سمینار حقوق بیمه گذاران در سازمان مدیریت صنعتی

سمینار حقوق بیمه گزاران در سازمان مدیریت صنعتی

برای اولین بار در کشور ….!!

برگزاری سمینار حقوق بیمه گذاران در بزرگترین سازمان آموزشی کشور ” سازمان مدیریت صنعتی “
سخنران : جناب آقای غریب

سازمان مدیریت صنعتی برای اولین بار در کشور برگزار می کند

 

bimeh_final2