بیمه بدنه اتومبیل

مدارک لازم جهت دریافت بیمه بدنه اتومبیل

مدارک لازم جهت دریافت بیمه بدنه اتومبیل

مراحل  معمول دریافت خسارت بیمه بدنه اتومبیل از شرکتهای بیمه ای :


۱- مراجعه بیمه گذار / مالک / نماینده قانونی به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده
۲- ارائه مدارک ذیل و مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
۳- مراجعه به بخش پذیرش جهت اقدامات بعدی و دریافت رسید مربوطه
۴- اقدام جهت انجام تعمیرات خودرو توسط بیمه گذار
۵- دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز
۶- مراجعه به بخش محاسبه خسارت جهت تعیین مبلغ نهایی خسارت قابل پرداخت
۷- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

* در خصوص وقوع خسارت سرقت کلی موضوع بیمه ؛ دریافت خسارت منوط به انتقال سند به نام شرکت بیمه می باشد

مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های خسارت بیمه بدنه (خسارت جزئی و کلی ):

 1. گواهینامه راننده (اصل و تصویر ).
 2. ارائه گزارش مقامات انتظامی ( کروکی ) .
 3. کارت ملی بیمه گذار و راننده  (اصل و تصویر ).
 4. شناسنامه مالکیت خودرو و بنچاق (اصل و تصویر ).
 5. بیمه نامه شخص ثالث وسیله نقلیه (اصل و تصویر ) .
 6. گزارش آتشنشانی ( خسارتهای ناشی از آتش سوزی) .
 7. گواهی عدم کشف اتومبیل سرقتی از اداره آگاهی ( در مورد سرقت کلی ) .
 8. بیمه نامه بدنه وسیله نقلیه به همراه الحاقیه های صادره احتمالی (اصل و تصویر ).
 9.  فاکتور هزینه های حمل و نجات وسیله نقلیه در صورت غیر قابل حرکت بودن (اصل).
 10. اصل فاکتور رسمی لوازم – داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه .

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده های خسارت بدنه جزئی و کلی دارای پوشش اضافی ترانزیت ( خارج از کشور ) :

 1.  ترجمه رسمی گزارشات پلیس بین الملل ( اینترپل ) .
 2. علاوه بر مدارک اعلام شده در بندهای هشتگانه مذکور .
 3. تائید کنسولگری ایران در کشور محل حادثه وسیله نقلیه .
 4.  برگ کاپیتاژ ( خروج و ورود وسیله نقلیه از پایانه های مرزی ) .
 5. اصل و تصویر الحاقیه مربوط به پوشش بیمه ای ترانزیت همراه شرایط خصوصی مربوطه .
 6. دریافت خسارت از شرکت های بیمه.

پوشش های بیمه بدنه اتومبیل

پوشش های اصلی بیمه بدنه اتومبیل شامل :
 1. آتش سوزی
 2. حادثه
 3. سرفت کلی
پوشش های تکمیلی شامل:
 1. شکست شیشه به تنهایی
 2. بلایای طبیعی
 3. پاشیده شدن رنگ یا اسید یا مواد شیمیایی
 4. غرامت عدم استفاده در مدت تعمیر
 5. میخ کشیدگی
 6. سرفت لوازم درجا قطعات خودرو
 7. نوسانات قیمت…