سمینار حقوق بیمه گذاران

سمینار حقوق بیمه گذاران-مدیریت صنعتی

سمینار آموزشی “حقوق بیمه گذاران” 

 سازمان مدیریت صنعتی 

سخنران:جناب آقای غریب

سمینار آموزشی “حقوق بیمه گذاران”

با رویکرد بررسی کلیات حقوق بیمه گذاران

و راهبردهای کاربردی در نحوه دریافت خسارت از شرکتهای بیمه

با سخنرانی آقای غریب

و با حضور نمایندگان اصناف مختلف تجاری

و علاقمندان صنعت بیمه در تاریخ ۹۳/۸/۲۲

در سالن پویش سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید.

بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده سمینار بعدی در بهمن ماه برگزار میگردد.