نظریه مخاطره اکچوئرال مدرن

نظریه مخاطره اکچوئرال مدرن با استفاده از R

نظریه مخاطره اکچوئرال مدرن با استفاده از R

انتشارات پژوهشکده  بیمه

نظریه ریسک یکی از مهمترین بخش های آموزش اکچوئرال میباشد

و این موضوع بعنوان یکی از سرفصل هایی است که توسط انجمن اکچوئری امریکا تصویب شده

و انجمن اکچوئری های اروپا آن را توصیه کرده است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه در کتاب نظریه مخاطره اکچوئرال مدرن با استفاده از R ، در یازده فصل با این نظریه ها آشنا خواهیم شد.

فصل های یازده گانه این کتاب شامل عناوین زیر می‌باشد:،

۱- نظریه مطلوبیت و بیمه

۲-  مدل ریسک فردی

۳- مدل های ریسک جمعی

۴- نظریه ورشکستگی

۵- اصول حق بیمه و معیارهای ریسک

۶-  سیستم های پاداش – جریمه

۷- رتبه بندی ریسک ها

۸- نظریه باورمندی

۹- مدل های خطی تعمیمی یافته

۱۰-  فن های IBNR

۱۱- بررسی بیشتر GLM ها.
کتاب نظریه مخاطره اکچوئرال مدرن با استفاده از R توسط انتشارات پژوهشکده بیمه

در ۶۶۵ صفحه و به قیمت ۲۴۵۰۰۰ ریال در زمستان سال ۱۳۹۴ به چاپ رسیده است .