نرخ دیه سال ۹۹

نرخ دیه سال ۹۹ اعلام شد

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه نرخ دیه در سال ۹۹ را مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان اعلام کرد.
وی گفت: به موجب قانون نرخ دیه باید پایان هر سال مشخص شود و قوه قضائیه میزان دیه را در جلسه روز ۹۸/۱۲/۲۶  مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان در ماه‌های غیر حرام تعیین کرد.
مبلغ دیه سال ۹۹ در ماه حرام ۴۴۰ میلیون تومان

نحوه محاسبه دیه سال ۹۹

نوع دیه نرخ دیه به ریال نوع دیه نرخ دیه به ریال
دیه کامل

۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰

چهار درصد دیه

۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰

یک دبنار شرعی

۳/۳۰۰/۰۰۰

چهار و نیم درصد دیه

۱۴۸/۵۰۰/۰۰۰

یک درهم شرعی

۳۳۰/۰۰۰

پنج درصد دیه

۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰

یک شتر

۳۳/۰۰۰/۰۰۰

پنج و نیم درصد دیه

۱۸۱/۵۰۰/۰۰۰

یک ده هزارم دیه

۳۳۰/۰۰۰

شش درصد دیه

۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰

یک هزارم دیه

۳/۳۰۰/۰۰۰

شش و نیم درصد دیه

۲۱۴/۵۰۰/۰۰۰

یک صدم دیه

۳۳/۰۰۰/۰۰۰

هفت درصد دیه

۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰

نیم صدم دیه

۱۶/۵۰۰/۰۰۰

هفت ونیم درصد دیه

۲۴۷/۵۰۰/۰۰۰

یک دهم درصد دیه

۳/۳۰۰/۰۰۰

هشت درصد دیه

۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰

دو دهم درصد دیه

۶/۶۰۰/۰۰۰

هشت و نیم درصد دیه

۲۸۰/۵۰۰/۰۰۰

سه دهم درصد دیه

۹/۹۰۰/۰۰۰

نه درصد دیه

۲۹۷/۰۰۰/۰۰۰

چهار دهم درصد دیه

۱۳/۲۰۰/۰۰۰

ده درصد دیه

۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰

پنج دهم درصد دیه

۱۶/۵۰۰/۰۰۰

یک دهم دیه

۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰

شش دهم درصد دیه

۱۹/۸۰۰/۰۰۰

دو دهم دیه

۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰

هفت دهم درصد دیه

۲۳/۱۰۰/۰۰۰

سه دهم دیه

۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰

هشت دهم درصد دیه

۲۶/۴۰۰/۰۰۰

چهار دهم دیه

۱/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰

نه دهم درصد دیه

۲۹/۷۰۰/۰۰۰

پنج دهم دیه

۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰

یک درصد دیه کامل

۳۳/۰۰۰/۰۰۰

شش دهم دیه

۱/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و یک دهم درصد دیه

۳۶/۳۰۰/۰۰۰

هفت دهم دیه

۲/۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و دو دهم درصد دیه

۳۹/۶۰۰/۰۰۰

هشت دهم دیه

۲/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و سه دهم درصد دیه

۴۲/۹۰۰/۰۰۰

نه دهم دیه

۲/۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و چهاردهم درصد دیه

۴۶/۲۰۰/۰۰۰

نصف دیه کامل

۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و پنج دهم درصد دیه

۴۹/۵۰۰/۰۰۰

ثلث دیه کامل

۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و شش دهم درصد دیه

۵۲/۸۰۰/۰۰۰

ربع دیه کامل

۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰

بک و هفت دهم درصد دیه

۴۵/۹۰۰/۰۰۰

خمس دیه کامل

۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و هشت دهم درصد دیه

۵۶/۱۰۰/۰۰۰

چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل

۵۲۸/۰۰۰/۰۰۰

یک و نه دهم درصد دیه

۶۲/۷۰۰/۰۰۰

چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم از دیه کامل

۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰

دو درصد دیه

۶۶/۰۰۰/۰۰۰

یک پنجم از یک دهم دیه کامل

۶۶/۰۰۰/۰۰۰

دو و نیم درصد دیه

۸۲/۵۰۰/۰۰۰

یک سوم از یک دهم دیه کامل

۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰

سه درصد دیه

۹۹/۰۰۰/۰۰۰

نصف دیه کامل

۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰

سه و نیم درصد دیه

۱۱۵/۵۰۰/۰۰۰

دیه کامل در ماه های حرام

۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