نمونه پرونده ها

در این بخش شما کاربران گرامی را با نمونه پرونده های آشنا می کنیم

که  این پرونده ها توسط گروه مشاورین آفرینش انجام و تمامی افراد نیز به صورت کامل به حقوق خود رسیده اند .

تصادف رانندگی

ادامه نوشته

راننده مقصر حادثه فراری

تصادف خودرو با عابر پیاده – قانون خسارات وارده به شخص ثالث

بیمه نامه : شخص ثالث

مقصر : فراری

در تاریخ ۹۶/۷/۲۵ خانم ن – الف (عابر پیاده)در اثر برخورد با خودروی سواری مصدوم و مقصر حادثه متواری می گردد.
با توجه به صدمات زیاد وارد شده وطول درمان خانم ن – الف در تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰ به گروه آفرینش مراجعه می کند.
با ارائه مشاوره کارشناسان گروه آفرینش ،مصدوم به دادگاه مراجعه واز ضارب متواری شکایت می کند .
در دادگاه و با استناد به نظر کارشناسی ضارب و مصدوم هر دو به میزان ۵۰ درصد مقصر اعلام می گردند .

نتیجه نهایی پرونده
با وجود رای ۵۰ درصد مقصر اعلام نمودن مصدوم ، در تاریخ ۹۸/۶/۲۵ شرکت بیمه ملزم به پرداخت کل ۱۰۰ درصد دیه به نفع خانم ن – الف عابر پیاده مصدوم حادثه می گردد.

تصادف خودرو با عابر

تصادف با قطار و دریافت غرامت فوت (دیه کامل) از صندوق تأمین خسارتهای بدنی

ادامه نوشته

دریافت خسارت بیمه  مسئولیت مدنی کارفرما از طریق داوری

ادامه نوشته

پرداخت غرامت تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد) دیه ثالث

و هزینه های پزشکی بیمارستان خصوصی

ادامه نوشته