مآموریت و چشم انداز

مأموریت و چشم انداز

“مأموریت “

گروه مشاورین “آفرینش” به عنوان اولین گروه مستقل ارائه دهنده خدمات مشاوره بیمه ای تمامی سعی خود را می نماید

تا به همه خریداران بیمه نامه های بازرگانی در سراسر کشور در خرید بیمه نامه و دریافت خسارات از شرکتهای بیمه،

مناسب ترین راهکارهای فنی،حرفه ای و حقوقی را ارائه نماید.

“چشم انداز”

گروه مشاورین “آفرینش” با برخورداری از دانش تخصصی و کارشناسان کارآمد

همواره مستقل بودن و حرفه ای عمل کردن را سرلوحه فعالیت های خود قرار خواهد داد

و مصمم است با تمرکز بر ارتقاء دائمی سطح دانش و آگاهی مشتریان خود فرصت برابری را فراهم آورد

تا بیمه گذاران (خریداران بیمه نامه) و زیاندیدگان در مراجعه به شرکتهای بیمه ای از کامل ترین اطلاعات فنی و حقوقی برخوردار باشند .

ارزش ها :

حفظ کرامت انسانی

تعهد به کیفیت خدمات

حفظ متوازن منافع ذینفعان

صداقت فردی و سلامت سازمانی

کار گروهی، تعامل سازمانی و نتیجه گرایی