دریافت خسارت بیمه باربری

دریافت خسارت بیمه بابری

دریافت خسارت بیمه باربری

۰۳- خطرات تحت پوشش کلوز C  و مقایسه آن با دیگر کلوزها

 

ردیف

    شرح خطر

C

B

A

C1

آتش سوزی

+

+

+

C2 انفجار

+

+

+

C3 به گل نشستن و زمبن گیر شدن کشتی یا کرجی

+

+

+

C4 غرق شدن کشتی یا کرجی

+

+

+

C5 واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی

+

+

+

C6 تصادم یا برخورد کشتی یا وسیله حمل زمینی با اجسام خارجی

+

+

+

C7 تخلیه کالا در بندر پناه

+

+

+

C8 تفدیه زیان همگانی

+

+

+

C9 به دریا ریختن کالا جهت سبک سازی

+

+

+

C10 هزینه زیان همگانی

+

+

+

C11 هزینه نجات

+

+

+

C12 مسئولیت متقابل در تصادم

+

+

+

C13 هزینه حمل ( ارسال )

+

+

+

C14 زیان کلی

+

+

+

C15 هزینه جلوگیری از خسارت و به حداقل رساندن آن

+

+

+

C16 واژگون شدن کشتی یا کرجی

+

+

+

خطرات تحت پوشش کلوز  مازاد بر کلوز C

ردیف

شرح خطر

C

B

A

B1

زلزله ، آتشفشان یا صاعقه

+

+

B2 شسته شدن کالا از روی عرشه

+

+

B3 ورود آب دریا به کشتی ، محوطه ، انبار

+

+

B4 ورود آب دریا به وسیله حمل زمینی یا انبار

+

+

B5 زیان کلی هر بسته

+

+

B6 زیان کلی هر بسته بر اثر سقوط هنگام بارگیری در کشتی

+

+

خطرات تحت پوشش کلوز مازاد بر کلوز B

ردیف

شرح خطر

C

B

A

A1

طوفان

+

A2 راهزنی دریایی

+

A3 خسارتهای ناشی از فعل اشخاص دیگر

+

A4 خسارتهای ناشی از باران و آفتاب

+

A5 دم ورطوبت

+

A6 خسارتهای ناشی از عمل کارکنان کشتی ( باراتری )

+

A7 سرقت

+

A8 عدم تحویل

+

A9 سائیدگی و زنگ زدگی

+

A10 نشست

+

A11 شکست

+

A12 لب پریدگی ، کج شدن ، خراشیدگی ، ضربه دیدگی و لک شدن

+

A13 خسارات ناشی از چنگک

+

A14 روغن زدگی ، به گل آلوده شدن ، به رنگ یا اسید آلودن

+

A15 کالا های مجاور ( بو گرفتن ، برخورد ، آلودگی )

+

A16 کرم زدگی ، موش زدگی ، حشره زدگی …

+

A17 دله دزدی

+

A18 ریزش

+

A19 کسری

+

 

۲- اصطلاحات رایج در بیمه حمل و نقل کالا

به دریا انداختن (JETTISON)

چنانچه در مواقع وقوع حادثه،‌برای نجات کشتی و اموال آن مقداری از کالا یا قطعاتی از کشتی به دریا انداخته شود این عمل را به دریا انداختن می گویند.

 دزدی دریایی (PIRACY)

دزدی دریایی حمله گروهی و مسلحانه افرادیست که تابع دولت و یا تحت پرچم کشوری نمی باشند

و از خارج کشتی به منظور کسب مال به آن حمله می کنند. باید توجه نمود

که در بیمه دریایی حمله و عمل خدمه کشتی به منظور سرقت اموال کشتی دزدی دریایی تلقی نمی شود بلکه تحت عنوان باراتری بررسی می شود.

 باراتری (BARRATRY)

اعمال کاپیتان و خدمه کشتی که با سوء نیت بر علیه مالک کشتی انجام می شود باراتری نام دارد.

عدم تحویل ( NON DELIVERY)

چنانچه یک یا چند بسته کامل از محموله یا کل آن به علت نامعلومی مفقود گردد

و به صاحب کالا تحویل نشود،‌خسارت وارده عدم تحویل نام دارد.

