بیمه بدنه اتومبیل

دریافت خسارت بیمه ثالث

دریافت خسارت بیمه ثالث

بیمه شخص ثالث باید موراد زیر را پرداخت نماید :

  • هزینه معالجه (پزشکی) زیاندیده (مصدوم ترافیکی) دربیمارستانهای دولتی مجانی

و در بیمارستانهای خصوصی باکسرتعرفه های دولتی به عهده زیاندیده<می باشد.

وجه پرداختی اضافی به بیمارستانهای خصوصی ( که توسط زیاندیده پرداخت گردیده است )

در صورتی که توسط شرکت یا سازمان بیمه ای دیگر جبران نشده باشد (مانند تامین اجتماعی) ، می باید توسط شرکت بیمه پرداخت گردد .

تمامی اشخاص زیاندیده (داخل خودرو و یا خارج ازخودرو) بجز راننده مسبب حادثه شخص ثالث  محسوب می گردند وشرکت بیمه متعهد به پرداخت دیه متعلقه به آنها می باشد.

درصورتی که در یک حادثه ، مسئول آن (مقصر) به پرداخت بیش ازیک دیه (چند دیه ) به هریک از زیاندیدگان محکوم شود

شرکت بیمه موظف به پرداخت  تمامی دیه های  متعلقه خواهد بود . ( تعدد دیات )

شرکت بیمه موظف به پرداخت تعهدات خود (دیه ) به زیاندیدگان

بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌ نامه پرداخت نماید. (برابری غرامت زن و مرد)

درصورتی که به یکی ازدلایل زیر زیاندیده ای (شخص ثالث) آسیبی ببیند

که محق دریافت دیه گردد ،صندوق تأمین خسارتهای بدنی موظف به پرداخت غرامتهای بدنی ( دیه ) وارد به اشخاص ثالث می باشد :

درصورتی که مقصرحادثه فرارکند .
درصورتی که مسئول (مقصر) حادثه شناخته نشود.
بدلیل فقدان یا انقضاء بیمه نامه .
بدلیل ابطال قرارداد بیمه .
بدلیل تعلیق تأمین شرکت بیمه .

بطورکلی تمامی خسارتهای بدنی خارج ازشرایط بیمه نامه .( به استثناء موارد مصرح در ماده ۷ قانون ثالث) شرکت بیمه درهریک از صورتها وحالتهای زیر (مربوط به راننده مقصر) موظف به پرداخت خسارت

به زیاندیده بدون اخذ هیچگونه تضمینی (از زیاندیده) می باشد .

عمد راننده مقصر
مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان توسط راننده مقصر
فاقد گواهینامه بودن راننده مقصر
متناسب نبودن گواهینامه مقصرحادثه
درحوادث رانندگی منجربه صدمات بدنی غیرازفوت (نقص عضو) شرکت بیمه موظف است

پس از دریافت گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و درصورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل (۵۰%) ازدیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیاندیده پرداخت نموده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.

شرکت بیمه ملزم به پرداخت خسارتهای مالی وارد به زیاندیدگان اعم ازخسارتهای مربوط به خودرو، تیرچراغ برق ، گاردریل ، درخت ، و… می باشد.

حوادث مشمول بیمه ثالث عبارتند از :

تصادم ، تصادف ، سقوط ، واژگونی ، آتش سوزی یا انفجار و خساراتی که ازمحمولات ( وسایل ومواد قابل حمل) وسایل مربوطه به اشخاص ثالث وارد می گردد.

حداقل بیمه نامه قابل فروش توسط شرکتهای بیمه دربخش جانی تعهدی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان درماههای حرام می باشد.

حداقل بیمه نامه قابل فروش توسط شرکتهای بیمه در بخش مالی تعهدی معادل ۵/۲%  تعهدات بدنی ( دیه ) خواهد بود.

در صورتی که درگزارش مقامات مسئول علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات حادثه ساز (کلیک ) باشد شرکت بیمه موظف به پرداخت بدون قید وشرط به زیاندیدگان بوده و می تواند جهت بازیافت (بازپس گیری

یک درصد (۱%) ازخسارتهای بدنی (دیه ) و دودرصد (۲%) ازخسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه ( عامل تصادف ) مراجعه نموده و اقدام نماید .

درصورتی که بدلیل یکی ازتخلفات حادثه سازگواهینامه راننده مسبب حادثه توقیف گردد، رانندگی در مدت توقیف درحکم رانندگی بدون گواهینامه است .

پرداخت خسارت وارده به محمولات (بار) وسیله نقلیه مسبب حادثه در تعهد شرکت بیمه نمی باشد .

اشخاص ثالث زیاندیده می توانند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت  بطورمستقیم ( حتی بدون حضورمقصر ) حسب مورد به شرکت بیمه مربوطه مراجعه نمایند.

در صورت بروز خسارت بدنی (جانی) ومالی که توسط محمولات (اشیاء قابل حمل) وسایل نقلیه موتوری به شخص ثالث ( بجز راننده ) وارد شود بیمه گر (شرکت بیمه ) موظف به پرداخت خسارت می باشد.

شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات قانون شخص ثالث باهرمتقاضی بیمه شخص ثالث قرارداد بیمه ( ثالث ) منعقد نمایند.
شرکتهای بیمه ملزم به پرداخت ارش ناشی ازصدمه ، شکستگی و نقص عضو ودیه فوت شخص ثالث به زیاندیده می باشند.