جدول دیه از سال 1374

دیه سال 1401 – دیه کامل انسان

رئیس قوه قضائیه نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماه های غیرحرام را برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان تعیین و اعلام کرد.

دیه ماه حرام
مبلغ دیه نفس،  در ماه های محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه (ماه های حرام) ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

معیار محاسبه دیه در اسلام علاوه بر ۱۰۰ شتر، موارد دیگری را هم شامل می‌شود که عبارتند از ۱۰۰ گاو، یک هزار گوسفند، ۲۰۰ حلّه، یک هزار دینار و ۱۰ هزار درهم و دیه نفس انسان با شتر محاسبه می‌شود و دیه سایر اعضای بدن با دینار،

(ارش توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد)

نوع دیهنرخ دیه به ریالنوع دیهنرخ دیه به ریال
دیه کامل6/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰چهار درصد دیه۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰
یک دبنار شرعی6/۰۰۰/۰۰۰چهار و نیم درصد دیه۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰
یک درهم شرعی6۰۰/۰۰۰پنج درصد دیه۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
یک شتر6۰/۰۰۰/۰۰۰پنج و نیم درصد دیه۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰
یک ده هزارم دیه60۰/۰۰۰شش درصد دیه۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰
یک هزارم دیه6/0۰۰/۰۰۰شش و نیم درصد دیه۳۱۲/۰۰۰/۰۰۰
یک صدم دیه60/۰۰۰/۰۰۰هفت درصد دیه۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰
نیم صدم دیه30/۰۰۰/۰۰۰هفت ونیم درصد دیه۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰
یک دهم درصد دیه6/0۰۰/۰۰۰هشت درصد دیه۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰
دو دهم درصد دیه12/0۰۰/۰۰۰هشت و نیم درصد دیه۴۰۸/۰۰۰/۰۰۰
سه دهم درصد دیه18/0۰۰/۰۰۰نه درصد دیه۴۳۲/۰۰۰/۰۰۰
چهار دهم درصد دیه24/0۰۰/۰۰۰ده درصد دیه۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰
پنج دهم درصد دیه30/۰۰۰/۰۰۰یک دهم دیه۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰
شش دهم درصد دیه36/0۰۰/۰۰۰دو دهم دیه۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰
هفت دهم درصد دیه42/0۰۰/۰۰۰سه دهم دیه۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰
هشت دهم درصد دیه48/0۰۰/۰۰۰چهار دهم دیه۱/۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰
نه دهم درصد دیه54/0۰۰/۰۰۰پنج دهم دیه۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
یک درصد دیه کامل60/۰۰۰/۰۰۰شش دهم دیه۲/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و یک دهم درصد دیه66/۰۰۰/۰۰۰هفت دهم دیه۳/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و دو دهم درصد دیه72/۰۰۰/۰۰۰هشت دهم دیه4/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و سه دهم درصد دیه78/۰۰۰/۰۰۰نه دهم دیه5/4۰۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و چهاردهم درصد دیه84/۰۰۰/۰۰۰نصف دیه کامل3/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و پنج دهم درصد دیه9۰/۰۰۰/۰۰۰ثلث دیه کامل2/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و شش دهم درصد دیه96/۰۰۰/۰۰۰ربع دیه کامل۱/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بک و هفت دهم درصد دیه102/۰۰۰/۰۰۰خمس دیه کامل۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و هشت دهم درصد دیه108/۰۰۰/۰۰۰چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل96۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و نه دهم درصد دیه114/۰۰۰/۰۰۰چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم از دیه کامل48۰/۰۰۰/۰۰۰
دو درصد دیه12۰/۰۰۰/۰۰۰یک پنجم از یک دهم دیه کامل12۰/۰۰۰/۰۰۰
دو و نیم درصد دیه۱5۰/۰۰۰/۰۰۰یک سوم از یک دهم دیه کامل2۰۰/۰۰۰/۰۰۰
سه درصد دیه18۰/۰۰۰/۰۰۰نصف دیه کامل3/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
سه و نیم درصد دیه21۰/۰۰۰/۰۰۰دیه کامل در ماه های حرام8/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
نرخ دیه سال 1401- دیه کامل انسان