لازم الاتباع بودن قانون شخص ثالث جدید برای خسارات پرداخت نشده به راننده مقصر حادثه

 

ادامه نوشته

ظرفیت مجاز وسایل نقلیه

آیین نامه اجرایی ماده(۱۲) قانون بیمه شخص ثالث

ادامه نوشته