سؤالات متداول(۲)

سؤالات متداول بیمه ثالث و بدنه

سؤالات متداول بیمه ثالث و بدنه (۲)

پرداخت هزینه های پزشکی :

۱۵- درنتیجه تصادف رانندگی در بیمارستان بستری هستم ، مقصرحادثه از پرداخت هزینه های پزشکی خودداری می نماید . بر علیه مقصر چه اقدامی می توانم انجام دهم ؟

جواب : هیچ اقدام قانونی تا زمان ترخیص از بیمارستان متصور نمی باشد . البته در صورت بستری در بیمارستان دولتی هیچ هزینه ای نباید پرداخت نمایید. بعداز دریافت صورتحساب بیمارستان  از بیمارستان  خصوصی می توانید بر علیه شرکت بیمه جهت دریافت هزینه های پزشکی اقدام دعوی نمایید.

رانندگی بعد از قبولی در آزمون رانندگی و قبل از صدور گواهینامه:

۱۶- درصورتی که شخصی در کلیه آزمایشات رانندگی موفقیت حاصل نموده ولی گواهینامه بنام وی صادر و به وی تسلیم نشده باشد مبادرت به رانندگی وسیله نقلیه نماید آیا چنین شخصی راباید به اتهام نداشتن گواهینامه تعقیب نمود و یااینکه عمل وی همراه نداشتن گواهینامه محسوب است ؟

جواب : بر اساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ، رانندگی پس از قبولی در آزمایشات رانندگی و قبل از صدور گواهینامه درحکم رانندگی بدون پروانه است.

گواهینامه رانندگی با شرایط خاص (گواهینامه  دنده اتوماتیک ) :

۱۷ – دارنده گواهینامه رانندگی که صرفأ مجاز به رانندگی با اتومبیلهای سواری شخصی مجهز به دنده اتوماتیک بوده در صورتی که با خودروی دنده معمولی مبادرت به رانندگی نماید آیا عمل وی رانندگی بدون پروانه محسوب است یا نه ؟

جواب : براساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ، در صورتی که دارنده گواهینامه رانندگی با اتومبیل دنده اتوماتیک با اتومبیل دنده معمولی رانندگی نماید عمل وی درحکم رانندگی بدون پروانه است .

طول مدت معالجه صدمه ناشی از رانندگی  ( صدوررأی بعد از ۲ ماه ):

۱۸- چنانچه دراثر تصادف رانندگی مصدوم ماهها یا سالها مداوایش طول بکشد و هنوز معاینه مجدد لازم باشد آیا دادسرا باید پرونده را نگهدارد تا نتیجه معالجه معلوم شود یا اینکه اقدام دیگری هم می تواند بنماید؟

جواب : براساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ،هرگاه طول مدت معالجه صدمه ناشی از رانندگی بیش از ۲ ماه باشد دادگاه می تواند بدون انتظار اعاده سلامت کامل مصدوم ، رسیدگی و حکم صادر نماید.

مسافر کشی بیش از ظرفیت مجاز(حکم سوارکردن مسافر اضافه – باز بودن درب خودرو):

۱۹- راننده مینی بوسی درحین مسیرتردد خود، بیش از ظرفیت مجاز مسافر سوار می نماید. بر اثر بی دقتی یکی ازمسافرین و عدم بسته بودن کامل درب وسیله نقلیه در حین حرکت، درب وسیله نقلیه بازشده و یکی از مسافرین به بیرون پرتاب شده و فوت می نماید. دراین حادثه مقصرچه کسی است ؟ ( مسافر یا راننده ) و به چه علت ؟

جواب : عدم اطمینان از بسته بودن درب های خودرو و سوارکردن مسافر بیش از ظرفیت مقرر از مصادیق عدم رعایت نظامات است .(بنابراین راننده مقصر است)

عدم لزوم ارائه نمودن گواهینامه جهت بستری نمودن مصدومان ترافیکی:

۲۰-  شخصی بر اثر تصادف با وسیله نقلیه ای دچارحادثه میشود. پس از رسیدن نیروی انتظامی ، گزارش حادثه (کروکی) تهیه و در آن درج می گردد که راننده مقصرحادثه فاقد گواهینامه رانندگی می باشد.

راننده مقصر، مصدوم را به نزدیکترین مرکزدرمانی ( بیمارستان ) دولتی میرساند. مسئول پذیرش بیمارستان به راننده مقصرحادثه متذکر می گردد فرد حادثه دیده بعنوان مصدوم ترافیکی تحت درمان قرار میگیرد

اما به علت اینکه ایشان فاقد گواهینامه رانندگی است، باید تمام هزینه های بیمارستانی را شخصأ پرداخت نماید.

