(‌آیین‌نامه شماره ۲۱)

آتش‌ سوزی

شرایط عمومی ‌بیمه‌ نامه آتش‌ سوزی ، صاعقه، انفجار
تصویب ۱۳۶۶/۸/۲۷ – اجرا ۱۳۶۷/۱/۱   (با اصلاحات مصوب شورای عالی بیمه تا تاریخ ۱۳۷۳/۲/۲۶)
فصل اول- کلیات

ماده ۱- اساس قرارداد :

این ‌بیمه‌نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و پیشنهاد کتبی ‌بیمه‌گذار (که جزو لاینفک ‌بیمه‌نامه ‌می‌باشد) تنظیم گردیده است و مورد توافق طرفین ‌می‌باشد.

آن قسمت از پیشنهاد کتبی ‌بیمه‌گذار که مورد قبول ‌بیمه‌گر واقع نگردیده و کتباً به ‌بیمه‌گذار همزمان با صدور ‌بیمه‌نامه اعلام گردیده است جزو تعهدات ‌بیمه‌گر محسوب نمی‌‌گردد.

ماده ۲- ‌بیمه‌گر : بیمه‌گر شرکت بیمه ایست که مشخصات آن در این ‌بیمه‌نامه قید گردیده و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این ‌بیمه‌نامه به عهده ‌می‌گیرد.

ماده ۳- ‌بیمه‌گذار:  بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این ‌بیمه‌نامه است که بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت ‌حق‌ بیمه آن ‌می‌باشد.

ماده ۴- ذی‌نفع:  ذی‌نفع هر شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این ‌بیمه‌نامه اعم از ‌بیمه‌گذار ‌می‌باشد که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه نفع داشته باشد.

ماده ۵- مورد بیمه  مورد بیمه اموال مندرج در جدول مشخصات این ‌بیمه‌نامه است که متعلق به ‌بیمه‌گذار و یا در تصرف وی در محل مورد بیمه باشد.

اموال سایر اشخاص تا حدودی که با نوع اشتغال ‌بیمه‌گذار ارتباط دارد و همچنین اثاثیه منزل و سایر اموال متعلق به اعضای خانواده ‌بیمه‌گذار یا کارگرانی که در منزل وی به سر ‌می‌برند،

مشروط بر این که بهای آنها در سرمایه بیمه شده منظور و در محل موردبیمه مستقر باشد بیمه‌شده محسوب می‌شود.

ماده ۶- مدت بیمه:  مدت بیمه از ساعت ۱۲ روزی که به عنوان تاریخ شروع در ‌بیمه‌نامه قید گردیده است آغاز و

در ساعت ۱۲ روز تاریخ انقضای ‌بیمه‌نامه خاتمه ‌می‌یابد مگر آن که خلاف آن در ‌بیمه‌نامه تصریح شده باشد.

ماده ۷- اعتبار ‌بیمه‌نامه  اعتبار ‌بیمه‌نامه و تعهد ‌بیمه‌گر بعد از پرداخت اولین قسط ‌حق‌بیمه آغاز ‌می‌گردد و ‌بیمه‌گذار مدیون باقیمانده ‌حق‌بیمه خواهد بود

مگر آن که تاریخ شروع مؤخری کتباً مورد توافق قرار گیرد. ولی در هر حال پایان مدت قرار داد در صورت نبودن شرط خلاف تاریخ مندرج در ‌بیمه‌نامه ‌می‌باشد.

ماده ۸- اصل غرامت جبران خسارت در هیچ مورد از میزان زیان وارده به ‌بیمه‌گذار نسبت به مورد بیمه در زمان وقوع خسارت تجاوز نمی‌‌نماید.

فصل دوم – شرایط

ماده ۹- اصل حسن نیت: بیمه‌گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش‌های ‌بیمه‌گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار ‌بیمه‌گر قرار دهد.

اگر ‌بیمه‌گذار در پاسخ به پرسش ‌بیمه‌گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمداً بر خلاف واقع اظهاری بنماید قرارداد بیمه باطل و بلااثر خواهد بود

ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده هیچ گونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد.

در این صورت نه فقط وجوه پرداختی ‌بیمه‌گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه ‌بیمه‌گر ‌می‌تواند مانده ‌حق‌بیمه را نیز مطالبه نماید.

