بیمه نامه مسئولیت اسب های مسابقه

(حل اختلاف از طریق داوری)

مسئولیت اسب های مسابقه

خلاصه پرونده:

نوع بیمه نامه : مسئولیت اسب های مسابقه

موضوع بیمه نامه : تامین خسارت تلف و نقص عضو اسب های مسابقه ناشی از خطرات تحت پوشش در محدوده جغرافیایی
خطرات تحت پوشش: پوشش بیمه ایی حادثه با حمل و نقل، پوشش بیمه ایی تلف دام ناشی از بیماری

میزان تعهد شرکت بیمه: تلف ناشی از زایمان و سخت زایی تا سقف۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

علت حادثه: بیماری و منجر به فوت

مبلغ خسارت برآورده شده توسط شرکت بیمه : خسارت غیر قابل جبران می باشد.

دلایل عدم پرداخت توسط کارشناسان شرکت بیمه: مریضی و فوت اسب مسابقه و عدم بازدید کارشناس شرکت بیمه از لاشه اسب بعد از فوت

شرح حادثه:

  • بیمه گذار در  تاریخ ۹۴/۱۲/۲۶ بیمه نامه ایی تحت عنوان بیمه مسئولیت اسب از شرکت بیمه خریداری می نماید. اسب بیمه شده در تاریخ ۹۵/۴/۱۶ به علت بیماری تلف می گردد
  • در همان روز بیمه گذار مراتب تلف اسب را به شرکت بیمه اعلام می نماید.
  • اما شرکت بیمه در اعزام کارشناس تعلل می نماید و پس از چند روز کارشناس خود را برای بازدید لاشه اسب اعزام می نماید که

اسب مزبور به دلیل مسری بودن بیماری و جلوگیری از آلوده نمودن محیط توسط بیمه گذار دفن گردیده و

به علت ازدیاد لاشه دام های تلف شده در قبرستان حیوانات و خاکریزی به روی بقایای لاشه ها توسط مسئولین،

امکان بازدید لاشه توسط کارشناس شرکت بیمه میسر نبوده است .

  • شرکت بیمه طی نامه ایی در تاریخ۹۵/۶/۱۴  اعلام می دارد که خسارت موضوع حادثه مربوط به پرونده غیر قابل پرداخت می باشد.
  • در همین حین بیمه گذار به دفتر گروه کارشناسان آفرینش مراجعه می نماید تا از حقوق خود در جهت دریافت خسارت اقدام نماید.
  • کارشناسان گروه آفرینش با الزام بیمه گر به قبول داوری و معرفی داوران مقید می نماید .
  • هیئت داوری تشکیل و نهایتاً داوران رأی (پس از  کسر فرانشیز درج شده در بیمه نامه ) مبلغ۸۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان پرداخت خسارت در وجه ذینفع صادر می نماید
شرکت بیمه نسبت به پرداخت خسارت اقدام می نماید