آیین نامه شماره ۵۱/۴ مکمل آیین‌ نامه

قرارداد بیمه اعتبار داخلی

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۰ «آیین نامه شماره ۵۱/۴ را به عنوان مکمل  آیین‌ نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی» به شرح زیر تصویب نمود:

انعقاد قرارداد بیمه اعتبار برای کالاهای ایرانی که فهرست آن توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت به بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام و سالانه بروز رسانی می گردد، با شرایط زیر امکان‌پذیر است:

۱-    واحد تولیدی یا عرضه کننده کالاهای ایرانی به عنوان بیمه‌ گذار، قرارداد را با موسسه بیمه منعقد نموده و متعهد به پرداخت حق بیمه باشد.

۲-   موسسه بیمه می‌تواند اعتبار سنجی اعتبار گیرندگان را راساً و یا از طریق برون سپاری به موسسات معتبر اعتبار سنجیمورد تایید بیمه مرکزی انجام دهد.

موسسه بیمه موظف است نظام اعتبار سنجی خود را به تایید بیمه مرکزی برساند.

۳-   موسسه بیمه موظف است قبل از ارایه پوشش بیمه‌ ای برای هر یک از اعتبارگیرندگان، ضمن ثبت مشخصات وی در سامانه سنهاب،

پوشش بیمه اعتباری را که از سایر موسسات بیمه دریافت نموده‌‌اند استعلام نماید.

بیمه مرکزی امکان استعلام موسسات بیمه در سامانه سنهاب را ایجاد خواهد کرد.

۴-  موسسه بیمه می تواند سقف پوشش بیمه ای برای هر یک از اعتبارگیرندگان و میزان و نوع تضامین مربوط را بر اساس نتایج اعتبارسنجی و به تشخیص خود، تعیین نماید.

در هر حال سقف پوشش بیمه ای هر اعتبارگیرنده نباید از مبالغ مقرر در ماده ۱۴ آیین نامه و اصلاحات آن بیشتر باشد.

۵-    تعداد اعتبار گیرندگان و تعداد دفعات فروش هر قرارداد، حداقل ۱۰ شخص حقیقی و یا حقوقی و ۱۰ مورد باشد.

۶-   موسسه بیمه می تواند در قرارداد بیمه اعتبار برای کالاهای ایرانی، بدون رعایت ماده ۴ آیین نامه و تبصره آن،متناسب با اعتبار سنجی و نوع تضامین دریافتی،

سهم بیمه‌گذار از هر خسارت را تعیین نماید.در هر حال سهم بیمه‌گذار از هر خسارت حداقل ۱۰ درصد خواهد بود.

در موارد خاص موسسه بیمه می‌تواند با اخذ تایید بیمه مرکزی سهم مذکور را کمتر تعیین کند.

۷-     نرخ حق بیمه با رعایت مقررات تعیین حق‌ بیمه انواع رشته‌های بیمه‌ای (آیین‌نامه شماره۹۴) مصوب شورای عالی بیمه تعیین شود.

۸-    سایر الزامات مقرر در آیین‌نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی (آیین نامه شماره۵۱) مصوب شورای عالی بیمه بر قراردادهای بیمه موضوع این ماده حاکم است.

تبصره- بیمه مرکزی ج.ا.ایران فهرست کالاهای ایرانی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت را به کلیه موسسات بیمه ابلاغ می نماید.

آیین نامه شماره ۵۱/۴