دریافت خسارت بیمه نامه باربری وارداتی

دریافت خسارت از محل الحاقیه بیمه نامه باربری وارداتی با صدور رأی سازشی

دریافت خسارت بیمه نامه باربری

ذینفع :بانک …

 موضوع پرونده : عدم پرداخت خسارت طبق الحاقیه

دلیل عدم پرداخت :

 • صدور بیمه نامه پس از حمل بار
  صدور الحاقیه پس از رسیدن محموله به مقصد
  اعلام دیر هنگام خسارت به بیمه گر

شرح پرونده :

 • شرکت …  در تاریخ ۹۷/۵/۲۵  بیمه نامه باربری وارداتی جهت حمل محموله شیمیایی با ذینفعی بانک … با کلوز A  انستیتو بیمه گران لندن با سرمایه ۱،۷۷۴،۱۳۵،۸۵۶ ریال خریداری می نماید.
 • با توجه به نوسانات نرخ ارز وافزایش قیمت محموله بیمه گذار از بیمه گر درخواست صدور الحاقیه افزایشی می نماید در تاریخ ۹۷/۶/۴ الحاقیه صادر می گردد.
 • شرکت در تاریخ ۹۷/۱/۸  اعلام خسارت می نماید وکارشناسان بیمه گر ضمن بررسی موضوع با پرداخت ۶۴% خسارت وارده به مبلغ ۱،۱۱۷،۷۰۵،۵۹۰ ریال در وجه ذینفع بیمه نامه موافقت می نماید.
 • بیمه گذار با توجه به افزایش نرخ برابری ارز و وجود الحاقیه تقاضای محاسبه وپرداخت خسارت به ارزش روز را می نماید.
 • بیمه گر با توجه به تاریخ وقوع حادثه و تاریخ صدور الحاقیه از قبول پرداخت خسارت به ارزش روز خودداری می نماید.
 • شرکت شیمیایی به گروه آفرینش مراجعه کرده و درخواست ارائه راهکار می نماید.
 • بعد از مشاوره ومعرفی یکی از کارشناسان گروه آفرینش به عنوان داور از شرکت بیمه درخواست معرفی داور می شود .
 • گروه داوری تشکیل و بعد از نشست های منعدد با پرداخت خسارت به شرح زیر موافقت می گردد.
نتیجه نهایی :
شرکت بیمه گر متعهد گردید علاوه بر پرداخت مبلغ تعیین شده قبلی مبلغ ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل الحاقیه صادره در وجه ذینفع بیمه نامه پرداخت نماید.