بنابراین چنانچه در اثر وقوع خطری مشخص مثل آتش سوزی و یا سرقت،‌کل کالا و یا قسمتی از آن از بین برود

و به صاحب کالا تحویل نشود. خسارت وارده عنوان عدم تحویل نخواهد داشت.

 پرت شدن کالا به دریا (WASHING  OVER  BOARD)

چنانچه در مواقع طوفان کل کالا و یا قسمتی از آن به دریا پرتاب شود،‌خسارت وارده را پرت شدن کالا به دریا می گویند.

 تلف جزیی (PARTIAL  LOSS)

چنانچه در اثر وقوع خطر فقط به قسمتی از کالا خسارت وارد شود و یا بخشی از کالا از بین برود خسارت وارده تلف جزیی نام دارد.

 تلف کلی  (TOTAL LOSS)

در مواقعی که در اثر وقوع خطر کل کالا از بین می رود،‌خسارت وارده تلف کلی نام دارد،‌تلف کلی بر دو نوع است :

۱- تلف کلی واقعی (ACTUAL TOTAL LOSS)

چنانچه مورد بیمه کاملا از بین برود و یا بطور قطع از تصرف بیمه گذار خارج شود،‌خسارت وارده تلف کلی واقعی نام دارد.

بر طبق قانون بیمه دریایی انگلستان موارد زیر از مصادیق تلف کلی واقعی می باشد :

الف : انهدام کامل کالا مانند اینکه کالا در نتیجه آتش سوزی کاملا سوخته و از بین برود.

ب :در صورتی که مورد بیمه طوری آسیب ببیند که خصوصیت خود را از دست بدهد (loss of specie)  مثلا سیمان در نتیجه آبدیدگی سفت شده وقابل استفاده نباشد.

ج : در صورتی که مورد بیمه به طور قطع از تصرف بیمه گذار خارج شود.

مثل اینکه کالای مورد بیمه در اعماق اقیانوس فرو رفته و دسترسی به آن مقدور نباشد اگر چه آب دریا موجب انهدام آن نشود.

 ۲-تلف کلی فرضی (CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS)

در مواقعی که هزینه های نجات و یا تعمیر کالا بیش از ارزش مورد بیمه پس از نجات و تعمیر است

خسارت وارده تلف کلی فرضی نامیده میشود.

به موجب قانون بیمه دریایی انگلستان،تلف کلی فرضی(به شرط مراعات مقررات صریح مندرج دربیمه نامه)به حالتی اطلاق میشود

که ازموردبیمه منطقابه این علت که تلف کلی واقعی آن اجتناب ناپذیراست ترک مالکیت شود

و یا هزینه جلوگیری ازنابودی کامل آن ازارزش موردبیمه پس ازصرف هزینه بیشترباشد.

بطور کلی میتوان گفت تلف کلی واقعی از بین رفتن مادی شیئی است ولی تلف کلی فرض از بین رفتن ارزش تجارتی آن  می باشد.

 موارد تلف کلی فرضی:

بر طبق قانون بیمه دریایی انگلستان موارد زیر از مصادیق تلف کلی فرض است:

الف – در صورتی که به علت وقوع یکی از خطرات موضوع بیمه،‌بیمه گذار از تصرف کالای خود محروم شده و :

احتمال بدست آوردن مجدد آن وجود نداشته باشد یا

هزینه تصرف مورد بیمه از ارزش آن پس از تصرف مجدد بیشتر باشد.

ب – در صورتی که به کالا خسارتی وارد شود که هزینه جبران خسارت

و انتقال کالا به مقصد از ارزش کالا در مقصد بیشتر باشد.

 خسارت خاص (PARTICULAR AVERAGE)

منظور از خسارت خاص،‌خسارت جزئی است که در نتیجه وقوع خطر بیمه شده به مورد بیمه وارد میشود

مشروط بر اینکه کیفیت زیان همگانی نداشته باشد یعنی خسارت از مواردی نباشد

که طبق مقررات زیان همگانی بین افراد ذینفع در سفر دریایی(مالک کشتی،‌صاحبان کالا،‌ذینفع در کرایه و …) تقسیم می شود.

