پرداخت خسارت مالی بدون کروکی حوادث رانندگی تا سقف ۱۱ میلیون تومان

سقف پرداخت خسارت بدون کروکی حوادث رانندگی براساس بخشنامه‌ای بیمه مرکزی. وفق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث سقف پرداخت خسارت رانندگی بدون کروکی ۱۱ میلیون تومان شده است.

در این بخشنامه آمده است:

نظر به اطلاع واصله مبنی بر عدم رعایت دقیق مفاد ماده ۴۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵) –

موضوع پرداخت خسارت مالی وارده به اشخاص ثالث زیان ‌دیده بدون نیاز به گزارش مقامات انتظامی-

در برخی از واحد‌های رسیدگی به خسارت، بدون وسیله اشعار می‌دارد ؛
وفق ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون مذکور در اجرای ماده (۴۰) قانون،

بیمه‌گر مکلف است در صورت وجود شرایط زیر با دریافت مدارک موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی خسارت زیان دیده را پرداخت کند:

  • الف- وسیله نقلیه طرفین در زمان وقوع حادثه دارای بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر باشند.
  • ب- به نحو مطمئنی از جمله مراجعه همزمان مقصر و زیان‌دیده به همراه وسیله نقلیه مربوط یا مراجعه مستقیم کارشناس ارزیاب احراز شود کهبین طرفین در خصوص راننده مسبب حادثه اختلافی نباشد.
  • پ- خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیان‌ دیده حداکثر تا سقف تعهد مالی اجباری مندرج در ماده ۴۰ قانون باشد.

براین اساس در سال جاری به منظور پرداخت خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیان‌ دیده (در صورت فراهم بودن شرایط مذکور) تا سقف ۱۱۰ میلیون ریال نیاز به گزارش مقامات انتظامی وجود ندارد.
لذا اقتضا دارد لزوم اجرای این تکلیف به تمامی واحدهای ذیربط و ارزیابان خسارت طرف قرارداد آن شرکت ابلاغ و ضمن انجام بازرسی از واحدهای رسیدگی و پرداخت خسارت،
در صورت مشاهده موارد تخطی از مقررات مذکور برخورد جدی با متخلفین صورت پذیرد.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در شرکت‌های بیمه نیز برعهده مدیران عامل قرار گرفته است.