نمونه پرونده ها

در این بخش شما کاربران گرامی را با نمونه پرونده های آشنا می کنیم

که  این پرونده ها توسط گروه مشاورین آفرینش انجام و تمامی افراد نیز به صورت کامل به حقوق خود رسیده اند .

بیمه نامه باربری وارداتی

ادامه نوشته

بیمه نامه آتش سوزی – غیر صنعتی

ادامه نوشته

دریافت خسارت بیمه نامه مسئولیت کارفرما از طریق داوری ادامه نوشته

تصادف با قطار و دریافت غرامت

ادامه نوشته

تصادف با قطار و دریافت غرامت فوت (دیه کامل) از صندوق تأمین خسارتهای بدنی

ادامه نوشته

بیمه نامه آتشسوزی با پوشش سرقت

( از طریق داوری)

ادامه نوشته

بیمه نامه مسئولیت اسب های مسابقه

(از طریق داوری)

ادامه نوشته

دریافت خسارت بیمه  مسئولیت مدنی کارفرما از طریق داوری

ادامه نوشته

پرداخت غرامت تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد) دیه ثالث

و هزینه های پزشکی بیمارستان خصوصی

ادامه نوشته