همایش آموزشی چالش های پنهان بیمه ای

همایش آموزشی بیمه های مسئولیت و مهندسی

همایش آموزشی چالش های پنهان بیمه ای

در بیمه های مسئولیت و مهندسی

 

همایش آموزشی چالش های پنهان بیمه ای در بیمه های مسئولیت و مهندسی

قراردادهای بیمه ای

سخنران :جناب آقای محمدحسین غریب

محورهای سخنرانی

 

تشریح مهمترین اصول و مبانی قراردادهای بیمه ای مهندسی و مسئولیت

تحلیل قوانین و مقررات با اهمیت در قراردادهای بیمه ای رشته های مهندسی و مسئولیت

نحوه نظرات بر قراردادهای بیمه ای منعقده بین کارفرما و پیمانکاران اصلی و فرعی

با شرکتهای بیمه ای در پروژه های عمرانی

زمان : دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۷ الی ۲۱

مکان : سالن همایشهای ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز