سمینار چالشهای شغلی نمایندگان صنعت بیمه

سمینار آموزشی “چالشهای شغلی نمایندگان صنعت بیمه” 

سمینار چالشهای شغلی نمایندگان صنعت بیمه در تعامل با شرکت های بیمه، بیمه گذاران، بازاریابان

سخنران :

جناب آقای محمد حسین غریب
کارشناس رسمی دادگستری و ارزیاب رسمی خسارت بیمه های بازرگانی

مخاطبان :

• نمایندگان حقیقی و حقوقی شرکت های بیمه
• کارگزاران رسمی بیمه مرکزی
• بازاریابان و کارکنان دفاتر نمایندگی و کارگزاری
• مدیران و کار
• کارشناسان امور نمایندگان شرکت های بیمه
• دانشجویان رشته های مدیریت و بازرگانی

اهداف سمینار چالشهای شغلی نمایندگان:

افزایش کیفی سطوح دانش، مهارت، نگرش و توانمندسازی نمایندگان شرکت های بیمه ای در شناخت و حل مسائل و مشکلات فنی-حقوقی حوزه فعالیت حرفه ای در تعامل با واحدهای اجرایی شرکت های بیمه در عقد قراردادهای بیمه ای با مشتریان و مدیریت و کنترل فعالیت کارکنان و بازاریابان شاغل در نمایندگی.

سمینار چالشهای شغلی نمایندگان صنعت بیمه

سمینار چالشهای شغلی نمایندگان صنعت بیمه

بخش اول سمینار: تعامل با شرکت بیمه

 1. حدود وظایف، مسئولیت ها و تکالیف قانونی نماینده در مقابل شرکت بیمه
 2. معرفی مراجع نظارتی و حقوقی رسیدگی کننده به شکایات نمایندگان
 3. تحلیل و بررسی فرآیند رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه
 4. تشریح دلایل تعلیق و یا لغو پروانه فعالیت نماینده
 5.  بررسی حدود تعهدات و وظایف شرکت بیمه و نماینده نسبت به بیمه گذاران در زمان تعلیق فعالیت نماینده
 6.  مورد کاوی نمونه آراء حقوقی مطروحه در محاکم قضایی مرتبط با اختلاف نماینده و شرکت بیمه

========================================================================

بخش دوم سمینار : تعامل با بیمه گذاران :

 1.  وظایف، مسئولیت ها و تکالیف قانونی نماینده در مقابل بیمه گزاران
 2. آشنایی با اصول تفاهم نامه نویسی و کاربرد آن در قراردادهای بیمه ای
 3.  بررسی نقش نماینده در به کارگیری قواعد داوری در حل مناقشات بیمه ای بیمه گر و بیمه گذاران
 4.  آشنایی با نحوه تغییر در شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه ها در موارد خاص
 5. معرفی تکنیک های کاربردی هدایت بیمه گزاران در دریافت خسارت از شرکت های بیمه
 6. مورد کاوی نمونه دعوی حقوقی مرتبط با اختلاف نماینده و بیمه گذاران

========================================================================

بخش سوم : تعامل با کارکنان و بازاریابان :

 1.  وظایف، مسئولیت ها و تکالیف قانونی نماینده در مقابل کارکنان و بازاریابان شاغل در نمایندگی
 2.  تشریح ابعاد مسئولیت حقوقی نماینده در قبال فعالیت خلاف مقررات کارکنان و بازاریابان شاغل در نمایندگی
 3. تبیین اصول کاربردی در انعقاد قراردادهای پرسنلی بازاریابی با بازاریابان حقیقی و حقوقی
 4. مورد کاوی نمونه دعوی حقوقی مرتبط با اختلاف کارکنان و بازاریابان شاغل در نمایندگی
 5.  پرسش و پاسخ

========================================================================
تاریخ برگزاری : پنجشنبه هفتم خردادماه ۱۳۹۴
ساعت برگزاری : ۸ الی ۱۳

مکان :  سالن پویش سازمان مدیریت صنعتی