جدول دیه از سال 1374

دیه سال ۱۴۰۱

رئیس قوه قضائیه نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماه های غیرحرام را برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان تعیین و اعلام کرد.

دیه ماه حرام
مبلغ دیه نفس،  در ماه های محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه (ماه های حرام) ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

نوع دیهنرخ دیه به ریالنوع دیهنرخ دیه به ریال
دیه کامل۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰چهار درصد دیه۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰
یک دبنار شرعی۶/۰۰۰/۰۰۰چهار و نیم درصد دیه۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰
یک درهم شرعی۶۰۰/۰۰۰پنج درصد دیه۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
یک شتر۶۰/۰۰۰/۰۰۰پنج و نیم درصد دیه۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰
یک ده هزارم دیه۶۰۰/۰۰۰شش درصد دیه۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰
یک هزارم دیه۶/۰۰۰/۰۰۰شش و نیم درصد دیه۳۱۲/۰۰۰/۰۰۰
یک صدم دیه۶۰/۰۰۰/۰۰۰هفت درصد دیه۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰
نیم صدم دیه۳۰/۰۰۰/۰۰۰هفت ونیم درصد دیه۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰
یک دهم درصد دیه۶/۰۰۰/۰۰۰هشت درصد دیه۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰
دو دهم درصد دیه۱۲/۰۰۰/۰۰۰هشت و نیم درصد دیه۴۰۸/۰۰۰/۰۰۰
سه دهم درصد دیه۱۸/۰۰۰/۰۰۰نه درصد دیه۴۳۲/۰۰۰/۰۰۰
چهار دهم درصد دیه۲۴/۰۰۰/۰۰۰ده درصد دیه۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰
پنج دهم درصد دیه۳۰/۰۰۰/۰۰۰یک دهم دیه۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰
شش دهم درصد دیه۳۶/۰۰۰/۰۰۰دو دهم دیه۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰
هفت دهم درصد دیه۴۲/۰۰۰/۰۰۰سه دهم دیه۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰
هشت دهم درصد دیه۴۸/۰۰۰/۰۰۰چهار دهم دیه۱/۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰
نه دهم درصد دیه۵۴/۰۰۰/۰۰۰پنج دهم دیه۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
یک درصد دیه کامل۶۰/۰۰۰/۰۰۰شش دهم دیه۲/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و یک دهم درصد دیه۶۶/۰۰۰/۰۰۰هفت دهم دیه۳/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و دو دهم درصد دیه۷۲/۰۰۰/۰۰۰هشت دهم دیه۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و سه دهم درصد دیه۷۸/۰۰۰/۰۰۰نه دهم دیه۵/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و چهاردهم درصد دیه۸۴/۰۰۰/۰۰۰نصف دیه کامل۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و پنج دهم درصد دیه۹۰/۰۰۰/۰۰۰ثلث دیه کامل۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و شش دهم درصد دیه۹۶/۰۰۰/۰۰۰ربع دیه کامل۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بک و هفت دهم درصد دیه۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰خمس دیه کامل۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و هشت دهم درصد دیه۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و نه دهم درصد دیه۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم از دیه کامل۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰
دو درصد دیه۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰یک پنجم از یک دهم دیه کامل۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
دو و نیم درصد دیه۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰یک سوم از یک دهم دیه کامل۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
سه درصد دیه۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰نصف دیه کامل۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
سه و نیم درصد دیه۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰دیه کامل در ماه های حرام۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
نرخ دیه سال ۱۴۰۱