روش هاي محاسباتي هوشمند در صنعت بيمه

روش های محاسباتی هوشمند در صنعت بیمه

روش های محاسباتی هوشمند در صنعت بیمه جلد ۲

انتشارات پژوهشکده


کتاب روش های محاسباتی هوشمند در صنعت بیمه، با تاکید بر نظزیه و کاربرد در دو جلد توسط پژوهشکده بیمه انتشار یافت.
این کتاب با پرداختن به کاربرد بسیاری از تکنیک های محاسباتی نرم در برخی از مسائل پیچیده بیمه زندگی و غیر زندگی

به معرفی این کاربردها در حوزه بیمه و میاحث مالی با ذکر منابع علمی

از جمله مقالات و کتب مرجع در هر یک از موضوعات اشاره می کند.

محاسبات نرم دانش بسیار جدیدی در حوزه محاسبات است

و این امکان را فراهم می آورد تا با قبول نا دقیق بودن جواب مسائل و محور قرار دادن ذهن انسان،

مسئله را مهار نموده و هزینه به دست آوردن راه حل را کاهش داد.

این تکنیک ها شامل الگوریتم های ژنتیک، شبکه های عصبی،منطق فازی، الگوریتم های فرا ابتکاری و بسیاری از روش های دیگر می شود.

جلد دوم این کتاب در ۱۸ فصل با عناوین :

کاربرد شبکه های عصبی،
قدمه ای بر شبکه های عصبی در صنعت بیمه،
کاربردهای عملی شبکه های عصبی در بیمه اموال و حوادث،
بکارگیری الگوریتم های یادگیری آماری در نرخ گذاری بیمه اتومبیل،
رویکرد داده کاوی برای قیمت گذاری حق بیمه در صنعت بیمه اتومبیل،
تکنیک های منطق فازی در صنعت بیمه غیر زندگی،
مدیریت ریسک جامعه آماری:کاهش هزینه ها و مدیریت ریسک در بیمه درمان،
رویکرد تئوری مجموعه فازی برای مدیریت دارایی و بدهی و تصمیم گیری،
بکار گیری شبکه های عصبی در پیش بینی شکست در بازار،
نشان دادن توانایی توضیحی شبکه های عصبی یادگیری بیزی برای کشف تقلب در ادعای خسارت اتومبیل،
ادغام فناوری های محاسباتی نرم در کاربردهای مرتبط با بیمه،
استواری در مدل های بیزی برای سیستم های پاداش-جریمه،
کاربرد مدل های رگرسیون لجستیک برای پیش بینی علت ترک شرکت بیمه توسط مشتری،
بکارگیری داده کاوی برای مدل سازی ریسک بیمه ای و مقایسه رویکردهای دادهکاوی و مدل سازی خطی،
کاربردهای جدید روش های باز نمونه گیری در مدل های اکچوئرال
هوشمندی سیستم و خرید و فروش فعال سهام،
تخصیص دارایی: استراتژی های سرمایه گذاری برای پرتفلیوی مالی و بیمه ای،
جبر جریان های نقدینگی، تئوری و کاربرد تنظیم شده است.