مسئولیت اسب های مسابقه

بیمه نامه مسئولیت اسب های مسابقه

بیمه نامه مسئولیت اسب های مسابقه

(از طریق داوری)

خلاصه پرونده:

نوع بیمه نامه : مسئولیت اسب های مسابقه

موضوع بیمه نامه : تامین خسارت تلف و نقص عضو اسب های مسابقه ناشی از خطرات تحت پوشش در محدوده جغرافیایی

خطرات تحت پوشش: پوشش بیمه ایی حادثه با حمل و نقل، پوشش بیمه ایی تلف دام ناشی از بیماری

میزان تعهد شرکت بیمه  : تلف ناشی از زایمان و سخت زایی تا سقف۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

علت حادثه: بیماری و منجر به فوت

مبلغ خسارت برآورده شده توسط شرکت بیمه : خسارت غیر قابل جبران می باشد.

دلایل عدم پرداخت توسط کارشناسان شرکت بیمه : مریضی و فوت اسب مسابقه و عدم بازدید کارشناس شرکت بیمه از لاشه اسب بعد از فوت

 

شرح حادثه:

بیمه گذار در  تاریخ ۹۴/۱۲/۲۶ بیمه نامه ایی تحت عنوان بیمه مسئولیت اسب از شرکت بیمه خریداری می نماید،

اسب بیمه شده در تاریخ ۹۵/۴/۱۶ به علت بیماری تلف می گردد

در همان روز بیمه گذار مراتب تلف اسب را به شرکت بیمه اعلام می نماید،

اما شرکت بیمه در اعزام کارشناس تعلل می نماید و

پس از چند روز کارشناس خود را برای بازدید لاشه اسب اعزام می نماید که

اسب مزبور به دلیل مسری بودن بیماری و جلوگیری از آلوده نمودن محیط توسط بیمه گذار دفن گردیده و

به علت ازدیاد لاشه دام های تلف شده در قبرستان حیوانات وخاکریزی به روی بقایای لاشه ها توسط مسئولین،

امکان بازدید لاشه توسط کارشناس شرکت بیمه میسر نبوده،

شرکت بیمه طی نامه ایی در تاریخ۹۵/۶/۱۴  اعلام می دارد که خسارت موضوع حادثه مربوط به پرونده غیر قابل پرداخت می باشد،

در همین حین بیمه گذار به دفتر گروه کارشناسان آفرینش مراجعه می نماید تا از حقوق خود در جهت دریافت خسارت اقدام نماید.

کارشناسان گروه آفرینش با الزام بیمه گر به قبول داوری و معرفی داوران مقید می نماید .

هیئت داوری تشکیل و نهایتاً داوران رأی (پس از  کسر فرانشیز درج شده در بیمه نامه ) مبلغ۸۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان پرداخت خسارت در وجه ذینفع صادر می نماید

و شرکت بیمه نسبت به پرداخت خسارت اقدام می نماید