ماده ۱۰- خطرات بیمه شده : تأمین ‌بیمه‌گر با رعایت استثنائات و محدودیت‌های مندرج در ‌بیمه‌نامه شامل تحقق خسارت ناشی از خطرات زیر خواهد بود.

آتش : در این ‌بیمه‌نامه منظور از آتش عبارت است از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آن که با شعله همراه باشد.
صاعقه : در این ‌بیمه‌نامه صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القای دو بار مخالف به وجود ‌می‌آید.
انفجار : در این ‌بیمه‌نامه انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز و یا بخار است.

ماده ۱۱ – خسارت و هزینه‌های قابل تأمین:  این ‌بیمه‌نامه خسارت مشروحه زیر را تأمین ‌می‌نماید:
  • خسارت مستقیم ناشی از آتش، صاعقه و انفجار.
  • خسارت و هزینه ناشی از اقدامات لازم که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت ‌می‌گیرد.
  • همچنین خسارت و هزینه ناشی از نقل مکان ضروری مورد بیمه به منظور نجات آن از خطرات بیمه شده.
ماده ۱۲- حدود خسارت قابل تأمین:

این ‌بیمه‌نامه خسارت مستقیم به مورد بیمه را که ناشی از آتش، صاعقه و انفجار در مکان و محل مورد بیمه باشد

به شرح مندرج در ‌بیمه‌نامه و به میزان زیان وارده به ‌بیمه‌گذار نسبت به مال بیمه شده جبران خواهد نمود.

خسارت قابل پرداخت نمی‌‌تواند از مابه‌التفاوت ارزش هر یک از اقلام بیمه شده بلافاصله قبل و بعد از وقوع خسارت و

یا در صورت خسارت کلی از مبلغ بیمه‌شده هر یک از اقلام خسارت دیده تجاوز نماید.

زیان حاصله از وقفه در کار و تولید و زیان ناشی از افزایش هزینه تعمیر، بازسازی و تأسیس مجدد بیمه نمی‌‌باشد.

تبصره – سرمایه بیمه در صورت وقوع خسارت، به میزان خسارت تقلیل ‌می‌یابد، لکن ‌بیمه‌گذار ‌می‌تواند با پرداخت ‌حق‌بیمه اضافی سرمایه بیمه را افزایش دهد.

شرکت‌های بیمه ‌می‌توانند از تقلیل سرمایه تا ۵ درصد بدون دریافت ‌حق‌بیمه اضافی صرف‌نظر نمایند. (۱۳۷۰/۱۱/۲۸-۲/۲۱)

ماده ۱۳- خطرات اضافی  :

در صورت موافقت ‌بیمه‌گر و دریافت ‌حق‌بیمه اضافی ‌می‌توان خطرات دیگری را مضاف به آنچه تحت عنوان خطرات بیمه شده آمده است بیمه نمود.

تأمین خطرات اضافی منوط به صدور الحاقیه خواهد بود.

ماده ۱۴- پرداخت ‌حق‌بیمه  :

در صورت نبودن شرط خلاف ‌بیمه‌گذار موظف است ‌حق‌بیمه را در مقابل دریافت ‌بیمه‌نامه نقداً بپردازد و قبض رسیدی که به امضا مجاز ‌بیمه‌گر رسیده باشد اخذ نماید.

ماده ۱۵- کتبی بودن اظهارات :

پیشنهاد و اظهار ‌بیمه‌گذار و ‌بیمه‌گر بایستی کتباً به آخرین نشانی اعلام شده ارسال گردد.

ماده ۱۶– کاهش ارزش مورد بیمه :

در صورتی که بهای اموال بیمه شده به طور محسوس از ارزش مورد بیمه کمتر شود ‌بیمه‌گذار موظف است موضوع را بدون تأخیر به اطلاع ‌بیمه‌گر برساند.

در صورتی که کل و یا قسمتی از مورد بیمه به دلیلی غیر از تحقق خطرات بیمه شده زیان کلی ببیند ‌

بیمه‌نامه در ارتباط با کل و یا آن قسمت از مورد بیمه از زمان وقوع زیان کلی منفسخ و ‌حق‌بیمه دوره اعتبار به صورت روز‌شمار محاسبه و مابه‌التفاوت به ‌بیمه‌گذار مسترد می‌شود.

ماده ۱۷- بیمه مضاعف :

اگر تمام یا قسمتی از اموال بیمه شده موضوع این ‌بیمه‌نامه به موجب قرارداد دیگری و برای همان خطر و مدت نزد ‌بیمه‌گر دیگری بیمه شود ‌

بیمه‌گذار ملزم است مراتب را بدون تأخیر و با ذکر نام ‌بیمه‌گر جدید و مبلغ بیمه‌شده به اطلاع ‌بیمه‌گر برساند.

در صورت وقوع حادثه مسؤولیت ‌بیمه‌گر به تناسب مبلغی که خود بیمه کرده با مجموع مبالغ بیمه‌شده ‌می‌باشد.

چنانچه اموال بیمه شده تحت ‌بیمه‌نامه دیگری مانند ‌بیمه‌نامه باربری که قبل از شروع ‌بیمه‌نامه حاضر تنظیم گردیده بیمه شده باشد

مسؤولیت ‌بیمه‌گر فقط نسبت به قسمتی خواهد بود که به وسیله ‌بیمه‌نامه مقدم تأمین نشده است.

ماده ۱۸– تشدید خطر :

هر گاه در مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و یا وضعیت مورد بیمه داده شود که موجب تشدید خطر باشد ‌

بیمه‌گذار موظف است بدون تأخیر ‌بیمه‌گر را از تغییرات حاصله آگاه سازد

و نیز در صورتی که تغییرات نامبرده در اثر عمل ‌بیمه‌گذار نبوده ولی ‌بیمه‌گذار از حدوث آن اطلاع داشته باشد ملزم است ظرف مدت ده روز از تاریخ اطلاع ‌بیمه‌گر را آگاه نماید.

در صورت تشدید خطر ‌بیمه‌گر ‌می‌تواند ‌حق‌بیمه اضافی متناسب با خطر را برای مدت باقیمانده مطالبه یا اینکه قرارداد بیمه را ظرف ده روز از تاریخ اعلام ‌بیمه‌گذار فسخ نماید.

در صورتی که طرفین نتوانند در میزان ‌حق‌بیمه اضافی توافق نمایند از تاریخ اعلام عدم قبول ‌بیمه‌گذار ‌بیمه‌نامه منفسخ ‌می‌گردد.

در هر صورت ‌بیمه‌گر حق دارد ‌حق‌بیمه اضافی را از هنگام تشدید خطر تا زمان فسخ و یا انقضای مدت بیمه مطالبه نماید.

در صورت تحقق خطر هرگاه مسلم شود در حین اجرای قرارداد ‌بیمه‌گذار عوامل تشدید خطر را ‌می‌دانسته و ‌بیمه‌گر را مطلع نکرده است ‌

بیمه‌گر ‌می‌تواند خسارت را به نسبت ‌حق‌بیمه دریافتی و ‌حق‌بیمه مشدد پرداخت کند.

ماده ۱۹- حقوق مرتهن:

بیمه‌گر مکلف است حقوق قانونی مرتهن را در مورد اموال بیمه شده اعم از منقول و غیرمنقول تا حدود حداکثر تعهد خود در پرداخت خسارت رعایت نماید.

حقوق مرتهن نسبت به اموال بیمه شده مزبور باید به اطلاع ‌بیمه‌گر رسیده باشد.

ماده ۲۰- تغییر مالکیت  در صورتی که مالکیت مورد بیمه به دیگری انتقال داده شود مراتب ‌می‌بایستی در اسرع وقت به اطلاع ‌بیمه‌گر برسد.

در این صورت انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به انتقال گیرنده منوط به موافقت کتبی شخص اخیر ‌می‌باشد.

خسارت به نسبت میزان استحقاق به ذوی‌الحقوق اعم از ذی‌نفع مندرج در ‌بیمه‌نامه پرداخت می‌شود.

ماده ۲۱- فسخ ‌بیمه‌نامه (۱۳۷۰/۱۱/۲۸-۲/۲۱):  بیمه‌گذار ‌می‌تواند در هر زمان ‌بیمه‌نامه را فسخ نماید .

در این صورت ‌بیمه‌گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه‌مدت، ‌حق‌بیمه را محاسبه و مابه‌التفاوت دریافتی را به ‌بیمه‌گذار مسترد ‌می‌نماید.

بیمه‌نامه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به نفع ثالث صادر ‌می‌شوند از شمول این حکم مستثنی ‌می‌باشند.

