مجموعه آیین نامه ها و مصوبات شورای عالی بیمه

آیین نامه بیمه‌های درمان

جایگزین ‌آیین ­نامه شماره ۷۴

ادامه نوشته

آیین‌نامه شماره ۹۸

(جایگزین آیین نامه شماره ۸۰)

ادامه نوشته

 مکمل آیین‌ نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی

آیین نامه شماره ۵۱/۴

ادامه نوشته

آیین نامه شماره ۷۱

آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها

 شورای‌عالی بیمه با استناد به ماده ۱ و بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و به منظور:

  •  تقویت اعتماد عمومی به صنعت بیمه و افزایش آگاهی عمومی از خدمات بیمه ای و شیوه عرضه آن
  •  الزام بیمه گران به ارایه اطلاعات کامل، درست و به موقع قبل و بعد از صدور بیمه نامه به بیمه گذاران
  •  الزام بیمه گران به تسهیل فرایند بررسی و پرداخت خسارت و رسیدگی به شکایات بیمه ای

ادامه نوشته

آیین نامه شماره ۷۳

آیین نامه اجرایی بیمه شخص ثالث بین المللی(کارت سبز)

ادامه نوشته

آیین نامه شماره ۹۰

آیین­ نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه­ ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه

سیصد و نود و دومین جلسه شورای عالی بیمه مورخ ۱۳۹۴,۰۳.۲۶ در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد

و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون دستورات جلسه، به استناد ماده ۱۷ و در اجرای مواد ۳۸ و ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری،

«آیین­ نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه­ ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه» را مشتمل بر ۱۵ ماده و ۶ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

ادامه نوشته

آیین‌نامه قرارداد بیمه تامین تعهدات در رویه عبور داخلی کالا

آیین نامه شماره ۸۹

شورای­عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۳,۱۱.۲۱

« آیین‌نامه قرارداد بیمه تامین تعهدات در رویه عبور داخلی کالا»  

را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۲ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود.

  ادامه نوشته

آیین‌نامه شماره ۶۸/۳

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۹،

“آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری (آیین‌نامه شماره ۶۸)” را به شرح زیر اصلاح و به عنوان آیین‌نامه شماره ۶۸/۳ و مکمل آیین‌نامه مذکور تصویب نمود:

ادامه نوشته


آیین‌نامه ضوابط مربوط به بیمه مشترک

آیین نامه شماره ۹۵

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه  گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

آیین‌نامه«ضوابط مربوط به بیمه  مشترک»

را مشتمل بر ۱۲ ماده و ۳ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

ادامه نوشته

دستورالعمل نحوه تعیین خسارت وارده به گران ترین خودروی متعارف

موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ در اجرای ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری

دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه” به شرح زیر تصویب نمود:

ادامه نوشته

شرایط عمومی بیمه‌نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه شماره ۷۷

 

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و دستور‌العمل موضوع ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۱

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۸/۳۰

«شرایط عمومی بیمه‌نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران»

را مشتمل بر ۷ ماده به شرح ذیل تصویب نمود:

ادامه نوشته

آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه

آیین نامه شماره ۷۵

شورای‌عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۱,۰۶.۰۶

“آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه” را مشتمل بر ۳۰ ماده و ۳۰ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

ادامه نوشته

شرایط عمومی بیمه باربری به همراه مجموعه شرایط (A) و (B) و (C)

آیین نامه شماره ۷۹

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ «شرایط عمومی بیمه باربری» را

مشتمل بر ۱۹ ماده و ۱ تبصره به همراه «مجموعه شرایط A و Bو C» آن به شرح ذیل تصویب نمود:

ادامه نوشته

 آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن

(تصویب‌نامه شماره ۹۶۲۳۲/ت۵۳۶۲۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ هیئت وزیران)

هیئت وزیران د رجلسه ۱۳۹۶/۷/۲۶ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و

به استناد ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به  شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه -مصوب ۱۳۹۵-،

آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن را به شرح زیر تصویب کرد.

ادامه نوشته