سؤالات متداول در بیمه آتش سوزی

سئوالات متداول در بیمه آتش سوزی

سؤالات متداول در بیمه آتش سوزی

–  شرکت بیمه براساس نظریه کارشناس آتش نشانی حادثه موضوع بیمه را عمدی دانسته

واز پرداخت خسارت خودداری می نماید ، چه کنم ؟

  • جواب : درصورت طرح دعوی در دادگاه و عدم امکان اثبات بیمه گر در عمدی بودن حادثه خسارت تمامأ قابل وصول خواهد بود.
  • البته پیشنهاد می گردد قبل از طرح موضوع در دادگاه بیمه گر را دعوت به اجرای اصل داوری نمود.

۱- آیا نظریه اداره آتش نشانی مبنی برعمدی بودن آتش سوزی نشان دهنده ایجاد حریق عمدی توسط بیمه گذار یا قائم مقام وی می باشد؟

آیا شرکت بیمه می تواند ازپرداخت خسارت آتش سوزی خودداری نماید؟

جواب : نظرسازمان آتش نشانی مبنی برعمدی بودن آتش سوزی نشان دهنده ایجاد حریق عمدی توسط بیمه گذار یاقائم مقام وی نبوده

و بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت کامل به بیمه گذار می باشد. نظریه صادره توسط بیمه مرکزی در این خصوص نیز وجود دارد.

۲- شرکت بیمه به همراه بیمه نامه آتش سوزی ضمیمه ای ( الحاقیه ) با عنوان ” توصیه های ایمنی ” تحویل داده است

که درآن برای نمونه توصیه کرده ، ” نصب یک کپسول آتش نشانی ۲۰ کیلویی درراه پله الزامی است .”

اکنون پس از وقوع خسارت شرکت بیمه باعنوان عدم رعایت توصیه ایمنی ازپرداخت خسارت خودداری می نماید!

آیا رفتارشرکت بیمه مطابق قانون و صحیح است ؟

جواب : خیر- شرکت بیمه موظف به پرداخت خسارت می باشد .

لازم به ذکر است توصیه های ایمنی تنها در صورت شرایط خاص قابل استناد می باشد.

 ۳– موضوع ماده ۲۴ آیین نامه عمومی آتش سوزی ازمصادیق داوری است یا کارشناسی ؟

جواب : طبق آراء صادره توسط محاکم مختلف ( که تعدادی ازآنها در اختیار این شرکت می باشد.)

درپاره ای ازموارد مصادیق داوری و در بعضی موارد کارشناسی محسوب می گردد.

۴ – شرکت بیمه بنا به دلایلی ازپرداخت خسارت آتشسوزی خودداری می نماید!

ازشرکت بیمه تقاضای تشکیل هیئت کارشناسی وفق ماده ۲۴ نموده ایم.

اما شرکت بیمه تشکیل هیئت کارشناسی را نمی پذیرد! تکلیف چیست ؟

جواب : شرکت بیمه می بایست تقاضای تشکیل هیئت کارشناسی را بپذیرد .

دراولین اقدام اظهارنامه ای جهت شرکت بیمه ای ارسال نمایید.