دریافت خسارت بیمه مسئولیت کارفرما از طریق داوری

دریافت خسارت بیمه مسئولیت کارفرما از طریق داوری

دریافت خسارت بیمه مسئولیت کارفرما از طریق داوری

الف) خلاصه پرونده

نوع بیمه نامه : مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

 • تعهدات بیمه نامه : پرداخت غرامت فوت و نقص عضو ۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 • نتیجه بروز حادثه : فوت کارگر به هنگام تخریب دیوار
 • میزان تعهد مقصر حادثه : دیه فوت کارگر (در سال ۱۳۸۸)

ب ) دلایل عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه :

 1. یکسان نبودن نام مسئول (مقصر)حادثه طبق رأی صادره دادگاه با بیمه گذار بیمه نامه .
 2. ارجاع کار به کارگر فاقد تبحرکه نهایتاَ منجر به فوت وی گردیده است .

ج ) شرح موضوع :

 • خانم “بهار” مالک ساختمانی است
 • به منظور تخریب و بازسازی ساختمان قدیمی خود اقدام به خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان از شرکت بیمه می نماید.
 • در اولین روز کاری همسر خانم بهار آقای “آفتاب” کارگر فاقد تجربه ای را جهت تخریب ساختمان به کار می گمارد .
 • کارگر مربوطه حین تخریب دچار مصدومیت و نهایتاَ فوت می گردد.
 • با مراجعه کارشناس سازمان تامین اجتماعی همسر خانم بهار خودرا بعنوان کارفرما و مسئول حادثه معرفی می نماید
 • و نظریه کارشناسی نیز بر همین اساس تهیه و به دادگاه ارائه می گردد.
 • دادگاه جزائی همسر خانم بهار رابعنوان کارفرمای مسئول ، به پرداخت یک دیه کامل در وجه خانواده متوفی محکوم می نماید .
 • با مراجعه به شرکت بیمه و ارائه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت همسر خانم بهار(بیمه گذار)
 • شرکت بیمه بنا به دلایل درج شده در قسمت “ب” از پرداخت خسارت خودداری می نماید .
 • همسر خانم بهارآقای “آفتاب” برای دریافت مشاوره به گروه مشاورین “آفرینش” مراجعه می نماید .
 • طی نامه ای به شرکت بیمه یکی از کارشناسان “آفرینش” به عنوان داور معرفی می گردد و
 • از شرکت بیمه خواسته می شود داور خودرا معرفی نماید .
 • شرکت بیمه به نامه ارسالی پاسخ نمی دهد!
 • مجدداَ برای شرکت بیمه اظهار نامه ای ارسال و اعلام می گردد در صورت عدم معرفی داور خود موضوع به دادگاه ارجاع می گردد.
 • شرکت بیمه پاسخ اظهار نامه را نیز نمی دهد!
 • به مجتمع قضایی مراجعه می شود و از دادگاه تقاضای معرفی داور می گردد.
 • دادگاه یک کارشناس در رشته حسابداری با بعنوان داور معرفی می نماید !
 • داوران در طی جلسات به توافق نمی رسند و از دادگاه تقاضای معرفی سرداور را می نمایند .
 • با توافق داوران یکی از مدیران شرکت بیمه ای کشور بعنوان سرداور انتخاب می گردد.
 • و با تلاش داور بیمه گذار( داور کارفرما) رأی داوری به نفع کارفرما (مقصر) صادر می گردد.

د) نتیجه:

براساس رأی داوری ۷۰% از تعهد شرکت بیمه در وجه وراث متوفی پرداخت می گردد.

بعبارتی شرکت بیمه ملزم به پرداخت ۳۲۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال در وجه زیاندیگان می گردد

که طی فیشی مبلغ مذکور به حساب صندوق دادگستری واریز گردید.