داوری بیمه ای
,

سمینار آموزشی داوری بیمه ای مقدماتی و پیشرفته

مدرس :محمد حسین غریب

کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه
مدیر عامل کانون حمایت از حقوق بیمه گذاران

داوری بیمه ای

پژوهشکده بیمه برگزار می کند : سمینار آموزش داوری در صنعت بیمه
زمان : آذرماه

سرفصل های “سمینار آموزشی داوری در صنعت بیمه ( سطح پیشرفته یک )”

 • تفاوت های شرط داوری با قرارنامه داوری (داوری نامه)
  شیوه تدوین شرط یا قرارنامه داوری
  اصول و مبانی انشاء رأی داوری
  کاربرد قوانین و مقررات بیمه ای مرتبط در انشاء رأی داوری
  برشماری موارد ویژه موانع صدور رأی داوران

سرفصل های ” سمینار آموزشی داوری در صنعت بیمه (مقدماتی) “

 • ADR روش های جایگزین در حل اختلافات
  پیشینه، مزایا و چالش های داوری
  انواع روش ها و شروط حل اختلاف در صنعت بیمه
  معیارها و نحوه انتخاب داوران
  جرح و عزل داوران
  هزینه های انجام داوری
  فرآیند و رای داوری
  ابطال رای داوران
  مسئولیت های داوران

زمان : بزودی
مکان : پژوهشکده بیمه