آیین نامه اجرایی ماده(۱۲) قانون بیمه شخص ثالث

هیئت وزیران به استناد ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب ۱۳۹۵ –

آیین‌نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده یادشده را به تصویب رسانید.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، طبق ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه(مصوب ۱۳۹۵)مقرر شده است:

” تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان‌ دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون است.

در  که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌ دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد

مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌ دیدگان بین آنان تسهیم می‌ گردد و

مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌ دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و

مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می شود.

میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌ نامه‌ای خواهد بود که

توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می‌ رسد.

بر این اساس وزارت کشور در اجرای ماده فوق الذکر، آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون یادشده راکه با همکاری دستگاه‌های ذی ربط تهیه نموده بود را

برای سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارائه کرد و پس از طرح و بررسی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت،

مراتب جهت سیر مراحل تصویب به هیئت وزیران ارسال و در جلسه مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۹۷

به استناد ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب ۱۳۹۵ –

آیین‌نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده یادشده به تصویب رسید.

آیین نامه ماده ۱۲- ظرفیت مجاز وسایل نقلیه