دیه بیمه نامه شخص ثالث در گذر زمان

دیه بیمه نامه شخص ثالث در گذر زمان

آشنایی با نحوه محاسبه نرخ دیه
معادل قیمت ۱۰۰ شتر

دیه در گذر زمان

نرخ دیه هر سال از سوی قوه قضاییه تعیین می شود و نحوه محاسبه آن بر مبنای قیمت ۱۰۰ شتر است.

معیار محاسبه دیه در اسلام :

 • ۱۰۰ شتر
  ۱۰۰ گاو
  ۱۰۰۰ گوسفند
  ۲۰۰ حلّه
  یک هزار دینار
  ۱۰ هزار درهم

علت تقویم سالانه دیه انسان بر اساس قیمت شتر:

شتر در بین همه این موارد قیمت کمتری دارد و نوعی قاتل یا جانی شتر یا قیمت شتر را برای پرداخت انتخاب می کند

با این حال پرداخت دیه بر اساس شتر یا قیمت شتر موضوعیت ندارد و قاتل می‌تواند هر کدام از موارد دیگر را نیز انتخاب کند.

در مورد قیمت دیه دیگر اعضای بدن هم همین نکته وجود دارد.

اگر در رأی دادگاه دیه عضوی با عنوان کسری از دیه کامل عنوان شد(مانند دیه دست که نصف دیه کامل است) به همین روال عمل میشود

و اگر دیه جراحتی با دینار عنوان شد معیار اندازه گیری دینار بر اساس همان قیمت شتر سنجیده می‌شود.

امسال هم نرخ دیه کامل از سوی قوه قضاییه ۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان تعیین شده است.
دیه کامل یک فرد در ماه های حرام هم ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

ماه های حرام عبارتند از :

 • محرم
  رجب
  ذیقعده
  ذیحجه

دیه بیمه نامه شخص ثالث در گذر زمان