دریافت خسارت بیمه باربری

خسارت بیمه باربری و نحوه دریافت خسارت از بیمه باربری

گزیده ای از شرایط عمومی بیمه نامه های باربری

 – حمل دریایی مورد بیمه باید بوسیله کشتی طبقه بندی شده صورت پذیرد , در غیر اینصورت بیمه گذار موظف است مشخصات کشتی و

یا شناورهای مورد نظر را قبل از شروع حمل به بیمه گر اعلام نموده و موافقت بیمه گر را اخذ نماید.

چنانچه حمل کالا با کشتی طبقه بندی نشده بدون اطلاع بیمه گذار صورت گرفته باشد, بیمه گذار موظف است مراتب را بلافاصله پس از اطلاع به بیمه گر اعلام نموده و

شرایط و اضافه نرخ مربوط به حمل کالا با کشتی طبقه بندی نشده را قبول نماید.

  – بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعات راجع به حمل کالا و دفعات آن از جمله مشخصات وسیله و یا وسائل حمل حداکثر ارزش کالا در هر حمل ,

تاریخ حرکت آنها و همچنین بهای هر قسمت از محصولات بیمه شده را قبل یا بلافاصله بعد از حمل و بهر حال قبل از ورود وسیله حمل به مقصد به بیمه گر اعلام نماید.

در غیر اینصورت حسب مورد براساس مواد ۱۲و ۱۳ قانون بیمه (کلیک) عمل خواهد شد.

  بیمه گذار و یا نمایندگان او ملزم به رعایت موارد ذیل میباشند :

– برای هر بسته ای که مفقود شده بلافاصله از متصدیان حمل و نقل و یا مقامات بندر یا متصرفان دیگر کالا کتبا” درخواست خسارت نمایند.

– در مورد خسارات مشهود به محض اطلاع و قبل از تحویل گرفتن مورد بیمه تقاضای بازدید از متصدیان حمل و نقل و یا سایر متصرفان کالا را بصورت کتبی نموده و

نسبت به خساراتی که در هنگام بازدید مشخص میگردد, گواهی مربوطه را که به امضای آنها رسیده باشد دریافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمایند.

– در مواردی که از سالم بودن کامل کالا مطمئن نباشند, به هیچ وجه نباید رسید بدون قید و شرط به متصدیان حمل و نقل بدهند

(در چنین مواردی باید حق خود را برای مطالبه خسارت با قید در ورقه بارنامه یا رسیدی که به متصدیان حمل و نقل میدهند محفوظ دارند.)

– هر گاه در موقع تحویل کالا زیان یا آسیبی مشهود نباشد ، بیمه گذار یا نمایندگان وی بایستی حداکثر ظرف سه روز از تاریخ تحویل کالا و

اطلاع از خسارت , مراتب را کتبا” با پست سفارشی یا تلگرام یا اظهارنامه به متصدیان حمل و نقل اعلام نماید.

تذکر : به صاحبان کالا و نمایندگان ایشان توصیه میشود که مقررات ادارات و گمرک بندر تخلیه را دقیقا” مطالعه و رعایت نمایند.

– در مواردی که تمام یا قسمتی از کالا از طرف موسسه حمل و نقل به بیمه گذار و یا نمایندگان او تحویل نشود ,

نامبردگان موظفند که پس از تنظیم صورت مجلس کسر تخلیه , گواهی کتبی عدم تحویل را از موسسه مزبور بخواهند .

در صورتی که گواهی عدم تحویل در موعد های مقرر در زیر صادر نشود

بیمه گذار بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته درخواست خسارت را بموجب اظهارنامه رسمی از موسسه حمل و نقل بنماید و مراتب را به بیمه گر اطلاع دهد.

– حمل با کشتی حداکثر ۷ ماه پس از تخلیه کالا از کشتی .

–  در صورت حمل با کامیون و قطار حداکثر ۷ ماه پس از ورود وسیله حمل به مرز.

–  در صورت حمل با هواپیما حداکثر سه ماه پس از تخلیه کالا از هواپیما.

– بیمه گذار و یا نمایندگان او موظفند در مورد خسارت مشهود که بموجب این بیمه نامه بیمه گر تعهد جبران آنرا دارد

چنانچه مورد بیمه در ید متصدیان حمل و نقل است قبل و یا بلافاصله پس از تحویل گرفتن کالا از آنها و چنانچه خسارت در انبار گمرک مشاهده شود,

 قبل از تحویل گرفتن از انبار مراتب را به بیمه گر یا موسسات مجازی که توسط بیمه مرکزی ایران معرفی خواهند شد, اعلام نموده و درخواست بازدید از کالا را بنماید.

 – بیمه گر میتواند ضمن توافق با بیمه گذار اموال خسارت دیده و نجات داده شده را تعمیر , تعویض و یا تصاحب نماید.

در صورت تصاحب هر قسمت از مورد بیمه آسیب دیده توسط بیمه گر در مقابل پرداخت خسارت کامل آن قسمت (صرفنظر از فرانشیز) بیمه گذار موظف است نسبت به انتقال مالکیت قسمت مربوطه به بیمه گر اقدام نماید.

تعمیر و یا تعویض مورد بیمه خسارت دیده توسط بیمه گر باید ظرف مدتی که عرفا” کمتر از آن نمیشود , انجام پذیرد.

  اسنادی که برای درخواست خسارت بایستی به بیمه گر تسلیم گردد:

بیمه گذار و یا نمایندگان وی موظفند در اسرع وقت کلیه اسناد و مدارک مربوط به خسارت را به بیمه گر تسلیم نمایند. از جمله اسناد یاد شده عبارتند از :

– اصل بیمه نامه یا گواهی بیمه .

