نرخ کارمزد بیمه اتکایی اجباری انواع بیمه

نرخ کارمزد بیمه اتکایی اجباری انواع بیمه

آیین نامه شماره ۵

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۶ دی ماه ۱۳۵۱ نرخ کارمزد بیمه اتکایی اجباری انواع بیمه را که

در آیین نامه شماره یک “نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن ” تعیین نشده است

بشرح ذیر در چهار ماده و یک تبصره تصویب می نماید:

ماده یک –

در مورد بیمه هایی که موسسه بیمه صادر کننده بیمه نامه کلیه هفتاد و پنج درصد مازاد سهمیه اتکایی اجباری را در تعهد خود نگه میدارد
نرخ کارمزد قابل پرداخت بشرح زیر تعیین میشود:
به درصد
۱۵ بیمه وسائط نقلیه آبی و مسئولیت های مدنی مربوط به آن
۱۵ بیمه هواپیما و مسئولیت های مدنی مربوط به آن
۲۵ بیمه های مسئولیت مدنی عمومی
۲۰ بیمه های مسئولیت های مدنی حرفه أی
۲۰ بیمه های تمام خطر مقاطعه کاری و نصب و شکست ماشین آلات
۲۰ بیمه پول در صندوق و در حین حمل
۲۰ بیمه صداقت و امانت کارمندان
۲۰ بیمه عدم النفع (بصورت بیمه مستقل
۱۰ بیمه های مربوط به اکتشاف و استخراج نفت
۲۰ بیمه دزدی با شکست حرز (بصورت بیمه مستقل )
۳۰ بیمه شکست شیشه (بصورت بیمه مستقل )

ماده دو–

کارمزد بر منافع بیمه های فوق مشمول ماده یازده آیین نامه شماره یک مصوب شورای عالی بیمه باضافه پنج درصد خواهد بود.

ماده سه-

در مورد بیمه هایی که موسسه بیمه صادرکننده بیمه نامه نسبت به مازاد سهمیه بیمه اتکایی اجباری, واگذاری اتکایی انجام میدهد

نرخ کارمزد قابل پرداخت معادل هفتاد و پنج درصد نرخ کارمزدی است که در این واگذاری اتکایی بدست می آورد .

ماده چهار-

نرخ کارمزد بر منافع بیمه های موضوع ماده سه در هر مورد

معادل هفتاد و پنج درصد نرخ کارمزد بر منافعی است که

موسسه بیمه صادر کننده نسبت به واگذاری اتکایی مازاد سهمیه اتکایی اجباری بدست می آورد

که با همان شرایط محاسبه خواهد شد.

تبصره –

در مورد بیمه های مربوط به خطوط حمل و نقل تجارتی هوایی و دریایی

با توجه به وضع خاص این بیمه ها نرخ کارمزد با توافق بیمه مرکزی ایران و موسسه صادرکننده بیمه نامه تعیین خواهد شد,

مشروط بر اینکه کارمزد مربوط از میزان مقرر در ماده سه کمتر نباشد.