بنابراین اگر کل مورد بیمه از بین برود خسارت خاص نخواهد بود واگر قسمتی از مورد بیمه نیز از بین برود

و یا مورد بیمه دچار آسیب دیدگی شود منتهی کیفیت این موارد زیان همگانی باشد باز هم خسارت خاص محسوب نخواهد شد.

 خسارت همگانی (GENERAL AVERAGE)

خسارت همگانی هزینه های فوق العاده و خساراتی است

که بطور ارادی و معقول به منظور ایمنی کشتی و بار آن بوجود آمده است.

 شرط مسئولیت متقابل در تصادم ( BOTH  TO BLAME COLLISION CLAUSE)

در شرایط عممی بعضی از قراردادهای حمل و نقل دریایی کالا به خصوص بارنامه هایی که برای حمل کالا به آمریکا یا حمل کالا از آمریکا به نقاط دیگر مورد استفاده قرار می گیرد شرطی دیده می شود

تحت عنوان “مسئولیت متقابل در تصادم”  کاربرد این شرط زمانی مورد پیدا می کند

که دو کشتی با یکدیگر تصادم کرده و هر دو مسئول حادثه باشند.

به موجب قوانین آمریکا وقتی دو کشتی با یکدیگر تصادم کنند و هر دو مقصر باشند.

در جه تقصیر آنها نادیده گرفته شده و هر دو به طور مساوی مسئول شناخته می شوند

به این معنی که مالک هر کشتی باید ۵۰% خسارت کشتی دیگر را جبران نماید.

از طرفی دیگر به موجب شرطی که معمولا در بارنامه های دریایی وجود دارد صاحب کالا حق ندارد

خسارت کالای خود را چنانچه به علت تصادم کشتی ایجاد شده باشد از مالک کشتی حامل مطالبه نماید.

در واقع صاحب کالا با قبول بارنامه تلویحا این حق را از خود سلب می نماید.

لکن می تواند چنین خسارتی را از مالک کشتی دیگر یعنی کشتی طرف تصادم مطالبه کند،‌

منتهی مالک این کشتی نیز به نوبه خود حق دارد ۵۰% این خسارت را از مالک کشتی حامل دریافت نماید

زیرا با فرض تساوی مسئولیت جبران ۵۰% کلیه کلیه خسارات وارد به هر کشتی که شامل مطالبات مربوط به تصادم

( از جمله خسارت مورددرخواست صاحب کالای آسیب دیده کشتی متقابل) نیز میشود به عهده مالک کشتی دیگر میباشد.

به این ترتیب در حالی که طبق شرط مندرج در بارنامه مالک کشتی حامل کالا در صورت خسارت دیدن کالا به علت تصادم کشتی تعهدی در قبال صاحب کالا ندارد

به طور غیر مستقیم موظف است ۵۰% خسارت وی را جبران نماید و این در حالی است

که اگر به علت تصادم کشتی مسئولیت او صددرصد بود تعهدی نسبت به جبران خسارت کالا نداشت.

روی این اصل به منظور رفع این نقیصه به متصدیان حمل و نقل دریایی اجازه داده شده که با درج شرط “مسئولیت متقابل در تصادم” در بارنامه حق داشته باشند

آن مقدار خسارتی را که بابت صدمه وارد به محموله کشتی خود به مالک کشتی دیگر پرداخت می کنند از صاحب کالا پس بگیرند.

بدیهی است صاحب کالا نیز این خسارت را خود پرداخت نمی کند بلکه بیمه گر او متعهد پرداخت میباشد.

طبق شرط “مسئولیت متقابل در تصادم” که در شرایط بیمه موسسه بیمه گران لندن( شرط شماره     بیمه های F.P.A  وW.A ،ALL RISKS و شماره ۳ بیمه های A.B.C ) قید گردیده

بیمه گر خساراتی را که مالک کشتی تحت عنوان فوق از صاحب کالا( بیمه گذار) مطالبه کند پرداخت خواهد کرد.

دراین مورد بیمه گذار موظف است در صورتی که مالک کشتی چنین خسارتی از وی مطالبه نماید

مراتب را فورا به بیمه گر اطلاع دهد تا بیمه گر به هزینه خود از بیمه گذار دفاع نماید.

متن شرط مذکور بدین شرح است:

هر گاه براساس شرط “مسئولیت متقابل در تصادم” مندرج در قرارداد حمل و نقل خسارتی توسط مالک کشتی حامل کالا از بیمه گذار مطالبه شود،‌

جبران آن به نسبت خسارت قابل پرداخت طبق این بیمه نامه به عهده بیمه گر خواهد بود.

در صورتی که طبق شرط مذکور ادعای خسارتی از طرف مالک کشتی به عمل آید،‌

بیمه گذار موظف است مراتب را به بیمه گر اطلاع دهد تا بیمه گر در مقابل چنین ادعایی به هزینه خود از بیمه گذار دفاع آید.

اینک برای روشن شدن مطلب به ذکر مثال زیر مبادرت می کنیم:

فرض می کنیم دو کشتی الف و ب به یکدیگر برخورد کرده و هر دو مسئول باشند.

در این صوت مسئولیت هر دو مساوی فرض می شود.بنابراین اگر خسارت وارد به کشتی الف ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

و خسارت وارد به محموله کشتی ب ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد صاحب محموله ب می تواند این مبلغ را از مالک کشتی الف مطالبه نماید.

در این صورت مالک کشتی الف ۵۰% خسارت وارد به کشتی خود به اضافه ۵۰% مبلغی را که باید به صاحب محموله کشتی ب بپردازد از مالک کشتی ب مطالبه خواهد کرد.

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۵۰% × ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰     = ۵۰% × ۱٫۰۰۰٫

۱٫۵۰۰٫۰۰۰        ریال

بدیهی است مالک کشتی حامل کالا یعنی کشتی ب نمی تواند خود را از پرداخت این خسارت معاف نماید

زیرا بین او و مالک کشتی الف قراردادی مانند قرارداد موجود بین او و مالک کالا منعقد نشده است.

تنها اقدامی که مالک کشتی ب به عمل می آورد این است که

طبق شرط مسئولیت متقابل در تصادم این سهم خسارت را از بیمه گر کالای آسیب دیده مطالبه نماید.

در اینجا اضافه می نماید که دادگاههای آمریکا به شرط مسئولیت متقابل در تصادم اعتراض کرده

و آنرا بی ارزش تلقی کرده اند. مع الوصف در شرایط بیمه انستیتوی بیمه گران لندن برای بیمه کالا این شرط قید گردیده

تا بیمه گذار کالا در چنین مواردی مورد حمایت قرار گیرد.

 هزینه های خاص (PARTICULAR CHARGES)

هزینه های خاص،‌هزینه هایی است که بوسیله بیمه گذار یا به حساب وی به منظور نگهداری و محافظت مورد بیمه صرف می شود.

( بجز هزینه های مربوط به زیان همگانی و  نجات( Salvage ) در عمل این هزینه ها را جزء خسارت خاص به حساب می آورند.

ولی بیمه گر در صورتی متعهد جبران این هزینه ها است که خطری که باعث بوجود آمدن هزینه شده خود تحت پوشش بیمه باشد.

 هزینه های جلوگیری یا کاهش میزان خسارت وتعقیب مسئول ورود خسارت (SUE AND LABOUR CHARGES)

معمولا به موجب قوانین بیمه کشورهای مختلف و شرایط بیمه نامه های حمل و نقل،‌بیمه گذار موظف است

تا حد امکان اقدامات لازم را برای جلوگیری یا کاهش میزان خسارت انجام دهد.

از جمله این اقدامات می توان، مسافرت به محل حادثه و نجات کالای خسارت دیده،‌جداسازی کالای سالم از آسیب دیده و بسته بندی مجدد کالا را نام برد.

در ماده ۱۵ قانون بیمه ایران نیز به موضوع مذکور بشرح زیر اشاره شده است.

بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت،‌مراقبتی را که عادتا هر کس از مال خود می نماید

نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه  یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورده ۰۰۰

یکی دیگر از وظایف بیمه گذار تعقیب مسئول ورود خسارت است.

به این معنی که چنانچه خسارت در نتیجه عمل و یا تعهد شخصی بوجود آمده که بر طبق قانون و یا قرارداد مسئول ورود خسارت است،

بیمه گذار می بایستی خسارت را رسما از وی مطالبه نماید

و با معرفی او به بیمه گر مدارک مربوط به مسئولیت وی را در اختیار بیمه گر قرار دهد .

البته بیمه گذار موظف به اقامه دعوی بر علیه مسئول ورود خسارت نمی باشد و این کار را بیمه گر انجام خواهد داد.

شایان توضیح اینکه بیمه گر علاوه بر پرداخت خسارات تعهد پوشش بیمه نامه متعهد است

هزینه های پرداختی توسط بیمه گذار برای اقدامات جلوگیری و کاهش میزان خسارت را نیز به عنوان یک تعهد اضافی تا حد مبلغ بیمه پرداخت نماید.

در ضمن در مورد هزینه های مذکور نیز قاعده نسبی سرمایه رعایت می شود.

بر طبق قسمت دوم ماده ۱۵ قانون بیمه ایران:

مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه گر خواهد بود

ولی هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبور یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می شود.

 لازم به ذکر است که در خصوص هزینه های S.AND L. می بایستی شرایط زیر وجود داشته باشد:

۱-  وقوع خطر تحت پوشش بیمه نامه

۲- هزینه های S.AND L. می بایستی قبل از رسیدن مورد بیمه به مقصد صرف گردد.

۳- متعارف بودن عمل بیمه گذار در مورد صرف هزینه ها،‌موفق بودن عمل بیمه گذار در جلوگیری از خسارت مهم نمی باشد.

۴- هزینه ها می بایستی بوسیله بیمه گذار و یا نماینده وی صرف گردد.

بنابراین هزینه هایی که بر طبق مقرارت حمل و نقل دریایی توسط مالک و یا فرمانده کشتی تحت عنوان (SALVAGE) به مصرف می رسد از مصادیقS.AND L. نمی باشد.

۵-  هزینه ها می بایستی در مورد کالای معینی صرف گردد

هزینه هایی که برای نجات کلیه منافع مشترک در سفر دریایی پرداخت میشود

تحت عنوان خسارت همگانی است و به عهده کلیه اشخاص ذینفع در سفر دریایی می باشد.

 ترانسشیپمنت ( TRANSHIPMENT)

انتقال کالاازیک وسیله حمل به وسیله حمل دیگرراترانشیپمنت گویند

مثل اینکه محموله با کشتی از بنادر اروپا به کشور ترکیه حمل شود

و در ترکیه کالا از کشتی به کامیون منتقل و سپس به تهران حمل گردد.

پارتشیپمنت (PART SHIPMENT)

حمل کالا به دفعات پارت شیپمنت نام دارد.

بطور مثال چنانچه ۲٫۰۰۰ تن مواد شیمیایی بجای انیکه تحت یک بارنامه و

بوسیله یک کشتی حمل گردد تحت ۴ بارنامه و توسط چهار کشتی حمل گردد پارتشیپمنت انجام گرفته است.

 شرط بارنامه : بیمه گذار موظف است قبل  از حمل هر محموله و یا بلافاصله بعد از حمل،‌

اعلامیه ای را که در آن مقدار و ارزش کالا، وسیله حمل و نقل و شماره بارنامه نوشته شده است

برای بیمه گر ارسال دارد،‌پرداخت خسارت منوط به انجام این تعهد از طرف بیمه گذار می باشد.

۹۰/۵/۱۸

۰۱- گزیده ای از شرایط عمومی بیمه نامه های باربری

 – حمل دریایی مورد بیمه باید بوسیله کشتی طبقه بندی شده صورت پذیرد , در غیر اینصورت بیمه گذار موظف است

مشخصات کشتی و یا شناورهای مورد نظر را قبل از شروع حمل به بیمه گر اعلام نموده و موافقت بیمه گر را اخذ نماید.

