جدول دیه از سال 1374

دیه و ارش انواع آسیب بدنی سال ۱۴۰۱

دیه و ارش سال ۱۴۰۱

معیار محاسبه دیه در اسلام علاوه بر ۱۰۰ شتر، موارد دیگری را هم شامل می‌شود که عبارتند از ۱۰۰ گاو، یک هزار گوسفند، ۲۰۰ حلّه، یک هزار دینار و ۱۰ هزار درهم و دیه نفس انسان با شتر محاسبه می‌شود و دیه سایر اعضای بدن با دینار،

(ارش توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد)

دیه ماه عادی سال ۱۴۰۱ ششصد میلیون تومان و دیه ماه حرام هشتصد میلیون تومان تعیین گردید. 

دیه و ارش سال ۱۴۰۱:

ردیفنام آسیبدیه/ارش/درصددیه سال ۱۴۰۱- به ریال
۱دیه کامل در ماه های غیر حرام۱۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
۲دیه کامل در ماه های حرام۱۳۳٫۳۳۳۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳شکستگی مهر پشتی از ستون فقرات که درمان نگردد۱۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴شکستگی استخوان ترقوه در صورتی که درمان نشود یا معیوب درمان شود۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵شکستگی استخوان ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود (مطلوب)۴۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶شکستگی هر دنده محیط بر قلب۲٫۵۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷شکستگی هر دنده غیرمحیط بر قلب۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۸قطع و یا از بین رفتن هر یک از دست ها یا پا از مفصل مچ (به شر آنکه دارای انگشتان کامل باشد)۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹قطع تمام انگشتان یک دست یا پا از انتهای انگشتان یا تا مچ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰فلج شدن هر دست یا پا۳۳٫۳۳۳۳۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱فلج شدن هر انگشت۶٫۶۶۶۶۶۶۷۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲شکستگی استخوان هر بند انگشت دوم تا پنجم دست که بدون عیب التیام یافته۰٫۵۳۳۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۳شکستگی استخوان هر بند انگشت شست دست که بطور معیوب التیام یافته۰٫۶۶
۳۹,۶۰۰,۰۰۰
۱۴شکستگی استخوان هر بند انگشت شست دست که بدون عیب التیام یافته۰٫۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵شکستگی استخوان هر بند انگشت شست دست که بطور معیوب التیام یافته۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶خردشدگی استخوان هر بند انگشت دوم تا پنجم دست که بدون عیب التیام یافته۰٫۸۸۵۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۷خردشدگی استخوان هر بند انگشت دوم تا پنجم دست که بطور معیوب التیام یافته۱٫۱۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۸خردشدگی استخوان هر بند انگشت شست دست که بدون عیب التیام یافته۱٫۳۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۹خردشدگی استخوان هر بند انگشت شست دست که ببطور معیوب التیام یافته۱٫۶۶۹۹,۶۰۰,۰۰۰
۲۰شکستگی شاخه فوقانی استخوان عانه چپ یا راست باالتیام سالم۴۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱شکستگی شاخه تحتانی استخوان عانه چپ یا راست باالتیام معیوب۴۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲شکستگی شاخه فوقانی استخوان عانه چپ یا راست باالتیام معیوب۶۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳شکستگی شاخه تحتانی استخوان عانه چپ یا راست باالتیام سالم۶۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵شکستگی استخوان نازک نی یا درشت نی ساق هر پا که بدون عیب بهبود یافته۸۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷شکستگی استخوان نازک نی یا درشت نی ساق هر پا که بطور معیوب التیام بافته۱۰۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶شکستگی استخوان زند اعلی یا زند اسفل در هر دست که بدون عیب بهبود یافته۸۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸شکستگی استخوان زند اعلی یا زند اسفل در هر دست که بطور معیوب التیام بافته۱۰۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹شکستگی مهره کمری یا پشتی از ستون فقرات که بدون عیب درمان شود۱۰۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰شکستگی بینی که بدون عیب اصلاح گردد۱۰۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱خردشدگی استخوان زند اسفل یا زند اسفل ساعد هر دست که بدون عیب بهبود یافته۱۳٫۳۳۳۳۳۳۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲خردشدگی استخوان زند اسفل یا زند اسفل ساعد هر دست که بطور معیوب التیام بافته۱۶٫۶۶۶۶۶۷۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳خردشدگی استخوان درشت نی یا نازک ساق هر پا که بدون عیب بهبود یافته۱۳٫۳۳۳۳۳۳۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴خردشدگی استخوان درشت نی یا نازک ساق هر پا که بطور معیوب التیام بافته۱۶٫۶۶۶۶۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵کاهش سطح هوشیاری خفیف با بهبودی کامل۲۱۲۰,۰۰۰۰,۰۰۰
