انتشار جلد اول كتاب بيمه ساخت(احداث)

(احداث) کتاب بیمه ساخت جلد اول

انتشار جلد اول کتاب بیمه ساخت(احداث)

گروه تحقیق پیشرفته ۲۰۸B

ترجمه: علی اکبر ریسه

انتشارات پژوهشکده 

احداث- کتاب بیمه ساخت – جلد اول : به گزارش گروه تحقیق پیشرفته ۲۰۸B و ترجمه علی اکبر ریسه توسط انتشارات پژوهشکده بیمه به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه،‌در این گزارش پس از مرور جنبه های کلی بیمه نامه، هر حوزه بیمه ساخت بررسی می شود.

تاخیر در تکمیل برای اولین بار گنجانده شده است.

گزارش با مطالب خیلی تازه ای در خصوص موضوع دعاوی خسارت به پایان می سد.

گزیده هایی ازآخرین شرایط قرارداد، در پیوست هستند.

این گزارش عمدتا بر روش دقیق و مبسوط بیمه ساخت در بریتانیا تمرکز می کند

که تعداد زیادی از این گونه ریسک ها را از سایر نقاط دنیا، بیمه یا بیمه اتکایی می کند.