چنانچه حمل کالا با کشتی طبقه بندی نشده بدون اطلاع بیمه گذار صورت گرفته باشد,

بیمه گذار موظف است مراتب را بلافاصله پس از اطلاع به بیمه گر اعلام نموده

و شرایط و اضافه نرخ مربوط به حمل کالا با کشتی طبقه بندی نشده را قبول نماید.

  – بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعات راجع به حمل کالا و دفعات آن از جمله مشخصات وسیله و یا وسائل حمل حداکثر ارزش کالا در هر حمل ,

تاریخ حرکت آنها و همچنین بهای هر قسمت از محصولات بیمه شده را قبل یا بلافاصله بعد از حمل و بهر حال قبل از ورود وسیله حمل به مقصد به بیمه گر اعلام نماید.

در غیر اینصورت حسب مورد براساس مواد ۱۲و ۱۳ قانون بیمه (کلیک) عمل خواهد شد.

  بیمه گذار و یا نمایندگان او ملزم به رعایت موارد ذیل میباشند :

– برای هر بسته ای که مفقود شده بلافاصله از متصدیان حمل و نقل و یا مقامات بندر یا متصرفان دیگر کالا کتبا” درخواست خسارت نمایند.

– در مورد خسارات مشهود به محض اطلاع و قبل از تحویل گرفتن مورد بیمه تقاضای بازدید از متصدیان حمل و نقل و یا سایر متصرفان کالا را بصورت کتبی نموده

و نسبت به خساراتی که در هنگام بازدید مشخص میگردد, گواهی مربوطه را که به امضای آنها رسیده باشد

دریافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمایند.

– در مواردی که از سالم بودن کامل کالا مطمئن نباشند, به هیچ وجه نباید رسید

بدون قید و شرط به متصدیان حمل و نقل بدهند

(در چنین مواردی باید حق خود را برای مطالبه خسارت با قید در ورقه بارنامه یا رسیدی که به متصدیان حمل و نقل میدهند محفوظ دارند.)

– هر گاه در موقع تحویل کالا زیان یا آسیبی مشهود نباشد ،

بیمه گذار یا نمایندگان وی بایستی حداکثر ظرف سه روز از تاریخ تحویل کالا و اطلاع از خسارت ,

مراتب را کتبا” با پست سفارشی یا تلگرام یا اظهارنامه به متصدیان حمل و نقل اعلام نماید.

تذکر : به صاحبان کالا و نمایندگان ایشان توصیه میشود که مقررات ادارات و گمرک بندر تخلیه را دقیقا” مطالعه و رعایت نمایند.

– در مواردی که تمام یا قسمتی از کالا از طرف موسسه حمل و نقل به بیمه گذار و یا نمایندگان او تحویل نشود ,

نامبردگان موظفند که پس از تنظیم صورت مجلس کسر تخلیه , گواهی کتبی عدم تحویل را از موسسه مزبور بخواهند .

در صورتی که گواهی عدم تحویل در موعد های مقرر در زیر صادر نشود

بیمه گذار بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته درخواست خسارت را بموجب اظهارنامه رسمی از موسسه حمل و نقل بنماید و مراتب را به بیمه گر اطلاع دهد.

– در صورت حمل با کشتی حداکثر ۷ ماه پس از تخلیه کالا از کشتی .

– در صورت حمل با کامیون و قطار حداکثر ۷ ماه پس از ورود وسیله حمل به مرز.

– در صورت حمل با هواپیما حداکثر سه ماه پس از تخلیه کالا از هواپیما.

– بیمه گذار و یا نمایندگان او موظفند در مورد خسارت مشهود که بموجب این بیمه نامه بیمه گر تعهد جبران آنرا دارد

چنانچه مورد بیمه در ید متصدیان حمل و نقل است قبل و یا بلافاصله پس از تحویل گرفتن کالا از آنها و چنانچه خسارت در انبار گمرک مشاهده شود,

 قبل از تحویل گرفتن از انبار مراتب را به بیمه گر یا موسسات مجازی که توسط بیمه مرکزی ایران معرفی خواهند شد, اعلام نموده و درخواست بازدید از کالا را بنماید.