‌بیمه‌گر در مواردی که قانون بیمه اجازه فسخ به او داده است ‌می‌تواند ‌بیمه‌نامه را با یک اخطار ده روزه فسخ نماید و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده ‌بیمه‌گذار ارسال نماید.

در این صورت ‌بیمه‌گر بایستی ‌حق‌بیمه دریافتی باقیمانده مدت را پس از انقضای ده روز از تاریخ اعلام اخطار مزبور به ‌بیمه‌گذار به صورت روز‌ شمار مسترد نماید.

ماده ۲۲ – مواردی که ‌بیمه‌گذار حقوق خود را از دست ‌می‌دهد :
در موارد زیر قرارداد بیمه باطل است و ‌حق‌بیمه دریافتی قابل استرداد نمی‌‌باشد.

در صورتی که قسمتی از ‌حق‌ بیمه وصول نشده و یا خسارتی پرداخت شده باشد ‌بیمه‌گر محق در مطالبه آن خواهد بود.

کتمان حقایق یا اظهارات خلاف واقع عمدی ‌بیمه‌گذار در پیشنهاد بیمه به نحوی که منجر به کاهش اهمیت خطر در نظر ‌بیمه‌گر شده باشد.
بیمه کردن اموال به میزانی بیش از ارزش واقعی با قصد تقلب.
بیمه مضاعف مورد بیمه در مقابل همان خطر و مدت در نزد ‌بیمه‌گر دیگر با قصد تقلب.
مباشرت و یا مشارکت در ایجاد خسارت عمدی در موضوع بیمه توسط ذوی‌الحقوق اعم از ‌بیمه‌گذار و یا قائم‌مقام وی.
بیمه خطری که قبلاً تحقق یافته است.

ماده ۲۳ – وظایف ‌بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه : در صورت وقوع حادثه ‌بیمه‌گذار موظف است:

حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه ‌بیمه‌گر را مطلع نماید. حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه،

فهرست اشیای نجات داده‌شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای ‌بیمه‌گر ارسال دارد.
برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه، کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد.
بدون اجازه ‌بیمه‌گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید.

مگر آن که تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.
ضمن همه گونه همکاری که ‌بیمه‌گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه،

فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست ‌بیمه‌گر بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه در اختیار ‌بیمه‌گر قرار دهد.

ماده ۲۴- ارزیابی خسارت :

در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد ‌بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

قیمت واقعی مورد بیمه در زمان بروز خسارت بر این اساس که بیمه را نباید وسیله انتفاع قرارداد، محاسبه خواهد شد.

در صورتی که مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد ‌بیمه‌گر و ‌بیمه‌گذار حق دارند درخواست تعیین میزان خسارت وارده را به وسیله هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس به شرح زیر بنمایند:

الف – هر یک از طرفین یک نفر کارشناس انتخاب و کتباً به طرف دیگر معرفی ‌می‌نماید.کارشناسان منتخب متفقاً نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمود.

در صورتی که یکی از طرفین کارشناس منتخب خود را در مدت ۱۴ روز از تاریخ اعلام طرف دیگر انتخاب ننماید

و یا کارشناسان منتخب در تعیین کارشناس سوم ظرف مدت یک ماه از تاریخ آخرین انتخاب و اعلام به توافق نرسند

درخواست تعیین کارشناس یا کارشناسان تعیین نشده به دادگاه ذی‌صلاح تقدیم خواهد شد.

ب – هر یک از طرفین ‌می‌تواند در صورتی که کارشناس سوم نسبت خویشاوندی با طرف دیگر داشته باشد کارشناس مزبور را رد نماید.

ج – هر یک از طرفین حق‌الزحمه کارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق‌الزحمه کارشناس سوم بالمناصفه به عهده طرفین خواهد بود.

ماده ۲۵– اختیارات ‌بیمه‌گر در مورد اموال خسارت دیده  :

بیمه‌گر ‌می‌تواند اموال خسارت دیده و نجات داده شده را تصاحب، تعمیر و یا تعویض نماید که در این صورت ‌می‌بایستی تمایل خود را کتباً و

حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت مدارک مذکور در بند ۵ ماده ۲۳ به ‌بیمه‌گذار ابلاغ نماید.

