,

نحوه پیگیری پرونده تصادف

نحوه پیگیری پرونده تصادف | نحوه پیگیری پرونده های بیمه ای

آفرینش” اولین و تنها گروه مشاورین مستقل ارائه دهنده خدمات مشاوره ، صدور و خسارات بیمه ای در کشور

به منظور تسریع درپاسخگویی به سوالات شما ، تقاضا می گردد ، حتی الامکان اطلاعات زیررا به همراه طرح مشکل یا سوال برای ما ارسال فرمایید .

نحوه پیگیری پرونده

درمورد پرونده ثالث :

۱- آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟

۲- تاریخ وقوع حادثه؟

۳- تاریخ شروع و انقضاء بیمه نامه؟

۴- نسبت(فامیلی) زیاندیده یا زیاندیدگان  با راننده؟

۵- تعداد سرنشینان خودرو؟

۶- ظرفیت خودرو بر اساس کارت مشخصات خودرو؟

۷- تعداد متوفی و یا مصدومین حادثه؟

۸-  میزان تعهدات ( پوشش ) بیمه نامه؟

۹- شرکت بیمه طرف قرارداد؟

۱۰- تاریخ صدور رأی بدوی و رأی تجدید نظر؟

۱۱- میزان دیه براساس رأی دادگاه (کپی رای)؟

۱۲- میزان قبول  پرداخت شرکت بیمه ( بیمه گر)؟

۱۳- علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت)؟

۱۴- شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه(یا کپی آنها)؟

درمورد پرونده بدنه :

۱- آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟

۲- نسبت راننده – مالک و بیمه گذار(بر اساس بیمه نامه)؟

۳- سن راننده خودرو؟

۴- نوع وسیله نقلیه موضوع بیمه؟

۵- تاریخ وقوع حادثه؟

۶- تاریخ شروع و انقضاء بیمه نامه؟

۷- علت حادثه؟

۸- میزان تقریبی خسارت بوجود آمده؟

۹- شرکت بیمه طرف تعهد ( پرداخت کننده خسارت )؟

۱۰- نوع گواهینامه راننده؟

۱۱- علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت)؟

۱۲- شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه (یا کپی آنها)؟

درمورد پرونده مسئولیت :

۱- آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟

۲-  نوع بیمه نامه مسئولیتی که دارید؟

۳- تاریخ شروع وانقضاء بیمه نامه؟

۴- تاریخ وقوع حادثه؟

۵- علت حادثه؟

۶- نام شرکت بیمه ای؟

۷- خسارت از چه نوعی است ؟ جرح یا فوت؟

۸- تاریخ صدور رأی بدوی و رأی تجدید نظر؟

۹- علت عدم پرداخت خسارت (کپی نامه پاسخ شرکت)؟

۱۰- شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه(یا کپی آنها)؟

۱۱- علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت)؟

درمورد پرونده باربری :

۱- آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟

۲- نوع بیمه باربری و شرایط پیوست آن؟

۳- تاریخ شروع و انقضاء بیمه نامه؟

۴- تاریخ وقوع حادثه؟

۵- علت حادثه؟

۶- شرکت بیمه مورد نظر؟

۷- میزان سرمایه بیمه شده؟

۸- میزان تقریبی خسارت بوجود آمده؟

۹- علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت)؟

۱۰- شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه(یا کپی آنها)؟

نحوه پیگیری پرونده آتش سوزی :

۱- آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟

۲- نوع بیمه نامه و شرایط پیوست آن؟

۳ – تاریخ شروع و انقضاء بیمه نامه؟

۴- تاریخ وقوع حادثه؟

۵- علت حادثه؟

۶- میزان تقریبی خسارت بوجود آمده؟

۷- نام شرکت بیمه ای؟

۸- میزان سرمایه بیمه شده؟

۹- علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت)؟

۱۰- شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه(یا کپی آنها)؟