سن قانونی وسایل نقلیه

سن قانونی وسایل نقلیه

هر وسیله نقلیه دارای سن قانونی است که در حال حاضر مصوب شماره   ۹۲۳۱۸/ت ۴۰۵۸۷/ک   مورخه  ۷/۶/۱۳۸۷  بند ۴ و تبصره ذیل آن هیئت محترم وزیران در خصوص تعدادی از وسایط نقلیه مورد عمل می باشد.

تبصره ۱ : کلیه وسایل نقلیه درصورت عدم توانایی و دریافت گواهی معاینه فنی یا سن بالاتر از مقادیر جدول فوق فرسوده محسوب می شوند.

تبصره ۲ : درصورت تغییر کاربری خودروهای سواری شخصی به کاربری تاکسی سن فرسودگی از ۲۵ سال به ۱۵ سال کاهش خواهد یافت .

توضیحات :

درخودروهای سواری شخصی ، دولتی ، تاکسی ، نوع پلاک منصوبه ملاک عمل بوده لیکن در سایر موارد نوع کاربری وسیله نقلیه بدون توجه به نوع پلاک مصوبه ملاک محاسبه سن فرسودگی می باشد .

” برابر قانون و مقررات مربوطه کارشناسان رسمی دادگستری و

افسران کارشناس عالی تصادفات ( کاردان فنی سابق ) ناجا ، مجاز به ارزیابی وسایل نقلیه می باشند .

نوع وسیله نقلیهسال
سواری شخصی۲۵
سواری دولتی۱۵
سواری ، سواری کار و تاکسی۱۰
مینی بوس۱۵
اتوبوس درون شهری۱۰
اتوبوس برونشهری۱۵
کامیون و کامیون کشنده[۲۵
وانت۱۵
موتورسیکلت۱۰
سایر وسایل نقلیه باربری و مسافربری۲۵
سن قانونی وسایل نقلیه