۳۶کاهش سطح هوشیاری متوسط با بهبودی کامل۴۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷کاهش سطح هوشیاری شدید با بهبودی کامل۱۰۶۰۰,۰۰۰,۰۰
۳۸هرگونه عمل جراحی بازکردن شکم برای احشاء شکمی آسیب دیده(لاپاراتومی)۴۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹از دست دادن کامل طحال در بزرگسالان۱۰۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰فاقد عملکرد جنسی۱۰۰۶,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱از دست دادن هر گونه توانایی در کنترل ادار۱۰۰۶,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲خونریزی زیر ملتحمه در هر چشم(خفیف)۰٫۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۳خونریزی متوسط زیر ملتحمه در هر چشم(خفیف)۰٫۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۴خونریزی شدید زیر ملتحمه هر چشم۰٫۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ساقط شدن ناخن هر انگشت که اگر بطور سفید و سالم بروید۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ساقط شدن ناخن هر انگشت که دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید۲۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷کوفتگی نسج مغزی۲۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸خونریزی در داخل نسج مغزی۳۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹تجمع هوا در فضای فوق سخت شامه مغزی۲٫۵۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰تجمع هوا در فضای زیر سخت شامه مغزی۵۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱تجمع هوا در فضای زیر عنکبوتیه مغزی۶٫۵۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲تجمع هوا در فضای تحت عنکبوتیه مغزی۳۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳خونریزی در فضای تحت سحت شامه مغزی۳۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴خونریزی در فضای فوق سحت شامه ای مغز۳۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵حارصه دست و پا به جز انگشتان یا  بدن غیر از سر و صورت۰٫۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۶دامیه دست و پا یا  بدن غیر از سر و صورت۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۷متلاحمه دست و پا به جز انگشتان یا بدن غیر از سر و صورت۱٫۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۸سمحاق دست و پا یا بدن غیر از سر و صورت۲۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹موضحه دست و پا یا بدن غیر از سر و صورت۲٫۵۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰حارصه هر بند انگشتان دوم تا پنجم۰٫۰۳۳۳۳۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۱دامیه هر بند انگشتان دوم تا پنجم۰٫۰۶۶۶۶۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۲متلاحمه هر بند انگشتان دوم تا پنجم۰٫۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۳حارصه بند انگشت شست دست۰٫۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۴دامیه بند انگشت شست دست۰٫۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۵متلاحمه بند انگشت شست دست۰٫۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۶۶کبودی دست و پا۰٫۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۶۷کبودی سر و صورت۰٫۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۸سیاه شدگی دست و پا۰٫۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۹سیاه شدگی سر و صورت۰٫۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۷۰تورم در هر قسمت از دست ها۰٫۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱تورم در هر قسمت سرو صورت۰٫۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۷۲سیاه شدگی دست و پا۰٫۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۷۳تورم در هر قسمت از دست ها۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴از بین رفتن تمام ۲۸ دندان دائم۱۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۵از بین رفتن و ساقط شدن هر دندان جلو(قدامی) در بالا و پایین۵۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۶از بین رفتن و ساقط شدن هر دندان عقب(خلفی) در بالا و پایین۲٫۵۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

دیه و ارش انواع آسیب بدنی سال ۱۴۰۱