,

رانندگان متخلف در تصادفات دیه می‌گیرند

رانندگان متخلف هم در حادثه‌های رانندگی دیه می‌گیرند چون شخص ثالث محسوب می‌شوند.

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه خود اعلام کرد:

رانندگان متخلف هم در حادثه‌های رانندگی دیه می‌گیرند، چون شخص ثالث محسوب می‌شوند.

همه رانندگانی که از سال ۹۰ تا ۹۵ متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث می‌توانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند.

متن رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۱ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹

وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید.

و با توجه به اینکه طبق بند (الف) ماده ۱ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵

خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به  بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود می‌گردد

به‌ موجب حکم مقرر در ماده ۶۵ این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن  ماده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجراشدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است

بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده

ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است.

بر این اساس رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق  دارد صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور