دوره اصول و کلیات حقوق بیمه

دوره اصول و کلیات حقوق بیمه و حقوق بیمه گزاران

ویژه مدیران و کارکنان شرکت برق منطقه ای باختر

مهمترین سرفصل ارائه شده :نحوه صحیح دریافت خسارت از شرکت های بیمه

مدرس : جناب آقای محمدحسین غریب
کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه
دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت بیمه
مدرس مباحث بیمه های بازرگانی

سرفصل های سمینار اصول و کلیات حقوق بیمه

مفهوم بیمه
صندوق‌های وجود بیمه
انواع بیمه (قوانین و مقررات هر یک)
حقوق بیمه (تعریف عقد قرارداد بیمه)
انواع عقد قرارداد در رابطه با بیمه با عقود
مفهوم نسخ، ابطال و کان لم یکن در بیمه
اصول اساسی بیمه (اصل مشارکت، اصل جبران غرامت، اصل نفع بیمه‌ای، اصل جانشینی، اصل اتکایی)
مفهوم ریسک در بیمه
انواع ریسک
مفهوم خط در بیمه
تفسیر بیمه‌نامه (بیمه‌گر، بیمه‌گذار، مدت هفته، مبلغ بیمه، نرخ بیمه، حق بیمه، مورد بیمه)
بیمه‌گر و بیمه‌گذار، صدور و پذیرش بیمه (تولید بیمه، ارزیابی فنی بیمه و ریسک، جمع‌آوری اطلاعات و…)

مدت دوره : ۱۵ ساعت
زمان برگزاری ۲۰ و ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷
استان مرکزی – اراک

برق منطقه ای باختر