 – بیمه گر میتواند ضمن توافق با بیمه گذار اموال خسارت دیده و نجات داده شده را تعمیر ,

تعویض و یا تصاحب نماید. در صورت تصاحب هر قسمت از مورد بیمه آسیب دیده

توسط بیمه گر در مقابل پرداخت خسارت کامل آن قسمت (صرفنظر از فرانشیز) بیمه گذار موظف است

نسبت به انتقال مالکیت قسمت مربوطه به بیمه گر اقدام نماید.

تعمیر و یا تعویض مورد بیمه خسارت دیده توسط بیمه گر باید ظرف مدتی که عرفا” کمتر از آن نمیشود , انجام پذیرد.

  اسنادی که برای درخواست خسارت بایستی به بیمه گر تسلیم گردد:

بیمه گذار و یا نمایندگان وی موظفند در اسرع وقت کلیه اسناد و مدارک مربوط به خسارت را به بیمه گر تسلیم نمایند.

از جمله اسناد یاد شده عبارتند از :

– اصل بیمه نامه یا گواهی بیمه .

 اصل سیاهه (فاکتور) کالا با مشخصات کامل و صورت توزین و بسته بندی .

– کلیه نسخ اصلی بارنامه دریایی و یا بارنامه های دیگر.

– صورت وضعیت  کالا در موقع تحویل گرفتن و صورت وضعیت میزان توزین کالا در آخرین مقصد مندرج در بیمه نامه .

– مکاتبات متبادله با متصدیان حمل و نقل و اشخاص دیگر مندرج در ماده ۱۳٫

– در صورت عدم تحویل کالا علاوه بر اسناد و مدارک فوق , برگ رسمی گواهی عدم تحویل صادره از طرف موسسه حمل و نقل نیز بایستی با توجه به مقررات مندرج در بند ۵ از ماده ۱۳ به بیمه گر تسلیم گردد.

– جواز سبز گمرکی و صورت مجلس کشف اختلاف در صورت صدور.

 گواهی مبدا.

– گزارش بازدید خسارت که بایستی توسط بیمه گر یا یکی از موسسات مجازی که توسط بیمه مرکزی ایران معرفی گردیده اند تهیه شده باشد.

چنانچه بیمه گر علاوه بر اسناد فوق الذکر نیاز به مدارک دیگری داشته باشد

میبایست بلافاصله از بیمه گذار مطالبه نماید و بیمه گذار موظف است مدارک مورد نیاز را در اختیار او قرار دهد.

  مهلت پرداخت خسارت

بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت اسناد و مدارکی که به استناد آنها بتواند حدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد

اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید.

 بازدید نمایندگان بیمه گر یا موسسات بازدید کننده مجاز از خسارت و

صدور گزارش بازدید از طرف ایشان به منزله قبول تعهد از طرف بیمه گر نمیباشد.

 مهلت اقامه دعوی

بیمه گر و بیمه گذار توافق نمودند که کلیه دعاوی ناشی از این بیمه نامه را از تاریخ ابطال یا فسخ آن و یا انقضای مدت بیمه ظرف یکسال و

در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه علیه یکدیگر اقامه نمایند

و هرگونه ادعایی پس از انقضای مدتهای یاد شده را از خود ساقط نمودند .

 مرور زمان با ارسال نامه سفارشی , تلگرام یا اظهار نامه قطع میشود. مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع , یکسال است.

 شرط کارشناسی

اختلافات ناشی از این بیمه نامه به هیات کارشناسی متشکل از دو نفر کارشناس خبره که هر یک از طرفین انتخاب خواهند کرد

و یک کارشناس خبره که بوسیله آن دو انتخاب خواهد شد واگذار و نظر اکثریت هیات کارشناسی برای هر یک از طرفین معتبر و لازم الرعایه خواهد بود.