طرفین خواهد بود.

3- اختیارات بیمه گر در مورد اموال خسارت دیده :

بیمه گر میتواند اموال خسارت دیده و نجات داده شده را تصاحب , تعمیر و یا تعویض نماید.
که در اینصورت میبایستی تمایل خود را کتبا” و حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت مدارک مذکور در بند ۵ ماده ۲۳ به بیمه گذار ابلاغ نماید.
بهای اموال تصاحب شده براساس توافق و یا ارزیابی تعیین خواهد شد.
تعمیر و یا تعویض اموال مورد بیمه خسارت دیده توسط بیمه گر میبایستی ظرف مدتی که عرفا” کمتر از آن مقدور نمیباشد انجام پذیرد.

4- مهلت پرداخت خسارت:

بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند بوسیله آنها حدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد , اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید.

5- مواردی که موجب کاهش جبران خسارت میشود در موارد زیر بیمه گر میتواند پرداخت خسارت را رد نماید
یا اینکه آن را به نسبت درجه تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار یا قائم مقام وی کاهش دهد:

۱- هرگاه حادثه در اثر تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی روی داده باشد.
2- هرگاه بیمه گذار به وظایف مندرج در ماده ۲۳ عمل ننموده باشد و در تیجه میزان خسارت افزایش یافته و یابه حقوق بیمه گرخدشه واردآید.

6- مهلت اقامه دعوی:

بیمه گر و بیمه گذار ضمن عقد خارج لازم شرط و توافق نمودند که کلیه دعاوی ناشی از این بیمه نامه را ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان , فسخ و یا انقضای مدت بیمه نامه و

در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه نامه از تاریخ وقوع حادثه مزبور علیه یکدیگر اقامه نمایند و

هرگونه ادعای احتمالی پس از انقضای دو سال یاد شده را ا زخود سلب و بلاعوض به طرف مقابل صلح نمودند .

دعاوی ناشی از این بیمه نامه پس از دو سال مذکور مشمول مرور زمان و غیر قابل استماع میباشد.
7- اصل قائم مقامی:

کلیه حقوق بیمه گذار علیه اشخاص  ثالث به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده توسط بیمه گر , به شخص اخیر منتقل میگردد.

شرکاء , کارکنان , همسر و بستگان نسبی و یا سببی درجه اول بیمه گذار از لحاظ اجرای مقررات این ماده شخص ثالث تلقی نمی گردند مگر آن که خسارت ناشی از عمد آنان باشد.

8- استثنائات (عدم پوشش بیمه ای):

مسکوکات- پول –  اوراق بهادار – اسناد-   فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات و مروارید-  سنگهای قیمتی سوار نشده-  هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه ، جمع آوری مجدد اطلاعات و  یا تنظیم دفاتر بازرگانی

تحت این بیمه نامه پوشش ندارد مگر آن که صراحتا” خلاف آن شرط شده باشد.

تحقق خطرات موضوع این بیمه نامه چنانچه ناشی از هر یک از حوادث و وقایع ذیل باشد, تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود.
مگر آن که صراحتا” خلاف آن شرط شده باشد:

جنگ – جنگ داخلی – آشوب و بلوا -, اعتصاب- قیام – انقلاب -کودتا -اغتشاشات داخلی و

یا اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی
زمین لرزه – آتش فشان -ریزش زمین – سیل -طغیان رودخانه ها-  حریق تحت الارضی و یا آفات سماوی-
انفجار مواد منفجره مانند دینامیت – تی – ان – تی و باروت  .
فعل و انفعالات هسته ای.
خسارت وارده به موتورها و ماشینهای برقی در نتیجه اتفاقات زیر که در داخل موتورها و ماشینهای مزبور بوقوع بپیوندد

9- به هر علت مورد پوشش این بیمه نامه نمی باشد:

اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق- پاره شدن هادی- جرقه زدن- امواج برقی ناشی از این اتفاقات بار زیاد و یا عدم کفایت عایق بندی لکن خسارتی

که در نتیجه اتفاقات مذکور در سایر قسمتهای مورد بیمه بروز نماید, تحت پوشش خواهد بود.
خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی ناشی از انفجار این ظروف مورد پوشش این بیمه نامه نمی باشد.
لکن خسارتی که در نتیجه تحقق خطر مزبور در سایر قسمتهای مورد بیمه بروز نماید تحت پوشش خواهد بود.
خسارت وارده به مورد بیمه در محدوده آتش کنترل شده (مثلا بخاری) تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود.

10-  بیمه گذار می تواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ نماید :

بیمه نامه هایی که بموجب قانون یا قرارداد بنفع ثالث صادر میشوند از شمول این حکم مستثنی میباشند.
بیمه گر در مواردی که قانون بیمه اجاره فسخ به او داده است می تواند بیمه نامه را با یک اخطار ده روزه فسخ نماید و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گذار ارسال نماید .

11- سرمایه بیمه در صورت وقوع خسارت به میزان خسارت تقلیل می یابد لکن بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی سرمایه بیمه را افزایش دهد:

شرکتهای بیمه می توانند از تقلیل سرمایه تا ۵% بدون دریافت حق بیمه اضافی صرفنظر نمایند.

دریافت خسارت آتش سوزی