مدارک لازم جهت دریافت غرامت(خسارت بدنی)راننده مسبب حادثه

غرامت (خسارت بدنی) راننده مسبب حادثه

دریافت غرامت (خسارت بدنی) راننده مسبب حادثه

از محل بیمه حوادث بیمه نامه شخص ثالث

مراحل (معمول) جهت دریافت خسارت بدنی راننده مسبب حادثه از شرکتهای بیمه :

  1. مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از  راننده مقصر یا نماینده قانونی ایشان به منظور تکمیل برگ اعلام خسارت

و ارائه مدارک مندرج(زیر) در ردیفهای اول لغایت چهارم .

  1. مراجعه اولیاء دم متوفی به منظور دریافت نامه رسمی از واحد خسارت به مراجع انتظامی و قضایی

جهت اخذ مدارک مندرج در بندهای پنج و ششم

  1. در صورت مصدومیت ارائه مدارک مندرج در بند هفتم .
  2. در صورت مصدومیت به منظور تعیین خسارت بدنی و تکمیل مدارک مندرج در بند هشتم توسط پزشک معالج

و عودت آن به واحد خسارت ( اولین معاینه جهت تعیین نقص عضو شش ماه پس از حادثه صورت می پذیرد ) .

  1. در صورت نیاز حسب مورد ارائه رای دادگاه الزامی است .
  2. در صورت عدم وجود منع قانونی دریافت خسارت توسط راننده مسبب حادثه مصدوم یا بازماندگان متوفی بلامانع خواهد بود .

برای پرداخت خسارت بدنی  راننده  ارایه اصل یا تصویر برابر با اصل مدارک زیر لازم است:

الفبیمه نامه یا هرگونه مدرک دال بر دارا بودن پوشش بیمه موضوع این آیین نامه.

ب – گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی

یا نظریه کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب مراجع قضایی حسب مورد.

پگواهینامه رانندگی مسبب حادثه

یا هرگونه مدرک دال بر داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط.

ت – مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه .

ث – خلاصه پرونده بالینی راننده مسبب حادثه در صورتی که در مراکز درمانی بستری شده یا تحت معالحه قرار گرفته باشد.

جگواهی پزشکی قانونی درخصوص نوع و درصد صدمه بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه.

چ – گواهی فوت یا جواز دفن صادره یا تأببد شده توسط پزشکی قانونی

و شناسنامه باطل شده متوفی در صورت فوت راننده مسبب حادثه.

حگواهی انحصار وراثت در صورت فوت راننده مسبب حادثه.

 

تبصره ۱در صورت توافق راننده مسبب حادثه و بیمه گر در مورد نوع و درصد صدمه بدنی

با رعایت ماده (۱۱) قانون، گواهی پزشکی قانونی الزامی نیست.

 

تبصره ۲پزشکی قانونی مکلف است با درخواست بیمه گر مربوط،

نوع و درصد واردشده به راننده مسبب حادثه را

بدون لحاظ جنسیت و دین وی تعیین و به بیمه گر اعلام کند.

در صورت مراجع مستقیم راننده مسبب حادثه به پزشکی قانونی ،

پزشکی قانونی موظف است

ضمن اخذ گزارش موضوع بند (ب) این ماده ،

نوع و درصد صدمات بدنی وارده به راننده را تعیین و مراتب را

به بیمه گر مربوط اعلام و رونوشت گزارش خود را به راننده مسبب حادثه ارایه نماید.

 

تبصره ۳مأموران راهنمایی و رانندگی و یا مقامات انتظامی مکلفند

با اطلاع از وقوع حوادث موضوع این آیین نامه با حضور در صحنه

نسبت به تهیه گزارش مبنی بر شرح و علت وقوع حادثه

و مشخص نمودن راننده مسبب حادثه

درهنگام وقوع حادثه و ارایه گزارش مذکور به راننده مسبب حادثه یا ذی نفع اقدام نمایند.

 

تبصره ۴ – در مواردی که بین طرفین حادثه در خصوص تعیین مقصر و یا میزان تقصیر اختلاف نظر باشد

ویا در صورت عدم امکان تعیین راننده مسبب حادثه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی،

خسارت بر اساس رأی مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.