نمونه پرونده ها

در این بخش شما کاربران گرامی را با نمونه پرونده های آشنا می کنیم

که  این پرونده ها توسط گروه مشاورین آفرینش انجام و تمامی افراد نیز به صورت کامل به حقوق خود رسیده اند .

تصادف رانندگی

ادامه نوشته

تصادف با قطار و دریافت غرامت فوت (دیه کامل) از صندوق تأمین خسارتهای بدنی

ادامه نوشته

بیمه نامه مسئولیت اسب های مسابقه

(حل اختلاف از طریق داوری)

ادامه نوشته

دریافت خسارت بیمه  مسئولیت مدنی کارفرما از طریق داوری

ادامه نوشته

دیه ثالث و هزینه های پزشکی بیمارستان خصوصی

ادامه نوشته