مراحل تشريفات گمركی

مراحل تشريفات گمركی

۱- مراجعه به دفتر اطلاعات انبارها به منظور اطمینان از وجود کالا در اماکن گمرکی و اخذ قبض انبار

۲- تنظیم اظهارنامه :

– تهیه اسناد مذکور در اظهارنامه گمرکی و ارائه کارت بازرگانی

– تکمیل اظهارنامه

– ارزش کالا در اظهارنامه گمرکی

محاسبات زیر به منظور تعیین ارزش کالا برای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی انجام می گیرد :

الف) تبدیل ارزش c&f یا F.O.B کالا در فاکتور یا پروفرما (فرم شماره ۳) به ریال. نرخ تبدیل ارزش مذکور به ریال براساس نرخ ارز گمرکی انجام می گیرد که همه ماهه توسط بانک مرکزی به گمرک ایران اعلام می شود.

ب) مبلغ حق بیمه در بیمه نامه باربری ذکر می گردد(فرم شماره ۴) چنانچه کالایی فاقد بیمه نامه باشد نرخ بیمه بر مبنای ۳ درصد ارزش توسط گمرک محاسبه می شود.

ج) حق ثبت سفارش : حق ثبت سفارش کالای وارداتی موضوع ماده ۵ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۲۶/۳/۶۶ در سال ۷۷ به ازای هر دلار یا معادل ان در مورد سایر ارزها برای کالاهای  اساسی (اعم از یارانه ای و غیر رایانه ای) و کاغذ معاف و در مورد سایر کالاها دویست و پنجاه ریال تعیین گردیده است.

۳- تسلیم اظهارنامه به ضمیمه اسناد حمل و خرید به دایره فنی

۴- پرداخت وجوه محاسبه شده اظهارنامه به صندوق یا بانک

۵- تحریر سند ترخیص براساس اظهارنامه صاحب کالا

۶- شروع عملیات ارزیابی یا ثبت خلاصه اظهارنامه در دفتری موسوم به کوتاژ و تعیین ارزیاب جهت بازدید کالا

۷- ارزیابی ارزش کالا

۸- بررسی ارزش کالا

۹- مراجعه به آزمایشگاه در صورت عدم تشخیص کالا توسط ارزیاب

۱۰-  مراجعه به کارشناسی

۱۱-  درب خروج

مراحل تشريفات گمركی