مشاوره بیمه ای با گروه مشاورین آفرینش

مشاوره بیمه ای

مشاوره : راهنمایی

 به منظور تسریع درپاسخگویی به سوالات شما، تقاضا می گردد ،حتی الامکان اطلاعات زیر را به همراه طرح مشکل یا سوال برای ما ارسال فرمایید.

مشاوره درمورد پرونده بیمه نامه شخص ثالث

جهت مشاوره پاسخ خود را در تماس با ما اعلام بفرمایید.

 1. آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟
 2. تاریخ وقوع حادثه.
 3. تاریخ شروع و انقضاء بیمه نامه.
 4. نسبت (فامیلی) زیاندیده یا زیاندیدگان  با راننده.
 5. تعداد سرنشینان خودرو.
 6. ظرفیت خودرو بر اساس کارت مشخصات خودرو.
 7. تعداد متوفی و یا مصدومین حادثه.
 8. میزان تعهدات ( پوشش ) بیمه نامه.
 9. شرکت بیمه طرف قرارداد.
 10. تاریخ صدور رأی بدوی و رأی تجدید نظر.
 11. میزان دیه بر اساس رأی دادگاه (کپی رای).
 12. میزان قبول  پرداخت شرکت بیمه ( بیمه گر).
 13. علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت).
 14. شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه (یا کپی آنها).

مشاوره درمورد پرونده بیمه نامه بدنه اتومبیل

 1. آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟
 2. نسبت راننده – مالک و بیمه گذار (بر اساس بیمه نامه).
 3. سن راننده خودرو.
 4. نوع وسیله نقلیه موضوع بیمه.
 5. تاریخ وقوع حادثه.
 6. تاریخ شروع و انقضاء بیمه نامه.
 7. علت حادثه.
 8. میزان تقریبی خسارت بوجود آمده.
 9. شرکت بیمه طرف تعهد ( پرداخت کننده خسارت ).
 10. نوع گواهینامه راننده.
 11. علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت).
 12. شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه(یا کپی آنها).

مشاوره درمورد پرونده بیمه نامه مسئولیت

 1. آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟
 2. نوع بیمه نامه مسئولیتی که دارید؟
 3. تاریخ شروع وانقضاء بیمه نامه.
 4. تاریخ وقوع حادثه.
 5. علت حادثه.
 6. نام شرکت بیمه ای.
 7. خسارت از چه نوعی است ؟ جرح یا فوت.
 8. تاریخ صدور رأی بدوی و رأی تجدید نظر.
 9. علت عدم پرداخت خسارت (کپی نامه پاسخ شرکت).
 10. شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه (یا کپی آنها).
 11. علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت).

مشاوره درمورد پرونده بیمه نامه باربری

 1.  آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟
 2. نوع بیمه باربری و شرایط پیوست آن.
 3. تاریخ شروع و انقضاء بیمه نامه.
 4. تاریخ وقوع حادثه.
 5. علت حادثه.
 6. شرکت بیمه مورد نظر.
 7. میزان سرمایه بیمه شده.
 8.  میزان تقریبی خسارت بوجود آمده.
 9. علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت).
 10. شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه(یا کپی آنها).

مشاوره درمورد پرونده بیمه نامه آتش سوزی

 1.  آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟
 2.  نوع بیمه نامه و شرایط پیوست آن.
 3. تاریخ شروع و انقضاء بیمه نامه.
 4. تاریخ وقوع حادثه.
 5.  علت حادثه.
 6. میزان تقریبی خسارت بوجود آمده.
 7. ام شرکت بیمه ای.
 8. میزان سرمایه بیمه شده.
 9. علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت).
 10. شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه (یا کپی آنها).
تماس با ما

نمونه پرونده ها نشانگر عملکرد ماست.