– سیاهه (فاکتور) کالا با مشخصات کامل و صورت توزین و بسته بندی .

– کلیه نسخ اصلی بارنامه دریایی و یا بارنامه های دیگر.

– صورت وضعیت  کالا در موقع تحویل گرفتن و صورت وضعیت میزان توزین کالا در آخرین مقصد مندرج در بیمه نامه .

– مکاتبات متبادله با متصدیان حمل و نقل و اشخاص دیگر مندرج در ماده ۱۳٫

– در صورت عدم تحویل کالا علاوه بر اسناد و مدارک فوق , برگ رسمی گواهی عدم تحویل صادره از طرف موسسه حمل و نقل نیز بایستی با توجه به مقررات مندرج در بند ۵ از ماده ۱۳ به بیمه گر تسلیم گردد.

– جواز سبز گمرکی و صورت مجلس کشف اختلاف در صورت صدور.

– گواهی مبدا.

– گزارش بازدید خسارت که بایستی توسط بیمه گر یا یکی از موسسات مجازی که توسط بیمه مرکزی ایران معرفی گردیده اند تهیه شده باشد.

چنانچه بیمه گر علاوه بر اسناد فوق الذکر نیاز به مدارک دیگری داشته باشد میبایست بلافاصله از بیمه گذار مطالبه نماید و بیمه گذار موظف است مدارک مورد نیاز را در اختیار او قرار دهد.

  مهلت پرداخت خسارت

بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت اسناد و مدارکی که به استناد آنها بتواند حدود مسئولیت خود و

میزان خسارت وارده را تشخیص دهد اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید.

 بازدید نمایندگان بیمه گر یا موسسات بازدید کننده مجاز از خسارت و صدور گزارش بازدید از طرف ایشان به منزله قبول تعهد از طرف بیمه گر نمیباشد.

 مهلت اقامه دعوی

بیمه گر و بیمه گذار توافق نمودند که کلیه دعاوی ناشی از این بیمه نامه را از تاریخ ابطال یا فسخ آن و یا انقضای مدت بیمه ظرف یکسال و

در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه علیه یکدیگر اقامه نمایند و هرگونه ادعایی پس از انقضای مدتهای یاد شده را از خود ساقط نمودند .

 مرور زمان با ارسال نامه سفارشی , تلگرام یا اظهار نامه قطع میشود. مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع , یکسال است.
 شرط کارشناسی:

اختلافات ناشی از این بیمه نامه به هیات کارشناسی متشکل از دو نفر کارشناس خبره که هر یک از طرفین انتخاب خواهند کرد و یک کارشناس خبره که بوسیله آن دو انتخاب خواهد شد واگذار و 

نظر اکثریت هیات کارشناسی برای هر یک از طرفین معتبر و لازم الرعایه خواهد بود.

دریافت خسارت بیمه باربری

خطرات تحت پوشش کلوز C  و مقایسه آن با دیگر کلوزها

 • آتش سوزی
 • انفجار
 • به گل نشستن و زمبن گیر شدن کشتی یا کرجی
 • غرق شدن کشتی یا کرجی
 • واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی یا وسیله حمل زمینی با اجسام خارجی
 • تخلیه کالا در بندر پناه
 • تفدیه زیان همگانی
 • به دریا ریختن کالا جهت سبک سازی
 • هزینه زیان همگانی
 • هزینه نجات
 • مسئولیت متقابل در تصادم
 • هزینه حمل ( ارسال )
 • زیان کلی
 • هزینه جلوگیری از خسارت و به حداقل رساندن آن
 •  واژگون شدن کشتی یا کرجی

خطرات تحت پوشش کلوز B  مازاد بر کلوز C

 

ردیفشرح خطرCBA
B1زلزله ، آتشفشان یا صاعقه++
B2شسته شدن کالا از روی عرشه++
B3ورود آب دریا به کشتی ، محوطه ، انبار++
B4ورود آب دریا به وسیله حمل زمینی یا انبار++
B5زیان کلی هر بسته++
B6زیان کلی هر بسته بر اثر سقوط هنگام بارگیری در کشتی++
دریافت خسارت بیمه باربری- خطرات تحت پوشش کلوز B  مازاد بر کلوز C

خطرات تحت پوشش کلوز A  مازاد بر کلوز B

ردیفشرح خطرCBA
A1طوفان+
A2راهزنی دریایی+
A3خسارتهای ناشی از فعل اشخاص دیگر+
A4خسارتهای ناشی از باران و آفتاب+
A5دم ورطوبت+
A6خسارتهای ناشی از عمل کارکنان کشتی ( باراتری )+
A7سرقت+
A8عدم تحویل+
A9سائیدگی و زنگ زدگی+
A10نشست+
A11شکست+
A12لب پریدگی ، کج شدن ، خراشیدگی ، ضربه دیدگی و لک شدن+
A13خسارات ناشی از چنگک+
A14روغن زدگی ، به گل آلوده شدن ، به رنگ یا اسید آلودن+
A15کالا های مجاور ( بو گرفتن ، برخورد ، آلودگی )+
A16کرم زدگی ، موش زدگی ، حشره زدگی …+
A17دله دزدی+
A18ریزش+
A19کسری+
دریافت خسارت بیمه باربری- خطرات تحت پوشش کلوز A  مازاد بر کلوز B و C