( براساس برنامه توسعه چهارم ، مراکز درمانی دولتی باید مصدومین ترافیکی را بدون دریافت هزینه تحت پوشش درمانی قراردهند.) با توجه به مطالب بیان شده آیا این عمل مسئولین بیمارستان قانونی است یا خیر ؟

جواب : با توجه به حکم مقرر (برنامه چهارم و پنجم توسعه ) کلیه مصدومان ترافیکی، جاده ای و رانندگی در بیمارستانهای دولتی می بایست رایگان پذیرش و مداوا شوند.

تصادف با دوچرخه (حکم کیفر دوچرخه سوار):

۲۱ – عابری درخیابان با فرد دوچرخه سواری برخورد می نماید و موجب کشته شدن عابر می گردد. مقصر اصلی در این حادثه چه کسی است؟ ( عابرپیاده یا فرد دوچرخه سوار) و آیا برای مقصر مجازاتی در قانون مقرر گردیده است یا خیر؟

جواب: باتوجه به رأی دیوان عالی کشور ، قتل غیرعمد در اثر رانندگی با دوچرخه نیز مشمول قانون تشدید مجازات رانندگان می باشد و مستوجب کیفر مقرره در قانون مذکور است .

رانندگی تراکتور بدون گواهینامه:

۲۲- یک نفر از سرنشینان تراکتور به زمین افتاده و مرده است،  راننده تراکتور گواهینامه ندارد، در این مورد آیا جرمی واقع شده است یا خیر؟ آیا مورد تعقیب قرار می گیرد؟

جواب : با توجه به رأی دیوان عالی کشور، درعین حال که تراکتور قوه محرکه در امور زراعتی و غیره می باشد به اعتبار داشتن چرخ و قدرت حرکت به وسیله موتور و لزوم مهارت در راندن آن جزء وسایل نقلیه موتوری نیز می باشد و راندن آن بدون پروانه، جرم است .

راننده مقصر حادثه فراری:

۲۳- کارگری درحین انجام کار بنایی یک ساختمان  در کنار خیابان اصلی بر اثرسرعت غیرمجاز خودرویی فوت می نماید. راننده خودرو نیز متواری و تاکنون شناسایی نگردیده است . آیا می توان خسارت دیه آنرا با توجه به متواری بودن راننده از شرکتهای بیمه دریافت نمود؟

جواب بلی ، صندوق تآمین خسارتهای بدنی باتوجه به شرایطی ملزم به پرداخت خسارت دیه کامل به بازماندگان زیاندیده (بنا) می باشد.

عابر پیاده زیاندیده و مقصر :

۲۴- درصورتی که در یک حادثه رانندگی منجر به خسارت که راننده مقصر نباشد و زیاندیده خود مقصر حادثه باشد ( عابر پیاده ) آیا مصدوم و یا وارثان متوفی (عابرپیاده ) می توانند از پوشش های بیمه ای ثالث راننده (که مقصر حادثه نیست ) استفاده نمایند؟

جواب : بله، با وجود اینکه راننده مقصرحادثه نیست اما طبق قوانین شرکت بیمه ملزم به جبران غرامتهای وارده به زیاندیده حادثه از محل بیمه نامه ثالث راننده می باشد.

راننده بدون قصور در حادثه رانندگی:(بیمه نامه ثالث)

۲۵-  آیا وضعیتی وجود دارد که درحادثه تصادف با عابر پیاده راننده مقصر شناخته نشود؟

جواب : بله ، بر اساس ماده ۲۶ از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده ۴ از قانون ایمنی راه ها درصورتی که راننده وسیله نقلیه ای کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نموده باشد مسئول شناخته نمی شود. در این زمینه رأی دادگاه نیز وجود دارد.

دریافت خسارت از محل بیمه نامه بدنه و کارت طلایی امداد خودرو

۲۶- اینجانب بدلیل وقوع حادثه خسارت خودروی سمند خود با داشتن کارت طلایی از شرکت امداد خودرو خسارت کامل دریافت نموده ام. هم اکنون به شرکت بیمه مراجعه و تقاضای خسارت ازمحل بیمه بدنه را دارم. آیا شرکت بیمه می تواند ازپرداخت خسارت ازمحل بیمه نامه بدنه خودداری نماید ؟

جواب  : البته بسیار بندرت برای خودرویی هم کارت طلایی و هم بیمه نامه بدنه صادر می گردد! معمولأ شرکتهای بیمه بنا به اصل غرامت ازپرداخت خسارت ازمحل بیمه بدنه پس از وصول خسارت از محل کارت طلایی خودداری می نمایند.

اما براساس یک مورد رأی صادره در دادگاه (بدوی ) که در دادگاه تجدید نظر نیز تأیید شده است  شرکت بیمه ای مکلف به پرداخت کلیه خسارات بیمه نامه بدنه ای شده که خسارت مزبور قبلأ از امداد خودرو وصول شده بود!

سؤالات متداول بیمه ثالث و بدنه