بهای اموال تصاحب شده براساس توافق و یا ارزیابی تعیین خواهد شد.

تعمیر و یا تعویض اموال مورد بیمه خسارت دیده توسط ‌بیمه‌گر ‌می‌بایستی ظرف مدتی که عرفاً کمتر از آن مقدور نمی‌‌باشد انجام پذیرد.

ماده ۲۶- مهلت پرداخت خسارت  :

بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند به وسیله آنها حدود مسؤولیت خود و

میزان خسارت وارده را تشخیص دهد، اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید.

ماده ۲۷ – مواردی که موجب کاهش جبران خسارت می‌شود :

در موارد زیر ‌بیمه‌گر ‌می‌تواند پرداخت خسارت را رد نماید یا اینکه آن را به نسبت درجه تقصیر ذوی‌الحقوق اعم از ‌بیمه‌گذار یا قائم‌مقام وی کاهش دهد:

هرگاه حادثه در اثر تقصیر ذوی‌الحقوق اعم از ‌بیمه‌گذار و یا قائم‌مقام وی روی داده باشد.
هرگاه ‌بیمه‌گذار به وظایف مندرج در ماده ۲۳ عمل ننموده باشد و در نتیجه میزان خسارت افزایش یافته و یا به حقوق ‌بیمه‌گر خدشه وارد آید.

ماده ۲۸– مهلت اقامه دعوا  :

بیمه‌گر و ‌بیمه‌گذار ضمن عقد خارج لازم شرط و توافق نمودند که کلیه دعاوی ناشی از این ‌بیمه‌نامه را ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان،

فسخ و یا انقضای مدت ‌بیمه‌نامه و در صورت وقوع حادثه موضوع ‌بیمه‌نامه از تاریخ وقوع حادثه مزبور علیه یکدیگر اقامه نمایند

و هرگونه ادعای احتمالی پس از انقضای دو سال یاد‌شده را ازخود سلب و بلاعوض به طرف مقابل صلح نمودند.

دعاوی ناشی از این ‌بیمه‌نامه پس از دو سال مذکور مشمول مرور زمان و غیر قابل استماع ‌می‌باشد.

ماده ۲۹– اصل قائم‌مقامی :

کلیه حقوق ‌بیمه‌گذار علیه اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسؤولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده توسط ‌بیمه‌گر، به شخص اخیر منتقل ‌می‌گردد.

شرکا، کارکنان، همسر و بستگان نسبی و یا سببی درجه اول ‌بیمه‌گذار از لحاظ اجرای مقررات این ماده شخص ثالث تلقی نمی‌‌گردند مگر آن که خسارت ناشی از عمد آنان باشد.

فصل سوم – استثنائات

ماده ۳۰- مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات و مروارید، سنگ‌های قیمتی سوارنشده،

هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه،

جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی تحت این ‌بیمه‌نامه پوشش ندارد مگر آن که صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۳۱- تحقق خطرات موضوع این ‌بیمه‌نامه چنانچه ناشی از هر یک از حوادث و وقایع ذیل باشد،

تحت پوشش این ‌بیمه‌نامه نخواهد بود. مگر آن که صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد:

جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلوا، اعتصاب، قیام، انقلاب، کودتا، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.
آتش‌فشان، ریزش زمین، سیل، طغیان رودخانه‌ها، حریق تحت‌الارضی و یا آفات سماوی.
انفجار مواد منفجره مانند دینامیت، تی– ان– تی و باروت.
فعل و انفعالات هسته‌ای

ماده ۳۲- خسارت وارده به موتورها و ماشین‌های برقی در نتیجه اتفاقات زیر که در داخل موتورها و ماشین‌های مزبور بوقوع بپیوندد
به هر علت مورد پوشش این ‌بیمه‌نامه نمی‌‌باشد:
  • اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق،
    پاره شدن ‌هادی،
    جرقه زدن،
    امواج برقی ناشی از این اتفاقات بار زیاد و یا عدم کفایت عایق بندی.

لکن خسارتی که در نتیجه اتفاقات مذکور در سایر قسمت‌های مورد بیمه بروز نماید، تحت پوشش خواهد بود.

ماده ۳۳- خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی ناشی از انفجار این ظروف مورد پوشش این ‌بیمه‌نامه نمی‌‌باشد.

