دیه و ارش انواع آسیب بدنی سال ۹۹

دیه و ارش سال ۹۹

ماه های حرام عبارت است : رجب – ذی القعده – ذی الحجه و محرم

دیه و ارش سال ۹۹

ردیفنام آسیبدیه/ارش/درصددیه سال ۱۳۹۹  – به ریال
۱دیه کامل در ماه های غیر حرام۱۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
۲دیه کامل در ماه های حرام۱۳۳٫۳۳۳۳۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳شکستگی مهر پشتی از ستون فقرات که درمان نگردد۱۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴شکستگی استخوان ترقوه در صورتی که درمان نشود یا معیوب درمان شود۵۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵شکستگی استخوان ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود (مطلوب)۴۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۶شکستگی هر دنده محیط بر قلب۲٫۵۸۲,۵۰۰,۰۰۰
۷شکستگی هر دنده غیرمحیط بر قلب۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۸قطع و یا از بین رفتن هر یک از دست ها یا پا از مفصل مچ (به شر آنکه دارای انگشتان کامل باشد)۵۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹قطع تمام انگشتان یک دست یا پا از انتهای انگشتان یا تا مچ۵۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰فلج شدن هر دست یا پا۳۳٫۳۳۳۳۳۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱فلج شدن هر انگشت۶٫۶۶۶۶۶۶۷۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲شکستگی استخوان هر بند انگشت دوم تا پنجم دست که بدون عیب التیام یافته۰٫۵۳۱۷,۴۹۰,۰۰۰
۱۳شکستگی استخوان هر بند انگشت شست دست که بطور معیوب التیام یافته۰٫۶۶
۲۱,۷۸۰,۰۰۰
۱۴شکستگی استخوان هر بند انگشت شست دست که بدون عیب التیام یافته۰٫۸۲۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۵شکستگی استخوان هر بند انگشت شست دست که بطور معیوب التیام یافته۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶خردشدگی استخوان هر بند انگشت دوم تا پنجم دست که بدون عیب التیام یافته۰٫۸۸۲۹,۰۴۰,۰۰۰
۱۷خردشدگی استخوان هر بند انگشت دوم تا پنجم دست که بطور معیوب التیام یافته۱٫۱۱۳۶,۶۳۰,۰۰۰
۱۸خردشدگی استخوان هر بند انگشت شست دست که بدون عیب التیام یافته۱٫۳۳۴۳,۸۹۰,۰۰۰
۱۹خردشدگی استخوان هر بند انگشت شست دست که ببطور معیوب التیام یافته۱٫۶۶۵۴,۷۸۰,۰۰۰
۲۰شکستگی شاخه فوقانی استخوان عانه چپ یا راست باالتیام سالم۴۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱شکستگی شاخه تحتانی استخوان عانه چپ یا راست باالتیام معیوب۴۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲شکستگی شاخه فوقانی استخوان عانه چپ یا راست باالتیام معیوب۶۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۳شکستگی شاخه تحتانی استخوان عانه چپ یا راست باالتیام سالم۶۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۵شکستگی استخوان نازک نی یا درشت نی ساق هر پا که بدون عیب بهبود یافته۸۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۷شکستگی استخوان نازک نی یا درشت نی ساق هر پا که بطور معیوب التیام بافته۱۰۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶شکستگی استخوان زند اعلی یا زند اسفل در هر دست که بدون عیب بهبود یافته۸۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸شکستگی استخوان زند اعلی یا زند اسفل در هر دست که بطور معیوب التیام بافته۱۰۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹شکستگی مهره کمری یا پشتی از ستون فقرات که بدون عیب درمان شود۱۰۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰شکستگی بینی که بدون عیب اصلاح گردد۱۰۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱خردشدگی استخوان زند اسفل یا زند اسفل ساعد هر دست که بدون عیب بهبود یافته۱۳٫۳۳۳۳۳۳۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲خردشدگی استخوان زند اسفل یا زند اسفل ساعد هر دست که بطور معیوب التیام بافته۱۶٫۶۶۶۶۶۷۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳خردشدگی استخوان درشت نی یا نازک ساق هر پا که بدون عیب بهبود یافته۱۳٫۳۳۳۳۳۳۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴خردشدگی استخوان درشت نی یا نازک ساق هر پا که بطور معیوب التیام بافته۱۶٫۶۶۶۶۶۷۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵کاهش سطح هوشیاری خفیف با بهبودی کامل۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۶کاهش سطح هوشیاری متوسط با بهبودی کامل۴۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۷کاهش سطح هوشیاری شدید با بهبودی کامل۱۰۳۳۰,۰۰۰,۰۰
۳۸هرگونه عمل جراحی بازکردن شکم برای احشاء شکمی آسیب دیده(لاپاراتومی)۴۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۹از دست دادن کامل طحال در بزرگسالان۱۰۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰فاقد عملکرد جنسی۱۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱از دست دادن هر گونه توانایی در کنترل ادار۱۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲خونریزی زیر ملتحمه در هر چشم(خفیف)۰٫۲۶,۶۰۰,۰۰۰
۴۳خونریزی متوسط زیر ملتحمه در هر چشم(خفیف)۰٫۳۹,۹۰۰,۰۰۰
۴۴خونریزی شدید زیر ملتحمه هر چشم۰٫۲۶,۶۰۰,۰۰۰
۴۵ساقط شدن ناخن هر انگشت که اگر بطور سفید و سالم بروید۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ساقط شدن ناخن هر انگشت که دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۷کوفتگی نسج مغزی۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۸خونریزی در داخل نسج مغزی۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۹تجمع هوا در فضای فوق سخت شامه مغزی۲٫۵۸۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۰تجمع هوا در فضای زیر سخت شامه مغزی۵۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱تجمع هوا در فضای زیر عنکبوتیه مغزی۶٫۵۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۲تجمع هوا در فضای تحت عنکبوتیه مغزی۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۳خونریزی در فضای تحت سحت شامه مغزی۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۴خونریزی در فضای فوق سحت شامه ای مغز۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۵حارصه دست و پا به جز انگشتان یا  بدن غیر از سر و صورت۰٫۵۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۵۶دامیه دست و پا یا  بدن غیر از سر و صورت۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۷متلاحمه دست و پا به جز انگشتان یا بدن غیر از سر و صورت۱٫۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۵۸سمحاق دست و پا یا بدن غیر از سر و صورت۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۹موضحه دست و پا یا بدن غیر از سر و صورت۲٫۵۸۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۰حارصه هر بند انگشتان دوم تا پنجم۰٫۰۳۳۳۳۳۳۱,۱۰۰,۰۰۰
۶۱دامیه هر بند انگشتان دوم تا پنجم۰٫۰۶۶۶۶۶۷۲,۲۰۰,۰۰۰
۶۲متلاحمه هر بند انگشتان دوم تا پنجم۰٫۱۳,۳۰۰,۰۰۰
۶۳حارصه بند انگشت شست دست۰٫۰۵۱,۶۵۰,۰۰۰
۶۴دامیه بند انگشت شست دست۰٫۱۳,۳۰۰,۰۰۰
۶۵متلاحمه بند انگشت شست دست۰٫۱۵۴,۹۵۰,۰۰۰
۶۶کبودی دست و پا۰٫۱۵۴,۹۵۰,۰۰۰
۶۷کبودی سر و صورت۰٫۳۹,۹۰۰,۰۰۰
۶۸سیاه شدگی دست و پا۰٫۳۹,۹۰۰,۰۰۰
۶۹سیاه شدگی سر و صورت۰٫۶۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۷۰تورم در هر قسمت از دست ها۰٫۵۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۷۱تورم در هر قسمت سرو صورت۰٫۱۵۴,۹۵۰,۰۰۰
۷۲سیاه شدگی دست و پا۰٫۳۹,۹۰۰,۰۰۰
۷۳تورم در هر قسمت از دست ها۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۴از بین رفتن تمام ۲۸ دندان دائم۱۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۵از بین رفتن و ساقط شدن هر دندان جلو(قدامی) در بالا و پایین۵۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۶از بین رفتن و ساقط شدن هر دندان عقب(خلفی) در بالا و پایین۲٫۵۸۲,۵۰۰,۰۰۰
دیه و ارش سال ۹۹