آیین نامه بیمه های درمان

پرداخت غرامت تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد) دیه ثالث و هزینه های پزشکی بیمارستان خصوصی

پرداخت غرامت تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد) دیه ثالث و هزینه های پزشکی بیمارستان خصوصی و پرداخت غرامت تأخیر تأدیه

الف ) خلاصه پرونده :
بیمه نامه :  شخص ثالث
سقف تعهدات بیمه نامه : جانی (دیه ) ۵۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان (در سال ۱۳۸۸)
تاریخ حادثه : ۸۹/۰۵/۰۸
نتیجه حادثه : نقص عضو شدید سرنشین خودرو
تاریخ و نتیجه رأی دادگاه بدوی : ۹۰/۱۰/۰۴ میزان دیه مصدوم ۱۷۷ شتر (۷۷/۱ دیه کامل)
کل مبلغ خسارت پرداختی شرکت بیمه قبل از مشاوره :  ۹۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان

ب ) شرح موضوع :
در تاریخ ۸۹/۰۵/۰۸ آقا و خانم “توانا” (زن و شوهر) سرنشینان خودروی پراید به رانندگی خانم “توانا” بودند

که دچار تصادف رانندگی می شوند. در نتیجه این تصادف آقای “توانا” دچار نقص عضو و جراحات می گردد.

در تاریخ ۹۰/۱۰/۰۴ رأی دادگاه علیه خانم “توانا” صادر می شود

و بدلیل صدمات شدید وارده به آقای “توانا” محکوم به پرداخت ۱۷۷ شتر دیه می گردد.

علیرغم تشکیل پرونده در شرکت بیمه و ارائه رأی دادگاه ، شرکت بیمه بنا به دلایل نامعلوم از پرداخت خسارت خودداری می نماید.
آقای “توانا” برای دریافت غرامت دیه و تأخیر آن اقدام به شکایت بر علیه شرکت بیمه و همسر خود می نماید
اما دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. دلیل رد دعوی دادگاه عدم طرفیت آقای “توانا” با شرکت بیمه می باشد!
۹۱/۰۹/۲۸ آقای “توانا” برای دریافت مشاوره در خصوص نحوه و دریافت غرامت دیه خود به دفتر گروه مشاورین “آفرینش” مراجعه می نماید.
طی مشاوره اولیه ارائه شده به آقای “توانا” به وی توصیه می گردد.
به شرکت بیمه و یا مقصر حادثه (همسرش) در محضر یا بصورت عادی هیچگونه رضایت مکتوبی ارائه ندهد.
در تاریخ ۹۱/۱۰/۱۹ شرکت بیمه اقدام به واریز مبلغ ۹۶،۴۲۸،۰۰۰ تومان بحساب صندوق دادگستری می نماید.
با توجه به اینکه شرکت بیمه در پرداخت دیه متعلقه حدود یکسال تأخیر داشته

        با ارائه مشاوره کارشناسان “آفرینش” مجدداَ آقای “توانا” اقدام به طرح دعوی جدیدی بر علیه شرکت بیمه می نماید.

تاریخ ۹۲/۰۳/۱۹ رأی دادگاه علیه شرکت بیمه صادر گردید.

در رأی صادره شرکت بیمه محکوم به پرداخت دیه بصورت یوم الاداء گردیده  و نسبت به تأخیر در پرداخت دیه نیز مسئول شناخته می شود !

شرکت بیمه تقاضای تجدید نظر نموده اما دادگاه تجدید نظر نیز رأی صادره دادگاه بدوی را تائید می نماید .
آقای “توانا” نیز در خصوص عدم اظهار نظر دادگاه بدوی نسبت به هزینه های پزشکی تقاضای تجدید نظر نمود.
دادگاه تجدید نظر تقاضای تجدید نظر خواهی آقای “توانا” را پذیرفته و دادگاه بدوی را ملزم به اظهار نظر مجدد می نماید.
دادگاه بدوی مجدداَ اقدام به صدور رأی تکمیلی نموده و شرکت بیمه را ملزم به پرداخت ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان هزینه پزشکی

بابت هزینه های صورت پذیرفته در بیمارستان خصوصی در وجه آقای “توانا” می نماید که دادگاه تجدید نظر نیز آن را تائید می نماید.

شرکت بیمه از پرداخت وجوه محکوم شده در وجه آقای “توانا” بدلیل اینکه دادگاه بدون لحاظ نمودن سقف بیمه نامه

اقدام به صدور رأی نموده خودداری می نماید!

آقای “توانا” با معرفی شماره حساب شرکت بیمه به دادگاه تقاضای صدور اجرائیه می نماید.

که بر اساس اجرائیه صادره مورخ ۹۲/۰۴/۲۶ مجموعاَ مبلغ ۷۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان حساب شرکت بیمه را توقیف و در وجه آقای “توانا” پرداخت می نماید .

ج ) نتیجه نهایی پس از انجام مشاوره با گروه مشاورین آفرینش (پرداخت غرامت تأخیر تأدیه و هزینه های پزشکی بیمارستان خصوصی) :

دادگاه با توجه به محکومیت ۱۷۷ شتر میزان محکومیت مقصر و بدون توجه به سقف بیمه نامه مربوطه (۵۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان)

شرکت بیمه را مکلف به پرداخت غرامات دیه بصورت یوم الاداء تا مبلغ ۷۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان به دلیل تاخیر در پرداخت علاوه بر پرداخت اولیه می نماید.

بنابراین آقای “توانا” مجموعاَ مبلغ ۱۷۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان بعنوان غرامت دیه بصورت یوم الاداء و ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

بعنوان هزینه های پزشکی بیمارستان خصوصی از شرکت بیمه دریافت می نماید .