گارگاه آموزشی حقوق بیمه-اتاق بازرگانی شیراز
,

کارگاه آموزشی حقوق بیمه

کارگاه آموزشی حقوق بیمه 

سخنران :جناب آقای محمدحسین غریب

 

زمان: ۹۶/۶/۲۲ 

ساعت : ۱۴ الی۱۹

اتاق بازرگانی شیراز