ودایع مؤسسات بیمه خارجی

آیین نامه شماره ۴

ودایع مؤسسات بیمه خارجی

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۴۶ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

آیین نامه زیر را که مشتمل بر ۶ ماده و سه تبصره است در جلسه مورخ ۱۳۵۱/۵/۲۴ تصویب نمود:

ماده ۱-

نمایندگی هر یک از موسسات بیمه خارجی در ایران مکلف است برای هر یک از دو رشته

بیمه های زندگی و سایر انواع بیمه مبلغ ۵۰۰۰۰۰ دلار (پانصد هزار دلار ) یا معادل آن از ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران نزد بیمه مرکزی ایران تودیع نماید.

ماده ۲-

نمایندگی هر یک از موسسات بیمه خارجی باید حداکثر چهار ماه پس از انقضا دوره مالی خود ترازنامه و حساب سود و زیان خود را

تنظیم و درآمدهای (سود ویژه ) سال به سال خود را بر ودیعه مزبور اضافه کند

تا ودیعه هر یک از دو رشته مزبور حداقل به دو برابر مبلغ مندرج در ماده یک آیین نامه برسد.

افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیاری است.

ماده ۳-

ودایع مذکور در مواد ۱ و ۲ این آیین نامه طبق ماده ۶۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری علاوه بر

هرگونه مسئولیتهای دیگر موسسه اصلی و نمایندگی آن تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران , بیمه شدگان , صاحبان حقوق آنان و افراد ذینفع در بیمه نامه های صادره در ایران است.

ماده ۴-

ودایع مذکور در مواد ۱و ۲ این آیین نامه به هیچ وجه قابل استرداد یا تامین یا توقیف نمیباشد. در صورت انحلال نمایندگی و

یا ورشکستگی یا انحلال مؤسسه اصلی بیمه با نظر بیمه مرکزی ایران طبق مفاد قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری وسایر مقررات جاری رفتار خواهد شد.

تبصره –

ودایع مذکور در مواد ۱ و ۲ این آیین نامه در صورت ورشکستگی یا انحلال موسسه اصلی یا انحلال نمایندگی در درجه اول

صرف تصفیه حقوق و مطالبات بیمه گذاران , بیمه شدگان , صاحبان حقوق و افراد ذینفع در

بیمه نامه های صادره در ایران با رعایت ماده ۶۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری خواهد شد.

ماده ۵-

بیمه مرکزی ایران به ودایع مذکور بهره ای پرداخت نخواهد کرد.

ماده ۶-

در اجرای دستور ماده ۲ این آیین نامه نمایندگی هر یک از موسسات بیمه خارجی مکلف است

حسابهای سالانه نمایندگی را به هزینه خود وسیله حسابدار یا حسابداران رسمی مندرج در فهرست حسابداران رسمی منتخب بیمه مرکزی ایران حسابرسی کرده و

ترازنامه و حساب سود وزیان سالانه نمایندگی را به تایید حسابدار مذکور برساند.

تبصره ۱-

فهرست اسامی حسابداران رسمی مذکور وسیله بیمه مرکزی ایران به نمایندگی موسسات بیمه خارجی ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲-

یک نسخه از گزارش های حسابدار یا حسابداران مذکور و ضمائم آنها بایستی وسیله نمایندگی مؤسسات بیمه خارجی به بیمه مرکزی ایران تسلیم شود.