لکن خسارتی که در نتیجه تحقق خطر مزبور در سایر قسمت‌های مورد بیمه بروز نماید تحت پوشش خواهد بود.

ماده ۳۴- خسارت وارده به مورد بیمه در محدوده آتش کنترل شده تحت پوشش این ‌بیمه‌نامه نخواهد بود.

(آیین‌نامه شماره ۱/۲۱)
الحاقیه بیمه ظروف تحت فشار صنعتی

منضم به ‌بیمه‌نامه آتش‌ سوزی (شماره۲۱)
۱۳۶۷/۹/۷

شماره پیشنهاد:                         شماره الحاقیه:                                تاریخ صدور:

تاریخ شروع:                            تاریخ خاتمه:

‌بیمه‌گر براساس پیشنهاد ‌بیمه‌گذار با صدور این الحاقیه و جدول مشخصات و شرایط پیوست که مجموعاً جزو لاینفک ‌بیمه‌نامه آتش‌ سوزی شماره فوق‌الذکر ‌می‌باشد

علیرغم آنچه در این مورد در شرایط عمومی ‌بیمه‌نامه ذکر گردیده است،

جبران خسارات و هزینه‌های قابل تأمین موضوع قسمت دوم شرایط منضم به این الحاقیه را متعهد ‌می‌گردد. سایر شرایط ‌بیمه‌نامه به قوت خود باقیست.

شرایط بیمه ظروف تحت فشار صنعتی

اول – تعاریف

۱-    ظروف تحت فشار صنعتی عبارتست از:

۱/۱- دیگ بخار به مفهوم ماشین‌آلاتی که بر اثر فعل و انفعالات ناشی از نیروی بخار و یا سایر عوامل نیروزا، بخار مرطوب و یا خشک را جهت استفاده در صنایع تولید ‌می‌نماید.

۲/۱- ظروفی که به منظور نگهداری مواد و یا گازهای تحت فشار، در صنعت مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد.ظروف تحت فشار صنعتی شامل قسمت‌های زیر ‌می‌باشد:

الف – دستگاه اصلی.
ب – اجزا و قطعاتی که بدون وجود دریچه‌های سوپاپ قطع کننده به دستگاه اصلی متصل ‌می‌باشد.
ج – قطعات فلزی، درجات فشار آب و اتصالاتی که آنها را به دستگاه اصلی وصل ‌می‌کند،

حتی اگر این قطعات و اتصالات به وسیله دریچه سوپاپ‌ها ی اطمینان از اجزا ثابت جدا شده باشد.

۲- ترکیدن و تلاشی، به مفهوم تغییر شکل ناگهانی و خطرناک ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه است که در اثر فشار نیروی بخار و یا سایر عوامل نیروزا ایجاد شود.[۱]

دوم – خسارت قابل تأمین

این بیمه خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه را که ناشی از ترکیدن و تلاشی این ظروف باشد با رعایت مفاد ‌بیمه‌نامه، تعاریف فوق و مفاد مندرج زیر جبران ‌می‌نماید.

سوم – سایر مقررات

بیمه‌گر ‌می‌تواند بازدید و بررسی‌های دوره‌ای را از ظروف تحت فشار صنعتی موضوع این ‌بیمه‌نامه انجام دهد. ‌

بیمه‌گذار مکلف است تسهیلات لازم جهت بازدید و بررسی‌های دوره‌ای مزبور فراهم نموده و دستورات و ضوابط ایمنی توصیه شده از طرف ‌بیمه‌گر را رعایت نماید.
شار یا بار بر روی سوپاپ‌های اطمینان نباید از میزان مجاز مقرر شده در حد استاندارد تجاوز نماید، مگر آن که توافق دیگری بین طرفین به عمل آمده باشد.
چنانچه ‌بیمه‌گذار بخواهد اصلاحات و یا تغییراتی در ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه به عمل آورد و یا قطعات و ادواتی را به ظروف مزبور اضافه و یا از آن جدا نماید، ‌می‌بایست مراتب را به ‌بیمه‌گر اطلاع دهد.

چهارم – استثنائات

این بیمه موارد زیر را تحت پوشش قرار نمی‌‌دهد:

خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه در اثر آزمایش هیدرولیکی ظروف مزبور.
خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه در دوره تعمیر و راه‌اندازی مجدد این ظروف در مواردی که به علت تحقق خطر موضوع بیمه این الحاقیه خسارت دیده است.
خسارت ناشی از موارد زیر در صورتی که منجر به تلاشی و یا ترکیدن ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه نگردد:
الف – خوردگی ناشی از سوخت یا موارد دیگر، زنگ‌زدگی و یا استهلاک قطعات ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه.
ب – تغییر شکل تدریجی ظروف مزبور از قبیل:ترک خوردن، شکستن، متورم شدن، لایه لایه شدن، درز پیدا کردن، شیار پیدا کردن (حتی اگر این موارد همراه با نشت باشد).
ج – نقص فنی اتصالات ظروف مورد بیمه.

آیین نامه شماره ۲/۲۱

مکمل آیین نامه شماره ۲۱ (شرایط عمومی بیمه نامه آتش‌ سوزی)
اصلاح ماده ۲۱ افزودن یک تبصره به ماده ۱۲

مقررات مکمل آیین نامه شماره ۲۱ شرایط عمومی بیمه نامه آتش‌ سوزی , صاعقه , انفجار شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۰ تصویب نمود:
متن ماده ۲۱ ” موارد فسخ بیمه نامه ” بشرح زیر اصلاح گردد:

ماده ۲۱ – بیمه گذار میتواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ نماید .

در این صورت بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت , حق بیمه را محاسبه و مابه التفاوت دریافتی را به بیمه گذار مسترد مینماید.

بیمه نامه هایی که بموجب قانون یا قرارداد بنفع ثالث صادر میشوند از شمول این حکم مستثنی میباشند. بیمه گر در مواردی که قانون بیمه اجازه فسخ به او داده است

میتواند بیمه نامه را با یک اخطار ده روزه فسخ نماید و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گذار ارسال نماید .

در اینصورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده مدت را پس از انقضاء ده روز از تاریخ اعلام اخطار مزبور به بیمه گذار بصورت روز شمار مسترد نماید.
متن زیر بعنوان تبصره ماده ۱۲ به شرایط عمومی فوق الذکر اضافه گردد:

تبصره : سرمایه بیمه در صورت وقوع خسارت , بمیزان خسارت تقلیل می یابد, لکن بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی سرمایه بیمه را افزایش دهد.
شرکتهای بیمه میتوانند از تقلیل سرمایه تا ۵% بدون دریافت حق بیمه اضافی صرفنظر نمایند

(آیین‌نامه شماره ۲۱/۳)
شرایط الحاقیه بیمه زلزله

از خطرات تبعی و ضمیمه ‌بیمه‌نامه آتش‌ سوزی
۱۳۷۳/۲/۲۶

“با توجه به پیشنهاد مورخ………… ‌بیمه‌گذار و همچنین با عنایت به ماده ۱۳ شرایط عمومی ‌بیمه‌نامه آتش‌سوزی مصوب شورای عالی بیمه

بدین وسیله خسارات مستقیم ناشی از زلزله وارد به مورد بیمه به استثنای سرقت بیمه می‌شود. از مبلغ هر خسارت ۱۵درصد به عنوان تعهد ‌بیمه‌گذار (فرانشیز ) کسر خواهد شد.

سایر شروط الحاقیه مطابق با شرایط عمومی، خصوصی و پیوست عمومی ‌بیمه‌نامه آتش‌ سوزی فوق‌الذکر ‌می‌باشد.

مبلغ بیمه‌شده :
نرخ :
حق‌بیمه :
تاریخ صدور:
تاریخ شروع اعتبار الحاقیه :

۱. نامه ۱۰۱۸۳- ۱۳۷۸/۷/۴ بیمه مرکزی ایران:با توجه به ماده ۲ و بند ۳ ماده ۴ شرایط بیمه ظروف تحت فشار صنعتی تعهد بیمه‌گر ناظر به مواردی است

که ظروف مذکور به طور ناگهانی ترکیده و متلاشی شوند (انفجار)و تغییر شکل آنها اگر منجر به ترکیدگی و تلاشی نشود تحت پوشش بیمه نمی‌باشد.

معهذا تغییر شکل ناگهانی مخزن داخل دیگ به علت عمل نکردن سیستم ایمنی به عنوان یک خطر مستقل می‌تواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد
مشروط بر اینکه امکان بازدید مخزن و اطمینان از سلامت آن در زمان صدور بیمه‌نامه وجود داشته باشد.