مسئولیت مدنی کارفرما

مسئولیت مدنی کارفرما/حادثه تاورکرین

دریافت خسارت بیمه  مسئولیت مدنی کارفرما از طریق داوری

مسئولیت مدنی کارفرما/حادثه تاورکرین

الف) خلاصه پرونده :

 • نوع بیمه نامه :
 • مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پروژه های ساختمانی
 • تعهدات بیمه نامه :
 • پرداخت غرامت فوت و نقص عضو تا سقف ۱/۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در ماه عادی
 • نتیجه بروز حادثه :
 • مصدومیت اپراتور جرثقیل تاور کرین
 • میزان تعهد مقصر حادثه :
 • ۱۰۲ درصد دیه کامل  (در سال ۱۳۹۵)

ب ) دلایل عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه :

 1. عدم داشتن گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه  .
 2. عدم آشنایی به نحوه صحیح انجام بازرسی های روزانه دستگاه.
 3. تخلف از آئین نامه حفاظتی کارگاه ها .

ج ) شرح موضوع :

 • مقارن ساعت ۸:۴۰ حین جابه جایی بار ، بازوی دستگاه نامتعادل شده
 • شرکت الف برای پروژه ساختمانی خود در شهر آبادان
 • اقدام به خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پروژه های ساختمانی از شرکت بیمه می نماید.
 • به منظور جابجایی مصالح ساختمان محل وقوع حادثه از دستگاه تاور کرین استفاده می شده است.
 • راننده دستگاه ، جهت انتقال سفال به طبقه چهارم ساختمان در ارتفاع تقریبی ۲۰ متری ،
 • اقدام به جابجایی سبد سفال می نماید.
 • و ضمن کنده شدن وزنه های تعادلی، بازوی دستگاه بر روی سقف ساختمان افتاده
 • و اتاقک آن به سمت پایین برگشته و بر روی کف طبقه چهارم مهار شده است
 • بطوریکه حادثه دیده که به عنوان راننده در داخل کابین دستگاه قرار داشته
 • دچار جراحت و مصدومیت در نواحی پای راست و ستوان فقرات شده است.
 • با مراجعه کارشناس اداره کار شرکت آوار پرداز  بعنوان کارفرما مسئول حادثه معرفی می نماید
 • و نظریه کارشناسی نیز بر همین اساس تهیه و به دادگاه ارائه می گردد.
 • دادگاه جزائی شرکت آوار پرداز  رابعنوان کارفرمای مسئول ، به پرداخت ۱۰۲ درصد  دیه کامل در وجه مصدوم ، محکوم می نمایدوکه  شرکت بیمه گر  از پرداخت خسارت خودداری می نماید .
 • آقای ………..  به نیابت از شرکت آوار پرداز برای دریافت مشاوره به گروه “آفرینش” مراجعه می نماید .

د) اقدامات ‘گروه مشاورین “آفرینش”پس از عقد قرارداد

 • طی نامه ای به شرکت بیمه یکی از کارشناسان “آفرینش” به عنوان داور معرفی می گردد و از شرکت بیمه خواسته می شود داور خودرا معرفی نماید .
 • شرکت بیمه با معرفی داور منتخب خود ، موافقت خود را برای حل اختلاف از طریق داوری اعلام  می نماید.
 • با توافق داوران یکی از مدیران شرکت بیمه ای کشور بعنوان سرداور انتخاب می گردد.
 • و با تلاش داور بیمه گذار( داور کارفرما) رأی داوری به نفع کارفرما (مقصر) صادر می گردد.

د) نتیجه:

براساس رأی داوری  ؛شرکت بیمه ملزم به پرداخت ۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در وجه زیاندیده می گردد که طی فیشی مبلغ مذکور به حساب زیاندیده واریز گردید.