نوشته : جورج ای.رجدا

انتشارات : پژوهشکده بیمه

موضوع : بیمه های اموال و مسئولیت

ادامه نوشته

نویسنده : دکتر غلامحسین جباری

انتشارات پژوهشکده بیمه

ادامه نوشته

انتشارات پژوهشکده بیمه

ادامه نوشته

مبانی بیمه سنجی بیمه های حوادث

انتشارات: پژوهشکده بیمه

مترجم :دکتر محسن قره خانی و فاطمه نصیری

ادامه نوشته

انتشارات پژوهشکده بیمه

ادامه نوشته

ماهیت و کاربرد بیمه اتکایی

نوشته: اردشیر احدی

انتشارات : پژوهشکده بیمه

ادامه نوشته

جلد دوم کتاب جامع آموزش بیمه
عنوان : بیمه های بازرگانی (اشخاص،اموال و مسئولیت)
انتشارات : پژوهشکده بیمه

ادامه نوشته

نوشته : دیوید کی
ترجمه : دکتر یونس مظلومی و نادیا حسینعلی‌زاده شلمانی
انتشارات : پژوهشکده بیمه

ادامه نوشته

مباحث تکمیلی در بیمه‌های اشخاص

نویسنده : دکتر سید محمد حسینی پور

انتشارات : پژوهشکده بیمه

ادامه نوشته

انتشارات پژوهشکده بیمه

ادامه نوشته

انتشارات پژوهشکده بیمه

ادامه نوشته

نظریه مخاطره اکچوئرال مدرن با استفاده از R

انتشارات پژوهشکده  بیمه

ادامه نوشته

برنامه ریزی بیمه عمر در بازار کتاب صنعت بیمه کشور

کتاب برنامه ریزی بیمه عمر

نوشته : استفان آر.لیمبرگ و رابرت جی.دایل<

ترجمه : محمدرضامهدیار اسماعیلی

انتشارات : پژوهشکده بیمه

ادامه نوشته

مطالعه روش های محاسباتی و ارزیابی ریسک های مختلف بیمه حوادث

مجرح طرح : پژوهشکده

گروه پژوهش بیمه های اشخاص

ادامه نوشته