نوشته‌ها

آیین نامه شماره ۳۱

شورای عالی بیمه در اجرای بندهای ۵ و ۷ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری , مقررات مربوط به بازیافت خسارت مشتمل بر ۴ ماده و ۲ تبصره را در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۲ تصویب نمود:

ادامه نوشته