قوانين مرتبط بیمه ای

ما در این بخش با ارائه قوانين مرتبط بیمه ای تلاش بر آگاه سازی هرچه بیشتر شما بیمه گذاران گرامی را داریم .

Incoterms 2020
ICC  rules  for the use of domestic and international trade terms

ادامه نوشته

ادامه نوشته

قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران

 مواد مرتبط با صنعت بیمه

ادامه نوشته

قانون مسئولیت مدنی

ادامه نوشته

ادامه نوشته

ارزیابی وسائل نقلیه زمینی

ارزش گذاری وسیله نقلیه زمینی لوازم و قطعات یدکی و تجهیزات مرتبط آن را ارزیابی گویند. خواه نو، کهنه و یا اوراقی باشد .

منظور از اوراق عبارت است از جداکردن قطعات اصلی هر وسیله نقلیه ، امحای شماره های شناسایی و بریدن سقف و ستون ها و یا پرس نمودن آن و اخذ پلاک و ابطال اسناد مربوط که توسط مراجع ذیربط به عمل خواهد آمد.

ادامه نوشته