نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی

آیین نامه شماره ۱۹

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

آیین نامه نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی (سرمایه گذاریهای مجاز) موسسات بیمه

موضوع تبصره ۷ ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم را

که طی نامه شماره ۲۰/۳۷۸۰/۵۶۶۱ مورخ ۹/۳/۲۵۳۷ مورد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته است

در ۴ ماده در جلسه مورخ ۱۷/۴/۲۵۳۷ تصویب نمود

ماده یک –

موسسات بیمه باید داراییهایی را که از محل ذخیره فنی احتیاطی خریداری شده است

طبق مقررات این آیین نامه در ستون داراییهای ترازنامه خود جداگانه منعکس نمایند.

ماده دو –

نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی (سرمایه گذاریهای مجاز) برای موسسات بیمه ایرانی عبارتست از :

الف –

اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه حداقل پنجاه درصد ذخیره فنی احتیاطی .

ب –

اوراق بهادار و اسناد قرضه تضمین شده بوسیله دولت یا سپرده بانکی حداکثر پنجاه درصد ذخیره فنی احتیاطی .
اوراق بهادار شامل اوراق زیر است :

الف –

سهام , اوراق قرضه و یا مشارکت در شرکتهایی که در ایجاد و یا اداره انبارهای عمومی کالا فعالیت دارند ,

به شرطی که در هر شرکت از ده درصد و مجموعا” از بیست و پنج درصد ذخیره فنی احتیاطی تجاوز نکند.

ب –

سهام و یا مشارکت در شرکتها و طرح هایی که در رشته های کشاورزی , دامداری صنعتی معدنی و

یا خدماتی که از طرف بانکها یا سایر موسسات تخصصی اجرا یا تصویب و نظارت میشود ,

بشرطی که مجموع آنها از ده درصد ذخیره فنی احتیاطی تجاوز نکند.

ماده سه –

نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی (سرمایه گذاری های مجاز ) برای نمایندگی موسسات بیمه خارجی در ایران عبارتست از:

الف –

اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه حداقل پنجاه درصد ذخیره فنی احتیاطی .

ب –

سپرده های بانکی حداکثر پنجاه درصد ذخیره فنی احتیاطی.

ماده چهار-

سرمایه گذاری از محل ذخیره فنی احتیاطی جز در مواردیکه به موجب این آیین نامه تعیین شده ممنوع است

و در غیر اینصورت در سال مربوط ذخیره فنی احتیاطی به جمع درآمدمشمول مالیات موسسه بیمه اضافه خواهدشد.