دوره اصول و کلیات و حقوق بیمه

دوره اصول و کلیات حقوق بیمه و حقوق بیمه گزاران

دوره اصول و کلیات حقوق بیمه و حقوق بیمه گزاران در شرکت برق منطقه ای باختر برگزار شد

مهمترین سرفصل ارائه شده : نحوه صحیح دریافت خسارت از شرکت های بیمه

 

مدرس : جناب آقای محمدحسین غریب

کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه

دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت بیمه

مدرس مباحث بیمه های بازرگانی

دوره اصول و کلیات حقوق بیمه و حقوق بیمه گزاران این بار در اراک برگزار شد

مدت دوره : ۱۵ ساعت

زمان برگزاری ۲۰ و ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷

دوره اصول و کلیات و حقوق بیمه ویژه مدیران شرکت برق منطقه ای باختر

دوره حقوق بیمه گزاران ویژه کارکنان شرکت برق منطقه ای باختر

استان مرکزی – اراک

برق منطقه ای باختر