آیین نامه ماده 30 قانون خسارات واردشده به شخص ثالث

مدارک لازم جهت دریافت خسارت بیمه شخص ثالث

مدارک لازم جهت دریافت بیمه شخص ثالث

مراحل (معمول) دریافت غرامت بدنی (خسارت جانی) بیمه شخص ثالث درشرکتهای بیمه :

 1. مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده
 2. ارائه مدارک ذیل و مراجعه به بخش ارزیابی غرامت (کارشناسی) به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد غرامت
 3. مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده :

۱- بیمه نامه مقصر حادثه (اصل و تصویر )

۲- گواهینامه رانندگی مقصر حادثه (اصل و تصویر )

۳- کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه (اصل و تصویر )

۴- کارت ملی راننده مقصر (اصل و تصویر )

۵- گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی(تصویر برابر اصل شده )

۶- گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگستری ( تصویر برابر اصل شده)

۷-اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه ).(تصویر برابر اصل شده )

۸- گزارش پزشکی قانونی ( جهت مصدومین ).(تصویر برابر اصل شده )

۹-تصویر برابر اصل شده مدارک فوت شامل ( جهت متوفین )

۹-۱- معاینه جسد

۹-۲- جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات

۹-۳- انحصار وراثت نامحدود ( جهت افراد بالای ۱۸ سال )

۹-۴- قیم نامه ( در صورت وجود صغیر در ورثه )

۹-۵- تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی

۹-۶- تصویر شناسنامه اولیاء دم ( بازماندگان )

۱۰- رای بدوی و تجدید نظر دادگاه ( در صورت اعتراض هر یک از طرفین )

مراحل (معمول) دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( با گزارش سازش مقامات انتظامی ) در شرکتهای بیمه :

۱-  مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده

۲-  ارائه مدارک ذیل و مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت

۳- مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل :

۳٫۱-  مراجعه به بخش صدور چک ودریافت خسارت

۳٫۲- اقدام جهت انجام تعمیرات و رفع نواقص احتمالی پرونده

۴- دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز

۵-  مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده :

 1. گزارش مقامات انتظامی ( کروکی ).(اصل )
 2. بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه.(اصل و تصویر )
 3. اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه )
 4. کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر.(اصل و تصویر )
 5. کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر.(اصل و تصویر )
 6. کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر.(اصل و تصویر )
 7. ارائه فاکتور رسمی لوازم/ داغی قطعات.

مراحل (معمول) دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( با گزارش عدم سازش مقامات انتظامی ) در شرکتهای بیمه :

۱- مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده

۲- ارائه مدارک زیر و مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت

۳- مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل :

۳٫۱- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

۳٫۲- اقدام جهت انجام تعمیرات و رفع نواقص احتمالی پرونده

۴- دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز

۵-  مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده :

 1. گزارش مقامات انتظامی ( کروکی غیر سازش ).(اصل یا تصویر برابر اصل شده )
 2. بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه.(اصل و تصویر )
 3. اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه ).(اصل برگ )
 4. گواهینامه زیاندیده یا تصویر گواهینامه مقصر حادثه(اصل و تصویر )
 5. کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر.(اصل و تصویر )
 6. کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر.(اصل و تصویر)
 7. اوراق بازجویی مقصر و زیاندیده
 8. گزارش مقامات انتظامی در مراحل مختلف
 9. نظریه کارشناس رسمی دادگسترای
 10. رای صادره و یا صورتجلسه سازش
 11. حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد
 12. ارائه فاکتور رسمی لوازم / داغی قطعات

مراحل (معمول) دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( بدون گزارش مقامات انتظامی ) در شرکتهای بیمه :   

۱- مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده

۲- ارائه مدارک زیر و مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت

۳- مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل :

۳٫۱- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

۳٫۲- اقدام جهت انجام تعمیرات و رفع نواقص احتمالی پرونده

۴- دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز

۵- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده :

 1. بیمه نامه معتبر و متوالی مقصر و زیاندیده (اصل و تصویر)
 2. گواهینامه رانندگی معتبر مقصر و زیاندیده.(اصل و تصویر )
 3. کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر و زیاندیده.(اصل و تصویر )
 4. کارت ملی مقصر و زیاندیده.(اصل و تصویر )
 5. حضور رانندگان مقصر و زیاندیده
 6. مراجعه وسیله نقلیه مقصر و زیاندیده  جهت بازدید کارشناس
 7. اصل فاکتور رسمی لوازم ؛ داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه زیاندیده حسب مورد.